Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
06 grudzień 2023

Dzień Hutnika 2013

W dniach 9 i 10 maja 2013 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyły się uroczystości związane z Dniem Hutnika , na pamiątkę św. Floriana, patrona uprawiających zawody wiążące się z ogniem: strażaków, kominiarzy, piekarzy, garncarzy oraz hutników. Organizacja obchodów była udziałem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, a uczestniczyli w nich także pracownicy i studenci innych wydziałów hutniczych. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Program obchodów statutowego święta obejmował dwa dni, które wypełniły znaczące dla uczestników wydarzenia. Pierwszym punktem była 50-ta Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Uroczysta inauguracja odbyła się w czwartek rano w Auli AGH, a dalsze obrady kontynuowane były w 23 sekcjach tematycznych. W konferencji brało udział ok. 600 studentów reprezentujących 11 ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Do sesji zgłoszono rekordową liczbę 484 referatów. Ich streszczenia zostały wydane drukiem w okolicznościowym wydawnictwie, a laureatów uhonorowano pamiątkowymi dyplomami wręczonymi na piątkowym uroczystym posiedzeniu Senatu.

fot. Zbigniew Sulima

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=312


Coroczne obchody Dnia Hutnika są okazją do wymiany doświadczeń, przedstawienia osiągnięć i dyskusji nad aktualnymi problemami środowiska nauki i przemysłu. Odbywa się to zawsze w szerokim gronie pracowników macierzystej uczelni oraz zaproszonych gości. Prezentacja dorobku i dyskusja merytoryczna miały miejsce podczas międzynarodowej konferencji naukowej noszącej tytuł „Materiały i Technologie w Energetyce”, która odbyła się w dwóch sesjach. Pierwsza sesja rozpoczęła się w czwartek, 9 maja, w godzinach popołudniowych. Rozpoczął ją referat poświęcony 100-nej rocznicy urodzin wybitnego człowieka prof. Wacława Różańskiego. Wyjątkowymi gośćmi tej części sesji była rodzina profesora Wacława Różańskiego. W dalszej części sesji wygłoszono sześć referatów przedstawiających wybrane osiągnięcia oraz najważniejsze wydarzenia z życia wszystkich katedr tworzących Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w 2012 roku.

fot. Zbigniew Sulima

Dalsza część obchodów trwała do późnych godzin, a pracownicy, studenci i zaproszeni goście bawili się na Biesiadzie Hutniczej.

Druga część konferencji odbyła się w piątek przed południem. Poświęcona była prezentacji osiągnięć i możliwości badawczych zagranicznych jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem IMiIP oraz problemom związanym z rynkiem energii, szansom i zagrożeniom dla przemysłu.

Po zakończeniu obrad odbyło się najważniejsze wydarzenie obchodów – uroczyste posiedzenie Senatu AGH, któremu przewodniczył Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. Istotnym punktem programu było wręczenie odznaczeń państwowych oraz promocja doktorów habilitowanych. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału IMiIP prof. Tadeusz Telejko, który przedstawił najnowsze osiągnięcia dydaktyczne i naukowe wydziału oraz kierunki i perspektywy jego rozwoju. Osobom zasłużonym dla wydziału zostały wręczone medale honorowe nadawane decyzją Rady Wydziału IMiIP. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości i gratulacje okolicznościowe.

Posiedzenie Senatu zakończyła uroczysta ceremonia ślubowania hutniczego złożonego przez reprezentantów braci studenckiej, którzy symbolicznie zostali przyjęci do grona hutników przez Rektora AGH oraz Dziekana Wydziału IMiIP.

Obchody hutniczego święta zakończono tradycyjną Karczmą Piwną, w której uczestniczyli pracownicy, studenci i zaproszeni goście.

dr hab. inż. Agnieszka Kopia
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Obchodów Dnia Hutnika 2013