Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
01 luty 2023

Nowy pawilon dydaktyczny

Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

W dniu 19 czerwca 2012 roku, uroczyście otwarto nowy pawilon, który określany będzie na kampusie AGH jako pawilon B-8, razem z pawilonem B-6 i halą technologiczną B-6 będzie tworzył Centrum Ceramiki AGH. Pomiędzy budynkami centrum utworzył się mały dziedziniec, miejsce spotkań studentów jak również miejsce zgromadzeń np. przed tradycyjnym pochodem na inaugurację roku akademickiego na naszej uczelni.

Pawilon B-8 jest pawilonem dydaktycznym o ogólnej powierzchni użytkowej 5591 m2, w pawilonie mieszczą się: duża sala wykładowa na ok. 400 miejsc, która może być dzielona na dwie mniejsze, oraz dwie sale seminaryjne (na ok. 80 osób) oraz sześć sal seminaryjnych na ok. 40 osób, wszystkie wyposażone w nowoczesny sprzęt audio-video. W budynku, oprócz pomieszczeń biurowych mieszczą się liczne laboratoria i pracownie naukowo-dydaktyczne (ok. 40), na parterze mieści się również dziekanat stanowiący zintegrowane centrum obsługi studentów.

fot. Zbigniew Sulima

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=270

Pawilon i jego wyposażenie jest finansowane w ramach projektu: „Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków” (Projekt nr POIS.13.01.00-00-014/08) realizowanego w ramach XIII osi priorytetowej: Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program ten na lata 2007–2014 obejmował nie tylko typową infrastrukturę (drogi, wodociągi itp.), ale po raz pierwszy infrastrukturę szkolnictwa wyższego. Włączenie szkolnictwa wyższego do POIS jest wielką zasługą rządu koalicyjnego PIS, a szczególnie zespołu ministerialnego prof. Michała Seweryńskiego (prof. Stefan Jurga i prof. Krzysztof Kurzydłowski), a spirytus movens tych starań był niewątpliwie prof. Jurga. Dzięki ich staraniom polskie szkolnictwo wyższe otrzymało dodatkowo 600 mln euro (ok. 2,5 mld PLN) na inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną.

fot. Zbigniew Sulima

27 lutego 2007 roku Rada Ministrów przyjęła indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na liście tej znalazł się nasz projekt. Nowy rząd pod koniec roku 2007 zdecydował o weryfikacji tej listy i uruchomił ponowną procedurę składania wniosków, szczęśliwie nasz projekt przeszedł pomyślnie także weryfikację i w dniu 30 kwietnia zapadła decyzja o jego finansowaniu w kwocie 32,340 mln PLN, nieco niższej niż się spodziewaliśmy. Pozytywna decyzja o finansowaniu mogła być podjęta dzięki temu, że cel projektu: tj. modernizacja wydziału umożliwiająca wzrost liczby studentów na II i III stopniu studiów (magistranci i doktoranci) doskonale wpasowywał się w cele programu. Pierwotna wartość projektu – 32,340 mln PLN obejmowała tylko koszty budowy – 29 mln PLN oraz elementarne wyposażenie i wręcz symbolicznie aparaturę – 3,340 mln PLN. W trakcie realizacji projektu udało się uzyskać dodatkowe dofinansowanie projektu przez NCBiR: przeznaczone na wyposażenie (dygestoria, stoły laboratoryjne) i dodatkowe roboty budowlane (2 mln PLN), a także na aparaturę badawczą (4,5 mln PLN). Rektor AGH w kadencji 2008–2012 prof. A. Tajduś dodatkowo, z funduszu rozwoju, wsparł zakupy aparatury o kolejne 1,5 mln PLN, całkowity budżet projektu: wynosi więc 40,340 mln PLN.

fot. Zbigniew Sulima

8 września 2009 roku ogłoszony został przetarg na budowę nowego pawilonu dydaktycznego, 15 października 2009 roku decyzją komisji przetargowej, przetarg wygrał Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA, niestety z powodu moich kłopotów zdrowotnych, podpisanie umowy między AGH a firmą Murdza nastąpiło w rektoracie uczelni dopiero 9 kwietnia 2010 roku. Tego samego dnia przekazano plac budowy w celu rozpoczęcia realizacji prac budowlanych firmie ZRB „Murdza”. 24 września 2010 roku o godzinie 10:00 nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego pawilonu dydaktycznego. Oprócz wielu znakomitych gości, uroczystość uświetnili swoją obecnością: prof. Jerzy Buzek (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego), prof. Barbara Kudrycka (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz prof. Antoni Tajduś. W marcu 2010 roku prof. A. Tajduś powołał Biuro Projektu w składzie: prof. Mirosław Handke – kierownik projektu, prof. Włodzimierz Mozgawa, mgr inż. Barbara Chlubny, mgr inż. Izabela Rumian i mgr inż. Bartosz Ostrowski. Zespół ten we współpracy z administracją i służbami technicznymi uczelni nadzorował i koordynował prace budowlane, jak i wyposażenie pawilonu B-8.

fot. Zbigniew Sulima

Obecnie budynek jest wyposażany i zagospodarowywany przez: administrację Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedrę Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych oraz Katedrę Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, współgospodarzy nowego pawilonu. Opuszczone przez te katedry pomieszczenia w pawilonach A-3 i B-6 zostaną po remoncie przejęte przez katedry mające swoje siedziby w pawilonie A-0. Można stwierdzić, że Wydział Inżynierii Materiałowej przejdzie, zgodnie z tytułem projektu, gruntowną modernizację.

Mirosław Handke