Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
18 lipiec 2024

Profesor Kazimierz Czopek (1939–2013)

Urodził się 18 stycznia 1939 roku w Libiążu.

Studia wyższe rozpoczął w 1958 roku na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, uzyskując w 1964 roku dyplom mgr inż. górnika specjalności Technika Odkrywkowej Eksploatacji Złóż z wynikiem bardzo dobrym.

fot. Zbigniew Sulima

15 października 1964 roku, bezpośrednio po studiach, rozpoczął pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Górniczym w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa jako asystent przechodząc kolejne stopnie i stanowiska. 1 października 1991 roku obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH, a 24 stycznia 1997 roku uzyskuje tytułu naukowy profesora. Od 1999 roku jest już profesorem zwyczajnym. W czasie swojej pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej piastował zaszczytne stanowiska: Prodziekana Wydziału Górniczego – dwie kadencje w latach 1984–1990; Prorektora ds. Ogólnych w latach 1990–1993 – jedną kadencję; Dziekana Wydziału Górniczego w latach 1993–1996 – jedną kadencję.

W latach 1990–1993 pełniąc w AGH funkcję Prorektora przeprowadził restrukturyzację organizacyjną i zatrudnienia uczelni w związku z nowymi zasadami finansowania, nawiązującymi do zasad gospodarki rynkowej. Będąc prodziekanem oraz dziekanem znacząco poszerzył ofertę dydaktyczną wydziału, w tym czasie uruchomiono trzy nowe kierunki studiów: Zarządzanie i Marketing, Inżynierię Środowiska i Budownictwo, co przyczyniło się do rozwoju wydziału. W Akademii Górniczo-Hutniczej pełnił funkcje: przewodniczącego Rady ds. Młodzieży Wydziału Górniczego (1978–1984), pełnomocnika Rektora ds. praktyk studenckich (1984–1990); przewodniczącego Zespołu ds. Zatrudnienia i Płac w AGH (1990–1993); członka Senatu AGH (1990–1996); członka Komisji Budżetowej Senatu AGH (1993–1996); dyrektora górniczego Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach (1993–1996).

fot. arch.

Odbył liczne staże i współpracował z uczelniami zagranicznymi: Instytut Górniczy, Rosja – Leningrad (1972), Instytut Górniczy, Rosja – Moskwa (1972), Southern Illinois University at Carbondale, United States Information Agency, Washington, USA (1991), Xian Mining Institute, Chiny – Sian (1992), Ain Shams University, Egipt – Kair (1993), Menoufia University, Egipt – Menoufia (1993), Assiut Universtity, Egipt – Assiut (1993), The University of Nottingham, Anglia (1994), Technische Uniwersitet, Berg und Hutten Akademie Freiberg, Niemcy (1990, 1993, 1996), Central Coal Mining Research Institute, Chiny – Pekin (1995), China University of Mining and Technology, Chiny – Xuzhou (1995), Huainan Mining Institute, Chiny – Huainan (1995), Hanoi University of Mining and Technology, Wietnam – Hanoi (1996).

Zainteresowania naukowe Prof. K. Czopka koncentrowały się na szerokiej problematyce ekonomiki, organizacji i zarządzania górnictwa, zwłaszcza całego górnictwa odkrywkowego. Początkowo interesowały Go zagadnienia optymalizacji i poprawy efektywności ekonomicznej robót strzelniczych, czego efektem była rozprawa doktorska „Metodyka dostosowania strzelania głębokimi otworami do charakteru szczelinowatości górotworu”, obroniona w 1970 roku. Kolejny etap badawczy to problem zbilansowania zapotrzebowania na surowce skalne oraz możliwości wydobywczych z uwzględnieniem ich przestrzennego rozmieszczenia oraz kompleksowego zagospodarowania złóż. Wynikiem tych badań była praca habilitacyjna nt. „Programowanie koncentracji wydobycia kruszywa naturalnego”, obroniona w 1978 roku.

fot. Zbigniew Sulima

Profesor K. Czopek stał się znanym i uznanym specjalistą z zakresu kosztów wydobycia, a Jego dwie ostatnie pozycje książkowe; „Koszty stałe i zmienne. Teoria i praktyka” oraz „Activity Based Costing-ABC”. Podstawy-zastosowania w górnictwie” są jednymi z kilku z tego zakresu w Polsce, są powszechnie wykorzystywane i cytowane, nie tylko w środowisku górniczym.

Wypromował 12 doktorów, dyplomował wielu magistrów i inżynierów na kierunkach: Górnictwo i Geologia, Zarządzanie i Marketing, Inżynieria Środowiska. Jego wychowankami jest wielu prezesów firm i dyrektorów. Był lubiany i ceniony przez studentów, współpracowników i kolegów. Autor ponad 320 publikacji, w tym 16 książek.

Profesor Kazimierz Czopek był wspaniałym Dydaktykiem i Wychowawcą, bowiem szczególną uwagę poświęcał pracy dydaktyczno-wychowawczej, prowadzonym zajęciom ze studentami jak również swoim Dyplomantom. Prowadził wykłady na swoim macierzystym wydziale, jak również na ówczesnych Wydziałach Geologiczno-Poszukiwawczym i Wiertniczym, na studiach dziennych oraz zaocznych, w Krakowie, ale także w Zgorzelcu, Koninie, Jaworznie, Tarnobrzegu. Tematyka Jego wykładów to między innymi ekonomika górnictwa odkrywkowego i przedsiębiorstw, ekonomia środowiska naturalnego, Organizacja i Zarządzanie, Podstawy prawne działalności gospodarczej, Systemy podatkowe. Profesor Kazimierz Czopek prowadził wykłady na wszystkich kierunkach nauczania na wydziale; Górnictwu i Geologii, Zarządzaniu i Marketing, Budownictwie, Inżynierii Środowiska.

fot. arch.

W 1994 roku zainicjował starania o przywrócenie figury św. Barbary na gmachu głównym AGH, przejmując kierowanie powołanym w tym celu Komitetem Rekonstrukcji Figury. 29 maja 1999 roku starania te zostały uwieńczone sukcesem – figurę św. Barbary posadowiono na budynku A-0 AGH.

Został wyróżniony odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi między innymi: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony dla Górnictwa RP, Medalem za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką SITG, Zasłużony dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Zasłużony dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Czopek zmarł 9 lutego 2013 roku w wieku 74 lat. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Opracowano na podstawie materiałów otrzymanych od Mariusza Sierpnia