Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Stowarzyszeniowa Akcja Zapomóg dla wdów i sierot po zmarłych Koleżankach i Kolegach

Jednym z celów działania Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej, zapisanym w Statucie Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej Wychowankom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej oraz wdowom i sierotom po Wychowankach AGH. Ta pożyteczna społecznie inicjatywa zrodziła się w 1945 r. wśród wychowanków Akademii Górniczej.

Z inicjatywy dyr. W. Biernackiego i grupy współpracującej z nim kolegów rozpoczęto ewidencję wdów i sierot po zmarłych górnikach i hutnikach wychowankach AG. Opieką objęto te rodziny, które utraciły bliskich w okresie 1939–1945 oraz te osoby, które pozostały bez możliwości pracy zarobkowej.

fot. arch. autora

Zespół koleżeński w składzie: W. Biernacki, B. Krupiński i K. Suszyński powołał w terenie rzeczników Akcji Zapomóg i po zgromadzeniu środków zaopatrzył w zapomogi pierwsze 32 osoby zakwalifikowane do wsparcia.

Formalne ukonstytuowanie się Akcji Zapomóg nastąpiło na zebraniu w dniu 15 VII 1946 r., na którym powołano Komisję Kwalifikacyjną do analizy otrzymanych wniosków o wsparcie zapomogowe.

Na Zjeździe Wychowanków AG. w dniu 8 V 1948 r. akcję pomocową przekazano Komitetowi Organizacyjnemu Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Od tego momentu powstała „Akcja Zapomóg dla Wdów i Sierot po zmarłych kolegach SW AGH”.

Zebrane środki przeznaczone były tylko na jeden podstawowy cel: wspomaganie ludzi najbiedniejszych, bezradnych i schorowanych oczekujących częstokroć ratunku.

Siła działania AZ. trwa nieustannie do dzisiaj.

W ostatnim okresie lat 2005–2007 Akcją Zapomóg objęto również naszych albańskich Wychowanków AGH, którzy zorganizowani w Kole liczącym 27 osób stanowią grupę najbiedniej uposażonych emerytów.

Zespół ds. Akcji Zapomóg od momentu ukonstytuowania się był kolejno kierowany przez kolegów: K. Suszyńskiego, J. Miąsika, E. Zająca, J. Żelaznego, T. Rumanstorfera, S. Ksiąskiego, T. Dudzica i od 1999 r. do chwili obecnej przez H. Konieczko.

Obecnie zespół ds. AZ składa się z 8 osób: Renata Wacławik-Wróbel, Józef Chrobak, Tadeusz Dudzic, Stanisław Dyguda, Stanisław Gajos, Stanisław Lasek Kazimierz. Matl i Henryk Konieczko.

Zespół ds. AZ spotyka się w ciągu roku 3–4 razy w miarę napływających wniosków o zapomogi i w oparciu o „Regulamin AZ…” rozpatruje zasadność wniosków.

Większość środków którymi dysponuje AZ tworzą sponsorskie wpłaty od podmiotów prywatnych oraz ze zbiórek pieniężnych organizowanych w czasie spotkań koleżeńskich członków SW AGH.

Ocenę i analizę pracy Zespołu ds. AZ corocznie prowadzi Główna Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Główny SW AGH.

Zespół ds. AZ wystąpił do Zarządu Głównego o zmianę Statutu SW AGH uzupełniającą go o zapis dotyczący uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.Zmodyfikowany Statut jest w trakcie procedury prawnej.

Henryk Konieczko

fot. arch. autora