Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 wrzesień 2023

Wydarzenia w AGH

XTRF Management Systems sp. z o.o.

31 października 2013 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy XTRF Management Systems sp. z o.o. a AGH .

Podpisując porozumienie strony wyrażają chęć nawiązania długoterminowego współdziałania w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, nowoczesnych metod i metodologii zarządzania zespołami IT itp. Jednostką koordynującą porozumienie jest – nowo powstałe przy Katedrze Informatyki Stosowanej WEAIiIB – Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych, którego kierownikiem jest dr inż. Igor Wojnicki.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Andrzeja Nedoma – Prezesa Zarządu XTRF i pana Dominika Radziszowskiego – Członka Zarządu XTRF oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony XTRF – dr inż. Dominik Radziszowski, ze strony AGH – dr inż. Igor Wojnicki.


Inkubator Technologiczny sp. z o.o. w Stalowej Woli

5 listopada 2013 roku została podpisana umowa o współpracy z Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Celem zawarcia umowy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli dla dalszych działań służących dobru stron, w szczególności współpraca w zakresie kształcenia i dokształcania studentów i pracowników oraz prowadzenie wspólnych badań.

Stalowowolski Inkubator Technologiczny pretenduje do roli renomowanego ośrodka innowacji i skutecznej instytucji otoczenia biznesu. Stara się połączyć tradycje Centralnego Okręgu Przemysłowego, Zakładów Południowych i Huty Stalowa Wola ze współczesnymi potrzebami i wyzwaniami przyszłości.

Umowa o współpracy została podpisana przez pana Cezarego Kubickiego – Prezesa Zarządu oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy umowy: ze strony Inkubatora – Cezary Kubicki, ze strony AGH – dr hab. inż. Agnieszka Kopia.


Miasto Skarżysko-Kamienna

26 listopada 2013 roku w murach Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Skarżysko-Kamienna a AGH.

Poprzez zawarcie porozumienia strony wyrażają wolę prowadzenia wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, w szczególności w zakresie działań na rzecz rozwoju i edukacji przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych, współdziałania na rzecz społeczności lokalnej i regionu oraz na rzecz rozwoju firm powstałych i lokowanych w Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Romana Wojcieszka – Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamiennej oraz prof. Tadeusza Słomkę – Rektora AGH.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony Miasta Skarżysko-Kamienna – dr inż. Stanisław Grzesiak, ze strony AGH – dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Okręgowy Inspektorat Pracy

12 grudnia 2013 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Krakowie a AGH.

Strony uznały potrzebę podjęcia współpracy mając na względzie m.in. prowadzenie działań prewencyjnych w zakresie ochrony zdrowia i życia zatrudnionych, konieczność eliminowania zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Tadeusza Fica – Okręgowego Inspektora Pracy oraz prof. Tadeusza Słomkę – Rektora AGH.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony Okręgowego Inspektoratu Pracy – mgr Paweł Wieczorek, ze strony AGH – mgr inż. Krzysztof Lampa.

fot. Zbigniew Sulima

Nowy Styl sp. z o.o.

14 stycznia 2014 roku w murach Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy firmą Nowy Styl sp. z o.o. a AGH.

W ramach porozumienia strony zadeklarowały podjęcie współpracy, m.in. w zakresie opracowania nowych technologii, wdrażania nowatorskich rozwiązań opracowanych przez AGH i prowadzenia wspólnych projektów badawczych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Adama Krzanowskiego – Prezesa Zarządu Spółki i pana Romana Przybylskiego – Członka Zarządu Spółki oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony Nowy Styl sp. z o.o. – Tomasz Bardzik, ze strony AGH – dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński.

fot. Zbigniew Sulima

Fideltronik Poland sp. z o.o.

20 grudnia 2013 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z Fideltronik Poland sp. z o.o.

Celem porozumienia jest nawiązanie długoterminowego współdziałania pomiędzy stronami, które zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie wspólnej działalności na rzecz stworzenia i rozwoju wzajemnie korzystnych warunków działalności naukowej i badawczo-rozwojowej, szczególnie ważnych dla obronności i gospodarki kraju.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Zbigniewa Fidelusa – Prezesa Zarządu oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy i prof. Tadeusza Pisarkiewicza – Dziekana WIEiT.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony Fideltronik – Piotr Byrski, ze strony AGH – dr inż. Cezary Worek.


Ever sp. z o.o.

7 stycznia 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy firmą Ever sp. z o.o. a AGH.

Poprzez zawarcie porozumienia strony wyraziły chęć współpracy w zakresie wspólnej działalności na rzecz stworzenia i rozwoju wzajemnie korzystnych warunków działalności naukowej i badawczo rozwojowej, szczególnie ważnych dla gospodarki kraju. Przedmiotem umowy będzie m.in.: prowadzenie wspólnych badań, wymiana doświadczeń w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych, tworzenie wspólnych zespołów badawczych, wspólne organizowanie seminariów.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Marka Bigaja – Prezesa Zarządu oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy, prof. Tadeusza Pisarkiewicza – Dziekana WIEiT i dr. hab. inż. Antoniego Cieślę, prof. AGH – Dziekana WEAIiB.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony Ever – Marcin Witkowski, ze strony AGH – dr inż. Cezary Worek i dr inż. Marcin Baszyński.


Obiecująca współpraca Wydziału Metali Nieżelaznych z ukraińskimi szkołami wyższymi

W dniach 21–24 listopada 2013 roku we Lwowie przedstawiciele Wydziału Metali Nieżelaznych, dr inż. Tomasz Tokarski (prodziekan wydziału) oraz mgr inż. Łukasz Wzorek (Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Wizerunku i Promocji) odbyli spotkanie z przedstawicielami Wydziału Fizyki m.in. prof. Peterem Yakibchuk (dziekanem wydziału).

Kontynuując politykę Dziekana Wydziału MN prof. Marii Richert nawiązywania współpracy z ukraińskimi szkołami wyższymi w dniach 24–25 listopada 2013 roku w Kijowie przeprowadzono kolejne spotkanie z przedstawicielami Wydziału Fizyki i Inżynierii, m.in. prof. Petro Loboda (dziekanem wydziału), prof. Oleksandrem Dudka (prodziekanem wydziału) oraz przedstawicielami katedr. W spotkaniu uczestniczyła również mgr inż. Magda Ziółkowska, doktorantka Wydziału Energetyki i Paliw.

Spotkania zostały zorganizowane w celu nawiązania współpracy akademickiej pomiędzy wydziałami w szczególności w obszarze badań naukowych oraz wymian studenckich. W trakcie spotkania zidentyfikowane zostały potencjalne pola do współdziałania i podjęto wstępne ustalenia niezbędne do podpisania oficjalnego porozumienia o współpracy.

fot. arch. WMN

Honeywell Corrosion Solution

10 lutego 2014 roku w AGH odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego z Honeywell Corrosion Solution (USA).

Celem podpisania dokumentu jest nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami m.in. w zakresie wspólnych badań materiałów i korozji, wspólnych projektów badawczych, organizacji wspólnego laboratorium do badań korozji.

Honeywell Corrosion Solutions jest światowej sławy liderem w zakresie automatyki, technologii zarządzania i sterowania procesami produkcyjnymi w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, maszynowym, lotniczym itp.

Letter of Intent został podpisany przez pana Sridhara Srinivasana – Global Business Leadera oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy umowy: ze strony Honeywell – prof. Igor Kosacki, ze strony AGH – prof. Andrzej Nagy.

fot. Zbigniew Sulima

Urząd Komunikacji Elektronicznej

17 stycznia 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Komunikacji Elektronicznej a AGH.

Strony zadeklarowały współpracę w obszarze działań o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinach elektroniki, informatyki i telekomunikacji. Przedmiotem umowy będą przede wszystkim systemy teletransmisyjne i sieci telekomunikacyjne, zintegrowane platformy teleinformatyczne, narzędzia programistyczne, współczesne zastosowania Internetu i zagadnienia im pokrewne.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez panią Magdalenę Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony UKE – Mariusz Czyżak, Dyrektor Generalny UKE, Lidia Pogorzelska, Naczelnik Wydziału Obsługi Prezesa w Gabinecie Prezesa UKE, ze strony AGH – prof. Krzysztof Zieliński – Kierownik Katedry Informatyki WIEiT, dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH – Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej WEAIiB.


Nowe projekty

19 lutego 2014 roku w auli pawilonu A-0 odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano dwa nowe projekty, które istotnie wzmocnią ofertę uczelnianego systemu komercjalizacji technologii. Centrum Transferu Technologii AGH realizuje przedsięwzięcie MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności” w ramach projektu systemowego pt.: „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”. Natomiast Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o., spółka celowa AGH, zostało beneficjentem projektu „Komercjalizacja innowacyjnych technologii biomedycznych” w ramach projektu SPIN-TECH finansowanego przez NCBR.

Spotkanie otworzył i prowadził prof. Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Współpracy. Następnie prof. Jerzy Lis – Prezes Zarządu INNOAGH, mgr inż. Tomasz Pyrć – Dyrektor CTT AGH oraz Dominik Kowal – Członek Zarządu INNOAGH przedstawili szeroki wachlarz możliwości, jakie niesie ze sobą realizacja ww. projektów.

Spotkanie było również okazją do interesującej dyskusji dotyczącej różnych aspektów komercjalizacji rezultatów prac naukowo-badawczych.

CTT AGH i INNOAGH zapraszają naukowców do współpracy.

fot. Zbigniew Sulima

Wizyta Premiera RP i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w AGH

11 kwietnia 2014 roku Prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska złożyli wizytę w AGH.

Premier Donald Tusk oraz Pani Minister prof. Lena Kolarska-Bobińska wraz z władzami uczelni odwiedzili dwie nowoczesne inwestycje: Centrum Informatyki (Laboratorium Wizualizacji Trójwymiarowej, Laboratorium Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych) oraz Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (Laboratorium Cienkich Warstw i Nanostruktur oraz Laboratorium Ultraniskich Temperatur). Ponadto spotkali się ze studentami, którzy w marcu 2014 r. zostali nagrodzeni na Robot Challenge w Wiedniu.

fot. Zbigniew Sulima

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

1 marca 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Przedmiotem współpracy stron będzie prowadzenie badań naukowych w obszarze geodezji fizycznej i geodynamiki oraz prac instrumentalnych i wdrożeniowych, a w szczególności: realizowanie wspólnych projektów badawczych i rozwijanie technologii pomiarowych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez prof. Marka Banaszkiewicza – Dyrektora CBK oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy umowy: ze strony CBK – Kierownik Zakładu Geodezji Planetarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN; ze strony AGH – Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.


Volkswagen Motor Polska sp. z o.o.

10 kwietnia 2014 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy AGH a Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. Strony wyraziły gotowość do współpracy i podjęcia działań służących rozwojowi studentów i absolwentów polegających, m.in. na dostarczaniu informacji o wybranych działaniach firmy, ułatwianiu kontaktu z firmą poprzez spotkania, konferencje tematyczne, stoiska informacyjne, udział w targach pracy itp., wprowadzaniu studentów i absolwentów na rynek pracy poprzez organizację praktyk i staży, umożliwieniu studentom realizacji prac dyplomowych, prowadzeniu wspólnych prac rozwojowych.

List Intencyjny został podpisany przez panią Joannę Kaniewską – Dyrektora personalnego Prokurenta oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy listu intencyjnego: ze strony Volkswagen Motor Polska sp. z o.o.: Joanna Kaniewska, ze strony AGH: dr hab. inż. Wojciech Lisowski.


AGH będzie współpracować z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

15 kwietnia 2014 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Umowa dotyczy współpracy, której celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz doświadczeń i dorobku naukowego Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (IMIM PAN) dla dalszych działań służących dobru stronom. Przedmiotem współpracy będzie opracowanie nowych materiałów i technologii ich wytwarzania oraz charakterystyka mikrostruktury tych materiałów. Ze strony AGH program współpracy realizowany będzie w szczególności przez Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN). Instytut i ACMiN uzgodniły nie tylko prowadzenie wspólnych badań, ale także wzajemne udostępnianie aparatury naukowej, w szczególności tej służącej do preparatyki cienkich folii.

Umowa została sygnowana przez Dyrektora Instytutu prof. Pawła Ziębę oraz Rektora AGH prof. Tadeusza Słomkę. W spotkaniu, które odbyło się w akademii, uczestniczyli prof. Jerzy Morgiel (IMIM PAN) oraz prof. Marek Przybylski, Dyrektor ACMiN AGH. Koordynatorami współpracy będą: prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel (IMIM PAN) oraz dr hab. inż. Piotr Bała (ACMiN AGH).

fot. Zbigniew Sulima

Umowa z HEYU Academic and Culture Development

24 kwietnia 2014 roku prof. Tomasz Szmuc, Rektor ds. Współpracy podpisał umowę o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a HEYU Academic and Culture Development.

Osobą koordynującą współpracę z instytucją rozwoju akademickiego i kulturalnego jest prof. Jan W. Dobrowolski.

Dyrektor HACD dr Ang i jego współpracownicy zaproponowali główne kierunki współpracy. Strategicznym kierunkiem będzie zrównoważony rozwój oparty o eko-innowacje. Dzięki prekursorskiej w tym zakresie koncepcji prof. Goetla oraz jej twórczej kontynuacji AGH posiada szczególny dorobek i międzynarodowe uznanie w tej dziedzinie. W umowie uwzględnione zostały także aktualnie prowadzone prace naukowo-dydaktyczne w zakresie biotechnologii środowiskowej oraz modernizacji kształcenia w zakresie kształtowania i ochrony środowiska w połączeniu z nowoczesnym zarządzaniem i tworzeniem nowych miejsc pracy, tzw. green jobs przy zastosowaniu innowacyjnych technologii proekologicznych.

HACD zobowiązuje się także do pomocy w zatrudnieniu absolwentów AGH we współpracujących z nimi firmach w Chinach w tym w Hongkongu oraz w Malezji, Stanach Zjednoczonych itd.

fot. Zbigniew Sulima

Grupa Kapitałowa ERBUD SA

6 czerwca 2014 roku obyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy AGH a Grupą Kapitałową ERBUD SA.

Celem porozumienia jest współpraca pomiędzy stronami polegająca na wykorzystaniu potencjału naukowego i bazy badawczej AGH przy jednoczesnym wsparciu ze strony spółki działalności naukowej i dydaktycznej realizowanej na uczelni.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Dariusza Grzeszczaka – Członka Zarządu i Józefa Zubelewicza – Członka Zarządu oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony Spółki: dr Agnieszka Maciuk-Grochowska, Dariusz Leśniak; ze strony AGH: dr inż. Dominik Kowal.


PZL-Świdnik

15 maja 2014 roku w murach AGH podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” SA.

Strony zadeklarowały chęć współdziałania na polu nauki, badań i wdrażania programów współpracy w oparciu o wzajemne zaufanie, szacunek, różnorodne doświadczenia i dostępne narzędzia w celu stworzenia synergicznego środowiska. Główne kierunki współpracy to edukacja przyszłych inżynierów oraz wspólne projekty i badania naukowe. Beneficjentami porozumienia będą studenci i absolwenci AGH oraz pracownicy uczelni i spółki PZL-Świdnik. Współpraca będzie realizowana m.in. przez organizację praktyk i staży dla studentów i absolwentów uczelni w PZL-Świdnik, wymianę pracowników PZL-Świdnik i studentów/pracowników uczelni w celach szkoleniowych, uczestnictwo w seminariach, prezentacjach i konferencjach, fundowanie stypendiów przez spółkę.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Mieczysława Majewskiego – Prezesa Zarządu i Nicola Bianco – Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony PZL-Świdnik Ewa Kamińska i Paweł Chojnacki, ze strony AGH: prof. Tomasz Szumc, Prorektor ds. Współpracy.

fot. Zbigniew Sulima

IB One sp. z o.o.

12 maja 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a IB ONE sp. z o.o.

Poprzez zawarcie porozumienia strony wyraziły zamiar i wolę współpracy, która będzie realizowana m.in. poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i IB ONE, uruchamianie oraz realizowanie wspólnych projektów, organizację wspólnych seminariów i warsztatów przybliżających i promujących nowoczesne technologie informatyczne, współpracę w zakresie wspierania realizacji prac doktorskich i dyplomowych różnych szczebli naukowych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Jerzego Dubińskiego – Prezesa Zarządu oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony firmy: Jerzy Dubiński, Małgorzata Leśniak, ze strony AGH: dr inż. Radosław Klimek.


Energa SA

27 sierpnia 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy AGH a Energa SA.

Poprzez zawarcie porozumienia strony wyraziły zamiar i wolę współpracy, która będzie realizowana m.in. poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i Energa SA, uruchamianie oraz realizowanie wspólnych projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizację wspólnych imprez i warsztatów.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Mirosława Bielińskiego, Prezesa Zarządu Energa SA oraz prof. Tomasza Szmuca, Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorami porozumienia zostali: ze strony firmy – Robert Świerzyński, Wiceprezes Energa Operator SA; ze strony AGH – prof. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH.

fot. arch. CTT

Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.

11 września 2014 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. Poprzez zawarcie porozumienia strony wyraziły zamiar i wolę współpracy, która będzie realizowana między innymi poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o., uruchamianie oraz realizowanie wspólnych projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizację wspólnych imprez i warsztatów.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Piotra Górnika i Mariusza Dzikucia – Prokurentów Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorami porozumienia zostali: ze strony firmy – Jari Rahtu, Wiceprezes Energa Operator SA; ze strony AGH – prof. Wojciech Nowak.

fot. arch. CTT

40-lecie Wydziału Zarządzania

Główne uroczystości 40-lecia Wydziału Zarządzania odbyły się 6 czerwca 2014 roku wśród grona przyjaciół: Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki, najwyższych władz Małopolski i Krakowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową oraz Prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim, a także gronem prorektorów i dziekanów wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej.

Uroczystość zaszczycili także swoją obecnością: prof. Maria Nowicka-Skowron, Rektor Politechniki Częstochowskiej, prof. Andrzej Klimek, Rektor AWF Kraków, prof. Anatoliy Zagorodni, Rektor ds. Edukacji Politechniki Lwowskiej, prof. Andrey Zahorodnyuk – Prorektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku oraz licznie zgromadzeni profesorowie z różnych ośrodków akademickich Polski.

fot. arch. CTT

Nadanie sali wykładowej imienia Profesora Andrzeja Olesia

W styczniu 2014 zmarł w wieku 90 lat profesor Andrzej Oleś, wybitny uczony, znakomity dydaktyk i człowiek wielkiego serca.

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, władze dziekańskie oraz społeczność Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej postanowili uczcić pamięć profesora Olesia przez nadanie sali wykładowej B Jego imienia. Uroczystość ta odbyła się w dniu 11 czerwca 2014 w holu na pierwszym piętrze budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W uroczystości wzięli udział: rodzina profesora, Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, prorektorzy, przyjaciele i współpracownicy profesora z wielu uczelni i instytucji naukowych oraz doktoranci i studenci.

fot. Roman Wawszczak

„Wydarzenia w AGH” zestawił i zredagował
Zbigniew Sulima