Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Nagroda SITMN dla Najlepszego Absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych

XV edycja Konkursu – w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii

Krótka historia Konkursu

Od piętnastu lat, każdego roku, na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej najlepszym absolwentom studiów stacjonarnych (magisterskich) przyznawane są nagrody i wyróżnienia naszego branżowego stowarzyszenia inżynierskiego. Wcześniej, do roku 2004, były to nagrody Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego). Obecnie, odkąd oddział działa jako samodzielne stowarzyszenie, jest to nagroda SITMN (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych).

Poszukując nowych form działalności stowarzyszeniowej w środowisku akademickim, chcąc czynić tę działalność namacalnie użyteczną, w październiku 1993 roku, zarząd wydziałowego koła SITPH wystąpił z inicjatywą ufundowania przez Zarząd Oddziału Metali Nieżelaznych corocznej „NAGRODY SITPH dla najlepszego Absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych AGH”. Inicjatywa ta spotkała się z pełną aprobatą, co znalazło swój wyraz w treści pism prezesa oddziału dr inż. J.Z. Szymańskiego do dziekana wydziału i prezesa koła. Inspiracją do ustanowienia takiej nagrody była chęć stworzenia płaszczyzny promocji najlepszych absolwentów w ich późniejszym środowisku zawodowym, dostrzeżenia najlepszych również poza środowiskiem akademickim. Sponsorem nagrody początkowo był Klub Menedżera Przemysłu Metali Nieżelaznych, a w jakiś czas po powołaniu do życia w 1995 roku Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych właśnie izba zabezpieczała środki na ten cel, do roku ubiegłego. W roku bieżącym obowiązek ten ponownie przejęło na siebie stowarzyszenie i we współpracy z Klubem Menedżera i firmami naszej branży chcemy odtworzyć wydzielony celowy fundusz. W tym roku miała miejsce piętnasta już edycja konkursu. Mały jubileusz w roku wielkiego jubileuszu akademii.

Jednostopniowa nagroda główna i dwa równorzędne wyróżnienia przyznawane są na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych. Tytułem do nagrody, w myśl jej regulaminu, są szczególne wyniki w nauce i wzorowe wypełnianie obowiązków studenta w czasie studiów, jak również osiągnięcia w pracy w ramach studenckiego ruchu naukowego lub w innych zespołach badawczych, działalność dla wydziału, uczelni i stowarzyszenia. Ustanowienie od trzeciego konkursu wyróżnień, uzasadnione było chęcią poszerzenia kręgu studentów motywowanych do lepszej pracy i stworzenia możliwości przedstawiania przemysłowi sponsorującemu konkurs szerszego grona najlepszych absolwentów, mogących podjąć pracę w tymże przemyśle na preferencyjnych zasadach. Informacje o przyznaniu nagrody publikowane są w „Magazynie Hutniczym”, „Rudach i Metalach Nieżelaznych”, w biuletynach i materiałach stowarzyszeniowych, pojawiały się też w BIP AGH, najczęściej w relacjach z konferencji, podczas których były wręczane.

Każdorazowo wręczanie nagród laureatom konkursu odbywa się w bardzo uroczystej oprawie i reprezentatywnym dla branży metali nieżelaznych gremium konferencji kwartalnych naszego stowarzyszenia. Laureatem pierwszej w historii tej nagrody został pan mgr inż. Maciej Krystian. Jako wyróżniający się student, jeszcze podczas studiów zatrudniony w Katedrze Struktury i Mechaniki Ciała Stałego, później doktor na Uniwersytecie Wiedeńskim, przez wiele lat utrzymujący członkostwo w naszym Kole SITPH. Otrzymał tę nagrodę podczas 123. Konferencji Kwartalnej, zorganizowanej w listopadzie 1994 roku z okazji jubileuszu 40-lecia Oddziału Metali Nieżelaznych. Uroczystość odbyła się w pięknej scenerii Sali Lustrzanej Zamku w Pszczynie. Pamiętam, iż uświetnił ją koncert muzyki kameralnej na harfę i flet. Mam nadzieję, że nie będzie nietaktem jak – jako ciekawostkę – podam, iż pierwsza nagroda opiewała na kwotę 10 mln zł. (sic!)

Pełna lista dotychczasowych laureatów Konkursu jest już dość długa, ale – bez wątpienia – wszystkie stanowiące ją 43 osoby zasłużyły na to, aby o nich pamiętać i przeznaczyć dla nich odpowiednie miejsce w jubileuszowych publikacjach. Zwłaszcza, z okazji jubileuszu tak szczególnego. W zestawieniu poniżej opuszczono tytuły zawodowe laureatów, w chwili uzyskania tych zaszczytnych wyróżnień wszyscy byli magistrami inżynierami. Dziś, wielu spośród tych osób posiada stopnie naukowe, rozwija swoje kariery zawodowe w kraju bądź za granicą, wielu pracuje w polskim przemyśle – bywa, że po ukończeniu studiów doktoranckich i uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych.

Choć są to dane, którymi raczej należałoby się chwalić, a nie strzec ich tajemnicy, to jednak – ze względu na zapisy „Ustawy o ochronie danych osobowych” – zdecydowałem się nie podawać w tym opracowaniu uzyskanych przez poszczególne osoby ocen. Wystarczy zauważyć, że do wyjątków należą przypadki średniej ze studiów poniżej 4,5 (nie rzadko była to średnia przekraczająca 5,0, czasem znacznie), a ocena na dyplomie, to w większości przypadków celujący (6,0). (Na marginesie: „szóstki” i średnie powyżej 5,0 niedługo znikną, bowiem od roku akademickiego 2009/2010 w AGH najwyższą oceną jest 5,0.) Wielu spośród laureatów tego konkursu nagradzanych było podczas studiów różnymi nagrodami i wyróżnieniami, przewidzianymi regulaminem studiów, jak choćby: dyplom rektora czy brązowa, srebrna lub złota odznaka Stanisława Staszica za bardzo dobre wyniki w nauce na określonym roku studiów, stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Niektórzy byli laureatami sesji Studenckich Kół Naukowych, odbyli staże i praktyki zagraniczne, staże asystenckie (na ostatnich latach studiów). Wielu zostało zaliczonych do grona (5%) najlepszych absolwentów AGH, uzyskali Medal Stanisława Staszica dla Najlepszego Absolwenta. Miały miejsce wyróżnienia prac dyplomowych w konkursie Studenckiego Towarzystwa Naukowego na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”, odbywającym się pod patronatem rektora AGH. Tę listę sukcesów i osiągnięć, z pewnością, można by jeszcze znacznie wydłużyć. Wszystkim Laureatom i opiekunom ich prac dyplomowych składam serdeczne gratulacje.

Jak już wspomniałem, dotychczas wręczenie nagród odbywało się podczas Kwartalnych Konferencji Naukowo-Technicznych naszego stowarzyszenia. Z reguły, każda z takich konferencji związana jest z jubileuszem którejś z firm branży metali nieżelaznych lub z jubileuszem samego stowarzyszenia. Gospodarze tych konferencji byli fundatorami pobytu na nich laureatów konkursu. W tym miejscu, nie wymieniając z imienia i nazwiska, chciałbym wszystkim prezesom i dyrektorom firm, prezesom kół SITMN serdecznie podziękować za wszelkie przejawy wsparcia w realizacji tego szczytnego celu wyróżniania i nagradzania najlepszych, dziękuję za wszelkie oferty pracy pod ich adresem. Konferencja z okazji jubileuszu 90-lecia AGH była w tej historii czwartą okazją do uhonorowania wyróżnionych absolwentów na uroczystościach, organizowanych przez wydział. Poprzednio, były to konferencje kwartalne z okazji kolejnych jubileuszy koła: 20-lecia (III edycja konkursu), 25-lecia (VIII edycja konkursu, konferencja połączona z XV Zjazdem Delegatów Kół OMN SITPH) i 30-lecia (XIII edycja konkursu). Finał pierwszego konkursu w ramach SITMN (XI jego edycji) odbył się podczas konferencji z okazji jubileuszu 50-lecia Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH 25 kwietnia 2005 roku, połączonej z I Zjazdem SITMN.

Wydaje się, że Konkurs ten zyskał znaczący prestiż w środowisku. Był nawet inspiracją do podobnych inicjatyw w innych jednostkach i branżach. Spełniać będzie swój głębszy sens, gdy nadal – przynajmniej dla części studentów – będzie motywacją do lepszej pracy, gdy ułatwiać będzie start i przyspieszać zawodową karierę najlepszym, a poprzez to ich wiedzę i zawodową przydatność, utwierdzać będzie sponsorów – prezesów i dyrektorów firm – w przekonaniu, że warto inwestować w dobrą szkołę. Tę promocję najlepszych, połączoną z zaspokajaniem potrzeb kadrowych i oczekiwań w tym zakresie potencjalnych pracodawców, należałoby rozszerzyć o dłuższe listy rankingowe najlepszych absolwentów. Inicjatywy takie spotykają się najczęściej z aprobatą wszystkich zainteresowanych stron: władz akademickich, pracodawców i chyba większości samych studentów – absolwentów. W AGH, jakby naprzeciw wychodzi im zapis regulaminu studiów, mówiący o możliwości podania w suplemencie do dyplomu informacji o lokacie, z jaką absolwent ukończył studia, przy czym listy rankingowe lokat winno się tworzyć dla poszczególnych kierunków studiów na wydziałach według zasad, określonych odpowiednim zarządzeniem rektora.

Na koniec może warto wyjaśnić, dlaczego to ja o tym piszę, przedstawiam Laureatów i swego rodzaju kalendarium tego przedsięwzięcia. Nie tylko dlatego, że od wielu lat jestem członkiem zarządu i wiceprezesem naszego stowarzyszenia, fundatora nagrody. Na początku lat 90-tych, jako świeżo wybrany wówczas prezes koła SITPH na wydziale, byłem pomysłodawcą tego konkursu, autorem regulaminu i w jakimś sensie organizacyjnie do dziś mu „patronuję” – najpierw jako prezes koła przez blisko 14 lat, potem prodziekan przez dwie kadencje. Emocjonalnie jestem z tą inicjatywą bardzo związany. Miałem przyjemność od pierwszego konkursu prezentować sylwetki laureatów podczas wszystkich uroczystości wręczania nagród (stąd dane w prywatnych archiwach i te dłonie na zdjęciu, podające kolejny dyplom, należące do piszącego te słowa). Zawsze czułem dumę, że mamy również tak dobrych studentów i absolwentów.

Wacław Muzykiewicz
Wydział Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie
Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych w Polsce

Wręczenie nagrody laureatom XV edycji Konkursu przez Prorektora AGH ds. Nauki prof. T. Szmuca, Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych prof. K. Fitznera i Honorowego Prezesa SITMN dr inż. J. Z. Szymańskiego - fot. Maciej Gądek

Laureaci konkursu o „Nagrodę SITMN (do dziesiątej edycji SITPH)
dla Najlepszego Absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie”

Imię i nazwisko laureata

Kierunek studiów / specjalność

I – 1993/1994

Nagroda

Maciej Krystian

Inżynieria Materiałowa

II – 1994/1995

Nagroda

Joachim Gąsiorczyk

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Wyróżnienie (w trybie nadzwyczajnym)

Zdzisław Sierpiński

Inżynieria Materiałowa

III – 1995/1996

Nagroda

Robert Hanarz

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Wyróżnienia

Andrzej Mamala

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Krzysztof Żaba

Metalurgia – przeróbka plastyczna

IV – 1996/1997

Nagroda

Wojciech Gierlotka

Inżynieria Materiałowa

Wyróżnienia

Andrzej Frontczak

Inżynieria Materiałowa

Piotr Bakalarski

Metalurgia – przeróbka plastyczna

V – 1997/1998

Nagroda

Ewa Mayer

Inżynieria Materiałowa

Wyróżnienia

Krzysztof Niemiec

Inżynieria Materiałowa

Katarzyna Zbroja

Metalurgia – przeróbka plastyczna

VI – 1998/1999

Nagroda

Antoni Woźnicki

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Wyróżnienia

Grzegorz Niedziela

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Olga Barczyk

Inżynieria Materiałowa

VII – 1999/2000

Nagroda

Andrzej Pietrzak

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Wyróżnienia

Sławomir Bystrzanowski

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Mariusz Tokarski

Inżynieria Materiałowa

VIII – 2000/2001

Nagroda

Marcin Siwiecki

Inżynieria Materiałowa

Wyróżnienia

Maciej Mazur

Inżynieria Materiałowa

Grzegorz Mioduszewski

Metalurgia – przeróbka plastyczna

IX – 2001/2002

Nagroda

Roman Major

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Wyróżnienia

Kinga Janiszewska

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Łukasz Ozyra

Metalurgia – przeróbka plastyczna

X – 2002/2003

Nagroda

Piotr Handzlik

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Wyróżnienia

Piotr Warczok

Metalurgia – metalurgia metali nieżelaznych

Dawid Szostek

Metalurgia – przeróbka plastyczna

XI – 2003/2004

Nagroda

Martyna Wilkosz

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Wyróżnienia

Jakub Koza

Metalurgia – metalurgia metali nieżelaznych

Robert Wróż

Inżynieria Materiałowa

XII – 2004/2005

Wyróżnienia

Anna Kula

Inżynieria Materiałowa

Jakub Krawczyk

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Paweł Barteczko

Metalurgia – metalurgia metali nieżelaznych

XIII – 2005/2006

Nagroda

Witold Wroczewski

Inżynieria Materiałowa

Wyróżnienia

Grzegorz Brus

Inżynieria Materiałowa

Piotr Pokorny

Metalurgia – przeróbka plastyczna

XIV – 2006/2007

Nagroda

Magdalena Luty

Metalurgia – ochrona metali przed korozją

Wyróżnienia

Joanna Łapsa

Metalurgia – ochrona metali przed korozją

Daniel Pociecha

Metalurgia – przeróbka plastyczna

Bartosz Bazan

Metalurgia / komputerowa inżynieria procesowa

XV – 2007/2008

Nagroda

Jacek Kozieł

Inżynieria Materiałowa

Wyróżnienia

Monika Wites

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wojciech Sikor

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji