Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Fundacja dla szkoły

Pomagamy Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej, działając zgodnie z przyjętymi w statucie zasadami, objęła patronat nad Szkołą Podstawową im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym. Szkoła mieści się w zabytkowym budynku, usytuowanym w pobliżu ruin walcowni żelaza na terenie dawnego Zagłębia Staropolskiego (Staropolskiego Okręgu Przemysłowego), którego największy rozkwit związany był działalnością Stanisław Staszica i Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.

Szkoła jest niewielką placówką (58 uczniów, 12 pedagogów), która wyróżnia się przyjazną, rodzinną atmosferą, gdzie każdy uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej w edukację i wychowanie dzieci, uczniowie korzystają z wielu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Uczęszczają między innymi do koła plastycznego i teatralnego, do „Klubu Młodego Turysty” oraz na zajęcia z rytmiki. W bieżącym roku szkoła obchodzić będzie jubileusz 10-lecia nadania imienia Stanisława Staszica.

Trochę historii

W dziejach gospodarczych Polski, Zagłębie Staropolskie, zajmuje miejsce szczególne. Jest najstarszym w Polsce okręgiem przemysłowym, działającym już w okresie przedrozbiorowym. O lokalizacji hutnictwa w Zagłębiu Staropolskim zdecydowały dwie okoliczności. Po pierwsze – tamtejsza ziemia zawierała duże ilości rudy żelaza. Po drugie – ówczesna technologia hutnicza polegała na tym, że do opalania pieców hutniczych używano węgla drzewnego. Wokół była puszcza jodłowa, która dostarczała tego surowca w wystarczającej ilości.

Nową epokę w dziejach Zagłębia Staropolskiego rozpoczęła działalność Stanisława Staszica. Zainicjował on aktywną politykę państwa w dziedzinie górnictwa i hutnictwa. W tym właśnie czasie rozpoczęła się przemysłowa kariera Kielc. W 1816 roku, Stanisław Staszic ulokował tu Dyrekcję Główną Górniczą i Szkołę Akademiczno-Górniczą, następnie opracował plan budowy całego ciągu zakładów wzdłuż rzeki Kamiennej, między Bzinem (czyli dzisiejszym Skarżyskiem-Kamienną) a Ostrowcem Świętokrzyskim, z centrum w Starachowicach. Zgodnie z planami Staszica w 1830 roku zbudowano tam pierwszą w Królestwie Polskim walcownię żelaza, a następnie trzy wielkie piece i odlewnie. Były one połączone w jeden kombinat z pudlingarniami (zakładami, w których oczyszczano surówkę hutniczą) w Brodach i Michałowie oraz z walcownią w Nietulisku. Inwestycje te ukończono w 1845 roku.

(„Dwaj twórcy Zagłębia Staropolskiego”, Wojciech Morawski)

Zagłębie dzisiaj

Obecnie walcownia w Nietulisku Dużym stanowi jeden z cenniejszych zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Do dziś zachowały się ruiny walcowni, w tym kompletny układ wodny. Należy jednak zauważyć, iż obecna sytuacja ekonomiczna zagłębia jest trudna. Przemiany lat 90-tych ubiegłego wieku doprowadziły do upadku wielu zakładów przemysłowych i do wzrostu bezrobocia. Niekorzystną sytuację ekonomiczną gmin i rodzin widać również w Szkole Podstawowej w Nietulisku Dużym. Brak środków na remont zabytkowego budynku i na pomoce dydaktyczne odbija się zwłaszcza na dostępie dzieci i młodzieży do nowoczesnych form edukacji. Nie nadrobi tego niezwykłe zaangażowanie grona pedagogicznego, które do swojej pracy podchodzi z troską o jak najlepsze wychowanie swoich uczniów i wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Fundacja dla AGH opiekunem Szkoły

Mając na uwadze dobro dzieci, kierując się troską o zapomnianym regionie oraz kontynuując dzieło wielkiego patrona Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Stanisława Staszica – Zarząd Fundacji dla AGH w listopadzie 2008 roku podjął decyzję dotyczącą objęcia patronatem Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym. Długofalowa pomoc dla szkoły obejmować będzie szeroki wachlarz działań, poczynając od zakupu materiałów dydaktycznych, poprzez pomoc przy gromadzeniu środków na remont budynku, stworzenia placu zabaw i boiska sportowego, aż po organizowanie wypoczynku dla dzieci.

Pierwszy etap wsparcia zrealizowaliśmy już w grudniu 2008. Zakupiliśmy najbardziej potrzebne pomoce dydaktyczne. Z wizytą do Nietuliska 17 grudnia udał się również nietypowy, bo występującego w przebraniu górnika, Mikołaj, który wręczył dzieciom drobne upominki świąteczne.

Dzieci przyjęły nas pięknym świątecznym przedstawieniem – Jasełkami, którym wygrywają wojewódzkie konkursy. Fundacja otrzymała również własnoręcznie wykonane przez dzieci ozdoby choinkowe i stroiki świąteczne. Radość dzieci z otrzymanych upominków i pomocy dydaktycznych była dla nas bezcennym podarunkiem, zgodnie z hasłem: „Radość dzieci – satysfakcja dorosłych”. Pomoc zaoferowana szkole w Nietulisku Dużym będzie kontynuowana. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć niezbędne prace remontowe, przy współpracy zaprzyjaźnionych firm, systematycznie uzupełniać bazę materiałów dydaktycznych, wyposażenia pracowni i sprzętu sportowego, a po wakacjach chcemy zaprosić wszystkie dzieci ze szkoły na wycieczkę do Krakowa.

Katarzyna Witek
Biuro Fundacji dla AGH