Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
18 lipiec 2024

Nasi w Tarnowie

Kiedy w 1970 r. liczna grupa pracowników z tarnowskich Zakładów Azotowych oraz Zakładu Energetycznego uzyskała dyplomy inżyniera elektryka na naszej Uczelni, ich niekwestionowany przywódca – starosta roku inż. Stanisław Pyrek zaraz planował utworzenie w Tarnowie koła Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej. Utrzymywał ciągłe kontakty z pracownikami Uczelni, pomagał nam w wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych, organizował spotkania towarzyskie, żył sprawami Uczelni.

Do formalnego utworzenia koła w Tarnowie doszło w roku 1988. Na inauguracyjne zebranie w klubie NOT-u przyszło wielu absolwentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych i to z różnych wydziałów Uczelni.

Ówczesny przewodniczący Stowarzyszenia prof. Władysław Longa, który przyjechał w towarzystwie niezapomnianego prof. Wacława Różańskiego i moim – jako łącznika między tarnowianami i AGH, przyjął z entuzjazmem akces tej grupy do Stowarzyszenia. Stało się!

Tarnowskie koło od razu swoją działalnością przebiło wszystkie istniejące koła Stowarzyszenia. Corocznie dwa spotkania koleżeńskie połączone z referatami na tematy zawodowe i gospodarcze, często również ze zwiedzaniem atrakcyjnych zakładów prowadziły do integracji środowiska inżynierskiego w Tarnowie zawsze z udziałem wielu pracowników Uczelni.

Gdy po 7 latach paraliż, a później zgon Staszka Pyrka spowodowały, że ster Koła przejął nowy Rzecznik, okazało się że Koło wcale nie wyhamowało. Można nawet stwierdzić, że zaczęło przyspieszać. Nowy Rzecznik, mgr inż. Zdzisław Bryg, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Warszawskiego wcześniej ściśle współpracował z S. Pyrkiem; był Jego prawą ręką.

Niezwykle sprawny organizacyjnie wkłada wiele wysiłku aby imprezy Stowarzyszenia miały odpowiedni poziom organizacyjny i intelektualny. Corocznie w styczniu organizowane jest zebranie sprawozdawcze (ostatnio w hotelu Bristol) a późną wiosną spotkania wyjazdowe, ciekawe również turystycznie (w 2006 r. – w Egerze na Węgrzech i w 2007r. – w Węgierskiej Górce). Na tych imprezach zawsze jest czas, by przedyskutować aktualne problemy.

Bogaty wachlarz zawodów i pozycji zawodowych członków Koła oraz dobór zaproszonych gości gwarantuje poziom merytoryczny dyskusji.

Obecnie w Kole jest zarejestrowanych 106 członków. Różny wiek (coraz mniej starszych ale za to coraz więcej młodych), różne dyplomy, różne miejsca pracy i różne poglądy polityczne.

To wszystko na głowie Rzecznika.

I udaje się. Bo Zdzisław Bryg umie pokonać piętrzące się trudności.

Julian Tuwim jest autorem spostrzeżenia „Kto nie może dopiąć celu – ten chodzi z rozpiętym”. A Zdziska nigdy z rozpiętym nie widziałem!

Jest Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Wychowanków i kiedyś, kiedyś Jego nazwisko znajdzie się na tablicy Członków Honorowych w pawilonie A-0 w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Ale na razie mimo – chyba taktycznej – rezygnacji z funkcji Rzecznika Koła niech nadal służy pomocą swojemu następcy mgr. inż. Michałowi Kraińskiemu.

Andrzej Miga
Sekretarz SW AGH