Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
04 czerwiec 2023

Fundacja dla AGH

13 lutego 2007 roku dzięki staraniom Rektora Akademii Górniczo- -Hutniczej prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia utworzona została Fundacja dla AGH. Została ona powołana dla szeroko rozumianego wspierania działalności AGH. Do celów Fundacji należy:

– uzyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenia funduszy i rozporządzania nimi na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zwanej dalej AGH, w szczególności służących jej rozwojowi,

– podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków studiowania oraz wspomagania przedsięwzięć dydaktycznych w AGH,

– wspieranie studentów, w tym studentów obcokrajowców,

– wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w AGH,

– wspomaganie działań promujących AGH w kraju i zagranicą,

– działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Przewodniczącym Rady Fundacji jest każdorazowo Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.

Fundacja prowadzi działalność m.in. w zakresie:

− działalności wydawniczej,

− prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych,

− prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

− doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania,

− badań i analiz technicznych,

− kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji dla AGH oraz możliwości wspierania jej działalności znajdą Państwo na stronie www.fundacja.agh.edu.pl.

Przemyslaw Olszewski