Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
03 czerwiec 2023

Wydarzenia w AGH

Stanisław Staszic dla współczesności

Seminaria upamiętniające osiągnięcia Stanisława Staszica, organizowane są od trzech lat kolejno przez uczelnie o tradycjach staszicowskich. Obrady seminarium w dniu 10 maja 2012 roku otworzył Rektor AGH (kadencji 2008–2012) prof. Antoni Tajduś. Cele seminarium w AGH przedstawił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Seminarium prof. Bronisław Barchański. Sesja pracownicza obejmowała 17 referatów. Seminarium w AGH zostało poszerzone o udział młodzieży. Obok sesji pracowników naukowych ważnym wydarzeniem seminarium były obrady w sekcji doktoranckiej i studenckiej. Staszicowska sekcja studencka była zorganizowana w ramach XLIX Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Seminarium staszicowskie było połączone z uroczystymi obchodami bardzo ważnych jubileuszy: 90-lecia Wydziału Metali i Informatyki Przemysłowej. W ramach seminarium w gmachu A-0 zostały zaprezentowane wystawy opracowane przez Ośrodek Historii Techniki z Muzeum AGH pt. „Walery Goetel – znawca i propagator idei Staszicowskich na AGH” oraz przez Muzeum Historii Kielc pt. „Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach”.

fot. Zbigniew Sulima

ESC Solutions Sp. z o.o. – podpisanie porozumienia o współpracy

W dniu 16 kwietnia 2012 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z ESC Solutions Sp. z o.o.

Strony zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie partnerstwa w dziedzinie projektów dotacyjnych, działań z zakresu PR, wspierania badań naukowych, popularyzacji i komercjalizacji technologii i produktów będących wytworem pracy naukowej AGH.

Porozumienie o współpracy podpisał prof. Antoni Tajduś – Rektor AGH (w kadencji 2008–2012), a koordynatorem porozumienia ze strony AGH jest prof. Ireneusz Soliński z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.


Ericpol Telecom Sp. z o.o. – podpisanie umowy o współpracy

7 maja 2012 roku na terenie AGH odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z firmą Ericpol Telecom Sp. z o.o.

Celem umowy jest nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie posiadanych uprawnień i możliwości określonych działalnością statutową oraz charakterem prowadzonych prac. Przedmiotem umowy będzie w szczególności prowadzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych, wykonywanie badań i ekspertyz, organizowanie praktyk studenckich, organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów i szkoleń oraz wzajemne upowszechnianie informacji o wynikach współpracy.

Umowa o współpracy została podpisana przez pana Pawła Szczerkowskiego – Dyrektora Generalnego Ericpol Telecom Sp. z o.o. oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH. Koordynatorzy umowy: ze strony Ericpol Telecom Sp. z o.o. – Olga Błaszczyk-Lenda, ze strony AGH – dr Monika Pilśniak.

fot. Zbigniew Sulima

Riedhammer GmbH – podpisanie cooperation agreement

9 maja 2012 roku w murach AGH odbyło się uroczyste podpisanie „Cooperation Agreement” pomiędzy AGH a Riedhammer GmbH.

Współpraca pomiędzy stronami ma na celu rozwój wspólnych projektów naukowo-badawczych (na Wydziałach: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki), organizację praktyk studenckich, staży naukowych, szkoleń i kursów specjalistycznych, tworzenie grup eksperckich składających się z pracowników obu stron oraz wzajemne prezentowanie osiągnięć.

„Cooperation Agreement” zostało podpisane przez pana Armina Preißlera – Wicedyrektora Riedhammer GmbH oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH. Koordynatorzy umowy: ze strony Riedhammer GmbH – Petra Wingerter, ze strony AGH – dr hab. inż. Robert Filipek.

fot. Zbigniew Sulima

Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej

W dniach 19–20 kwietnia 2012 roku, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH podjął inicjatywę organizacji konferencji naukowo-technicznej „Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej”. Podczas dwudniowych obrad udział wzięło około 90 specjalistów – byli to m.in.: naukowcy, budowniczowie, projektanci, inwestorzy, wykonawcy, zarządzający tunelami i innymi obiektami podziemnymi. W konferencji wzięli udział również goście z krajów zagranicznych: dyrektor hiszpańskiej firmy produkującej wentylatory Zitron SA Justo Suárez, prezes słowackiej firmy Doprastav SA Oddział w Polsce Štefan Kovalčík, Dyrektor Doprastav SA František Očkaják, Dyrektor niemieckiej firmy Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co. KG Günther Weidig.

Konferencję otworzył Rektor AGH w kadencji 2008–2012 prof. Antoni Tajduś, który w swoim przemówieniu podkreślił ważność i celowość tematyki konferencji.


Jubileusz 70-lecia profesora Józefa Oskara Hansela

W dniu 18 maja 2012 roku w auli AGH odbyła się uroczysta Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki związana z podwójnym jubileuszem 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy zawodowej prof. Józefa Oskara Hansela. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, nie tylko z naszej uczelni, ale także z innych ośrodków naukowych i badawczych z kraju i zagranicy, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Specjalistycznego Urzędu Górniczego, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego oraz przemysłu i wielu innych firm współpracujących z jubilatem i Katedrą Transportu Linowego. Przybyli także wieloletni przyjaciele jubilata profesorowie ze Słowacji, Czech i Serbii. W auli zasiedli także przyjaciele i rodzina jubilata.

Otwarcia uroczystości dokonał Dziekan WIMiR prof. Janusz Kowal, który zaprezentował sylwetkę jubilata – wybitnego i uznanego w kraju i za granicą autorytetu naukowego, zajmującego się bezpieczeństwem techniki, transportem linowym, prawem i twórczością w technice itd.

fot. Stanisław Malik

Problematyka gemmologiczna – współpraca międzynarodowa

Współpraca naukowo-dydaktyczna AGH z Państwowym Instytutem Gemmologicznym Królestwa Tajlandii w zakresie problematyki gemmologicznej.

W dniu 19 maja 2012 roku została podpisana umowa generalna regulująca warunki współpracy naukowo-dydaktycznej w zakresie gemmologii pomiędzy Katedrą Mineralogii, Petrografii i Geochemii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej a Państwowym Instytutem Gemmologicznym (GIT) Królestwa Tajlandii w Bangkoku. Ze strony akademii umowę podpisał Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju (w Kadencji 2008–2012) prof. Jerzy Lis, a GIT reprezentowała dyrektor tej jednostki Pani Wilawan Atichat. W tym ważnym wydarzeniu dla obu stron brał również udział ambasador Królestwa Tajlandii Bansarn Bunnag wraz z żoną i córką, minister-konsul Sathaworn Subsoontorn, konsul Orapar Buddharuksa i inni pracownicy ambasady. W tym samym dniu, przed ceremonią podpisania umowy o wzajemnej współpracy, w sali posiedzeń Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska im. Ignacego Domeyki, odbyło się seminarium połączone z warsztatami naukowymi.

fot. arch. autora

STEFSHIP sp. z o.o. – podpisanie porozumienia o współpracy

15 kwietnia 2012 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy firmą STEFSHIP sp. z o.o. sp. k. a Akademią Górniczo-Hutniczą.

Celem umowy jest nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami. Strony deklarują zamiar współpracy w obszarach: realizacji prac naukowo-badawczych, wykonywania ekspertyz oraz konsultacji w obszarze działania spółki, uzgadniania tematów badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych, praktyk studenckich i innych prac naukowo-badawczych, organizowania wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych i konferencji naukowych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Stefana Andrzeja Szypulskiego – Prezesa Zarządu STEFSHIP Sp. z o.o. sp. k. oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH (w kadencji 2008–2012) i prof. Janusza Kowala – Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (w kadencji 2008–2012).

Koordynatorzy umowy: ze strony STEFSHIP sp. z o.o. sp. k. – Stefan Andrzej Szypulski, – ze strony AGH: dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, prof. AGH.


Nagroda Wegenera dla profesora Wojciecha Góreckiego

4 czerwca 2012 roku podczas ceremonii otwarcia 74. Konferencji i Wystawy Europejskiej Asocjacji Naukowców z Dziedziny Nauk o Ziemi i Inżynierów – EAGE, w Kopenhadze – prof. Wojciech Górecki z Katedry Surowców Energetycznych, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska dostał prestiżową nagrodę Alfreda Wegenera. O przyznaniu nagrody zadecydowało międzynarodowe jury, składające się z wybitnych postaci w sferze nauk o Ziemi z całego świata.

Nagrodę Wegenera przyznano prof. Wojciechowi Góreckiemu w uznaniu wyróżniających się osiągnięć w ciągu ponad 45–letniej akademickiej pracy badacza i organizatora nauki oraz działań przemysłowych na polu geologii naftowej i poszukiwania surowców oraz nowoczesnej dziedziny, jaką są odnawialne źródła energii, w szczególności energia geotermalna. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy, że „najważniejszą cechą długoletniej działalności prof. Góreckiego było podejmowanie wyzwań w różnorodnych obszarach, łącznie z poszukiwaniem gazu zamkniętego w utworach czerwonego spągowca oraz gazu łupkowego w utworach dolnego paleozoiku, a także eksploatacją złóż geotermalnych. Większość prac prowadzonych przez prof. Góreckiego była skupiona w Polsce, jednak ważne są także elementy działalności Profesora w Libii i Chinach, gdzie tworzył interdyscyplinarne zespoły badaczy i inżynierów i przyczynił się do rozwoju przemysłu naftowego”.

fot. arch. prof. WG

Vector sp. z o.o. – umowa z AGH

12 lipca 2012 roku w Krakowie została podpisana umowa o współpracy z Vector sp. z o.o.

Umowa została zawarta w celu nawiązania długoterminowego współdziałania pomiędzy stronami, w szczególności w zakresie opracowań naukowo-badawczych.

Umowa o współpracy została podpisana przez pana Tomasza Tarabańskiego – Prezesa Zarządu Vector sp. z o.o. oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH. Koordynatorzy umowy: ze strony Vector sp. z o.o.: Tomasz Tarabański, ze strony AGH: dr inż. Jacek Kołodziej i dr inż. Jacek Stępień.


Euro Innopark sp. z o.o. – współpraca z AGH

27 lipca 2012 roku w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy z Euro Innopark sp. z o.o.

Celem porozumienia jest stworzenie ram prawnych dla wzajemnej współpracy pomiędzy stronami, w szczególności upowszechnianie w ramach sektora innowacyjnej gospodarki osiągnięć sektora naukowego oraz stworzenie platformy współpracy pomiędzy tymi sektorami.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Mariusza Szubrę – Prezesa Zarządu Euro Innopark sp. z o.o. oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH. Koordynatorzy porozumienia: ze strony Euro Innopark sp. z o.o.: Mariusz Szubra, ze strony AGH: prof. Jerzy Lis.


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH wraz z partnerami Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym!

Wielkim sukcesem AGH i całego krakowskiego środowiska naukowego jest uzyskanie niezwykle prestiżowego statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk fizycznych przez Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość”. W skład Konsorcjum wchodzą:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (Koordynator Konsorcjum),

2. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,

3. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN,

4. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii,

5. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Wniosek naszego konsorcjum uzyskał najwyższe oceny Komisji Konkursowej MNiSzW „jako podmiot, który wyróżnia się pod względem prowadzenia badań naukowych, opracowania planów rozwoju naukowego całego konsorcjum, i który jest jednocześnie przykładem możliwości efektywnego wspólnego działania na rzecz realizacji określonych celów naukowych. Konsorcjum składa się z jednostek o znaczącym potencjale, które poprzez wspólne działanie wzmacniają swoją rolę oraz znaczenie w rozwoju nauki w Polsce” (cytat z Decyzji MNiSW). Warto podkreślić, że łączna wartość inwestycji w laboratoria i aparaturę naukową, realizowanych obecnie przez jednostki konsorcjum (głównie dzięki wielkiej skuteczności w aplikowaniu o fundusze strukturalne UE), znacznie przekroczyła 600 milionów złotych. Należy tu wymienić przede wszystkim:

– Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii ACMIN;

– Centrum ATOMIN „Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki”;

– Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej: Centrum Cyklotronowe Bronowice CCB;

– Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

fot. arch. URM


Umowa o współpracy pomiędzy AGH Kraków i ITPSB Perak

W dniu 10 września 2012 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kuala Lumpur została podpisana umowa bilateralna o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Instytutem Petronas (Institute of Technology Petronas SDN BHD Kuala Lumpur/Perak). W podpisaniu dokumentu uczestniczyli: Prorektor Instytutu Petronas Datuk dr Zainal Abidin Haji Kasim, zastępca prorektora prof. Ir. dr Ahmad Fadzil Mohd Hani, Zastępca Prorektora ds. Studentów i Absolwentów Tuan Haji Mohamed Noor Rosli Baharom, Dziekan Wydziału Inżynierii prof. Ir. D. Muhd. Fadhil Nuruddin, Kierownik Działu Geoinformatyki prof. dr Abdul Hadi oraz prof. dr. Swapan Kumar Bhattacharya. Przy podpisaniu dokumentu obecny był Ambasador RP w Malezji profesor Adam Jelonek. Ze strony AGH umowę wcześniej podpisał Rektor AGH (w kadencji 2008–2012) prof. Antoni Tajduś.

Podpisana umowa ma na celu ustanowienie bezpośredniej współpracy pomiędzy AGH i ITPSB w zakresie wspólnych badań naukowych wchodzących w zakres wspólnych zainteresowań i służących doskonaleniu programów nauczania i procesu dydaktycznego. Strony ustaliły, że warunki potrzebne do badań naukowych, doskonalenia kształcenia oraz swobodnej i otwartej wymiany pomysłów są celami, które będą wspólnie realizowane.

Na koordynatorów podpisanej umowy Partnerzy powołali: ze strony AGH – prof. Janusza Szpytko, Kierownika Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO; ze strony ITPSB – prof. Swapana Kumara Bhattacharya. Podpisana umowa wpisuje się swoimi inicjatywami w cele strategiczne Centrum AGH UNESCO.