Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

V edycja Dni Jana Pawła II za nami!

Wpierwszych dniach listopada b.r. Akademia Górniczo-Hutnicza miała przyjemność koordynować iwspółorganizować
Vedycję Dni Jana Pawła II wKrakowie. Wydarzenie to od kilku lat jest ważnym elementem kultywowania pamięci
ożyciu idorobku Papieża Polaka

Idea Dni JPII pojawiła się pięć lat temu, apierwszą uczelnią, która zorganizowała całe przedsięwzięcie była ówczesna Papieska Akademia Teologiczna wKrakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana PawłaII). Podstawowym założeniem było twórcze ijak najpełniejsze przypomnienie irozwinięcie dorobku Karola Wojtyły – tak przez studentów, jak ipracowników małopolskich uczelni; zarówno na poziomie naukowym, jak ikulturalnym. Warto już na wstępie podkreślić, że Dni JPII to wydarzenie nie tylko „krakowskie”. Worganizację włączają się bowiem aktywnie także uczelnie zregionu: Oświęcimia, Tarnowa, Nowego Sącza, Nowego Targu, Krosna iSanoka (łącznie to 19 wyższych uczelni). Każdego roku na czele komitetu organizacyjnego, funkcjonującego pod patronatem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, staje inna uczelnia. Wtym roku ten zaszczytny obowiązek przypadł wudziale AGH. Honorowy patronat nad dniami objęli: Metropolita Krakowski, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Zaangażować młodzież

Fundamentalną ideą przyświecającą władzom naszej uczelni podczas kilkumiesięcznych przygotowań do dni było zaangażowanie worganizację samych studentów. Dzięki owocnej współpracy zuczelnianymi koordynatorami udało się nawiązać kontakt zprzedstawicielami kilku samorządów studenckich, którzy aktywnie włączyli się zarówno wplanowanie programu, jak iskuteczną jego realizację. Wporównaniu do lat ubiegłych wpropozycjach programu pojawiło się kilka nowości: studencka sesja naukowa (odbyła się po raz pierwszy, swoje referaty zaprezentowali studenci siedmiu uczelni), koncert klubowy (Trzecia Godzina Dnia), koncert muzyki religijnej (John Michael Talbot), spotkanie zSzymonem Hołownią, zaplanowana na końcówkę listopada akcja krwiodawstwa oraz dwie ciekawe wystawy przygotowane przez Ośrodek Historii Techniki z Muzeum AGH. Wpołączeniu ze stałymi, corocznymi punktami (koncert symfoniczny, konkurs literacki, spektakl teatralny isesja naukowa) złożyło się to na doprawdy bogaty iróżnorodny program, który – jak okazało się podczas samych Dni Jana Pawła II – spełnił swój cel iprzyciągnął liczną publiczność.

Temat: „Wolność”

Przewodnim hasłem imotywem tegorocznego wydarzenia była „Wolność” wraz zjej odniesieniami do nauczania Jana PawłaII. Temat ten, jakże trudny, wielowarstwowy irozległy, ale inspirujący zarazem, okazał się być prawdziwym strzałem wdziesiątkę. Świadczy otym już najwcześniejsze zwydarzeń towarzyszących Dniom – konkurs literacki dla studentów polskich uczelni. Do 30 września, kiedy to upłynął termin nadsyłania zgłoszeń, organizatorzy przyjęli aż 73 prace niemalże zcałej Polski. Ośmioosobowe jury, pod przewodnictwem prof.Andrzeja Borowskiego zUniwersytetu Jagiellońskiego, zwycięzców wyłoniło podczas kilkugodzinnego posiedzenia. Zgodnie podkreślano wysoki poziom studenckiej twórczości ipostanowiono, że wyróżnionych iprzeznaczonych do publikacji zostanie dziesięć esejów. Pierwsza trójka nagrodzona została także niebagatelnymi wyróżnieniami finansowymi – 10 tys. zł za pierwsze miejsce, 7,5 za drugie i5 za trzecie. Najlepsi okazali się studenci zKrakowa: Imiejsce zajął Michał Koza zUJ, drugie Michał Wilk
zUPJPII atrzecie Łukasz Liniewicz również zUJ. Wśród wyróżnionych znaleźli się także m.in. studenci zPoznania czy Lublina, apublikacja konkursowych prac ukaże się pod koniec tego roku nakładem Wydawnictw AGH.

Sesja naukowa „Wolność w nauczaniu Jana Pawła II” – paw. A-0 4.11.2010 - fot. Zbigniew Sulima

Nie mniej ciekawie zapowiadają się efekty najbardziej chyba trwałego ipozostawiającego ślad wydarzenia wramach Dni JP II 2010 – pleneru rzeźbiarskiego. Nie pierwszy już raz studenci iwykładowcy rzeźby zkrakowskiej Akademii Sztuk Pięknych ujawniają swój talent na terenie iprzy współpracy AGH. Inicjatorem plenerów, wpisanych wtym roku wobchody Dni Papieskich, jest Prorektor ds. Ogólnych, prof.Tadeusz Słomka, który m.in. osobiście nadzorował dostawę materiału. Co ważne, wszystkie rzeźby (wtym roku powstaje ich pięć) usadowione będą na terenie naszego kampusu. Ta edycja pleneru ma zresztą szansę być rekordową, ato ze względu na rozmiar tworzonych przez ASP dzieł. Otym jaki kształt iartystyczny zamysł nadano kilkutonowym blokom kamienia będziemy się mogli przekonać jeszcze wtym roku.

Publiczność dopisała

Najważniejszym czynnikiem decydującym owartości danego przedsięwzięcia, poza merytoryczną jego zawartością, jest oczywiście zainteresowanie, jakie budzi dane wydarzenie. Pod tym względem, „mierząc” Dni Jana Pawła II pod kątem frekwencji oraz obecności wmediach, można chyba mówić osukcesie. Zarówno obie sesje naukowe, jak iwydarzenia kulturalne, przyciągnęły naprawdę spore grono osób. Dość powiedzieć, że na koncert gospelowego zespołu Trzecia Godzina Dnia wKlubie Studio na Miasteczku Studenckim przyszło dużo ponad tysiąc osób (głównie studentów). Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie ze znanym publicystą, Szymonem Hołownią. Wniedzielny wieczór 7 listopada Centrum Dydaktyki U-2, AGH przeżyło prawdziwe oblężenie: publiczność szczelnie wypełniła każdy skrawek schodów, podłogi iparapetów, akilkaset osób nie zmieściło się już wbudynku… Podobnie rzecz miała się zwydarzeniami organizowanymi pod kuratelą uczelni artystycznych – krakowskiej PWST iAkademii Muzycznej. Spektakl „Zniewolenie” przygotowany przez pierwszą znich pozwolił zapełnić widownię do ostatniego miejsca, akoncert symfoniczny „Stworzenie świata” zorganizowany wkościele Św. Piotra iPawła zgromadził ponad 700 melomanów. Uczestnicy VDni Jana Pawła II licznie zjawili się również na Mszy Św. wKatedrze Wawelskiej, oficjalnie kończącej całe wydarzenie.

Do zobaczenia za rok

Wzgodnej ocenie całe Dni JPII uznać można za udane. Wszystkie uczelnie biorące udział wich organizacji stanęły na wysokości zadania przygotowując wydarzenia ciekawe, przyciągające studentów inie tylko. Pozostaje życzyć sobie, aby kolejna edycja była jeszcze lepsza!

Na koniec nieodzownym będzie załączenie podziękowań dla wszystkich tych, bez których Dni JPII 2010 po prostu by się nie udały. Słowa ogromnego podziękowania należą się wpierwszej kolejności JM Rektorowi AGH, prof.Antoniemu Tajdusiowi oraz Prorektorowi ds. Ogólnych AGH, prof.Tadeuszowi Słomce (koordynatorowi całego przedsięwzięcia). Władze naszej uczelni osobiście czuwały zarówno nad koncepcją programu Dni, jak ijego realizacją czy pozyskiwaniem wsparcia od mecenasów. Słowa uznania kierujemy również na ręce wszystkich uczelni i – przede wszystkim – uczelnianych koordynatorów Dni Jana Pawła II, których praca izaangażowanie były bezcenne. Podziękowania kierujemy również do studentów, także przecież mocno zaangażowanych worganizację iudział wposzczególnych wydarzeniach. Nie sposób podziękować iwymienić tu wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu piątej edycji Dni Papieskich, dlatego proszę pozwolić, że tą krótką relację zakończę, wimieniu wszystkich organizatorów, zdaniem: dziękujemy ido zobaczenia za rok!

Bartosz Dembiński
Rzecznik Prasowy AGH


fotografie z uroczystości znajdują się pod adresami:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=190

foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=189


Sesja naukowa „Wolność w nauczaniu Jana Pawła II” – paw. A-0 4.11.2010 - fot. Zbigniew Sulima
Sesja naukowa „Wolność w nauczaniu Jana Pawła II” – paw. A-0 4.11.2010 - fot. Zbigniew Sulima
Msza Św. w Katedrze Wawelskiej i wyniki konkursu literackiego dla studentów – 5.11.2010 - fot. Zbigniew Sulima
Msza Św. w Katedrze Wawelskiej i wyniki konkursu literackiego dla studentów – 5.11.2010 - fot. Zbigniew Sulima
Spotkanie z Szymonem Hołownią – Centrum Konferencyjne U-2 AGH – 7.11.2010 - fot. Jan Graczyński
Spotkanie z Szymonem Hołownią – Centrum Konferencyjne U-2 AGH – 7.11.2010 - fot. Jan Graczyński
Koncert w Klubie Studio – Trzecia Godzina Dnia – 3.11.2010 - fot. Zbigniew Sulima
Koncert w Klubie Studio – Trzecia Godzina Dnia – 3.11.2010 - fot. Jan Graczyński