Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Profesor Yuryi F. Vasyuchkov honorowym konsulem AGH

W dniu 10 grudnia 2010 roku na uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji tradycyjnej Barbórki prof. Yuryi F. Vasyuchkov otrzymał z rąk Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia tytuł Honorowego Konsula AGH.

Profesor Yuryi F. Vasyuchkov od 45 lat pracuje w Moskiewskim Uniwersytecie Górniczym. Podczas swej działalności naukowo-badawczej opublikował 226 prac, w tym 19 monografii. Niektóre z nich zostały wydane drukiem w Polsce, Ukrainie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Chinach, USA, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Turcji i Bułgarii. Był promotorem 27 doktoratów, opiekunem 5 habilitacji i recenzentem ponad 20 prac doktorskich.

Jego zasadnicze kierunki badawcze to:

– niekonwencjonalne metody eksploatacji złóż węgla,

– zgazowanie węgla z wykorzystaniem otworów wiertniczych,

– przepływy gazu w ośrodkach porowatych,

– produkcja energii elektrycznej z węgla,

– metody mikrobiologiczne w górnictwie węgla.

fot. Zbigniew Sulima

Poruszane zagadnienia są interesujące, tak z teoretycznego, jak i z praktycznego punktu widzenia, czego dowodem może być uzyskanie przez prof. Yuryia F. Vasyuchkova 35 patentów oraz godności akademika Rosyjskiej i Ukraińskiej Akademii Górniczej. Jest on laureatem Nagrody Państwowej oraz pełni funkcję sekretarza Oddziału Górniczego Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych.

Profesor Y. F. Vasyuchkov od dłuższego czasu współpracuje naukowo i organizacyjnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach naukowo-technicznych, organizowanych głównie przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Wygłaszał referaty, prowadził sesje i był członkiem Komitetów Naukowych Konferencji. Publikował artykuły między innymi w kwartalniku Archiwum Górnictwa PAN, gdzie jest członkiem Rady Programowej. Na podkreślenie zasługuje wydanie przez Główny Instytut Górnictwa w 2004 roku książki pt. „Fizykochemiczne metody odmetanowania pokładów węgla”.

fot. Zbigniew Sulima

W ramach rewizyt polscy uczeni brali aktywny udział w konferencjach naukowych, organizowanych przez Rosyjską Akademię Nauk Przyrodniczych i Uniwersytet Górniczy w Moskwie.

Procedura nadania godności rozpoczęła się 23 marca 2009 roku kiedy to Rada Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w tajnym głosowaniu jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem profesorowi Yuryi Fedorovichovi Vasyuchkovovi tytułu „Honorowego Konsula Akademii Górniczo-Hutniczej”. Senat AGH jednoznacznie poparł ten wniosek 23 września 2009 roku.

Andrzej Gonet