Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
01 luty 2023

Dzień Hutnika 2012

w roku jubileuszu 90-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Tradycją majową w życiu Akademii Górniczo-Hutniczej jest hutnicze święto obchodzone na pamiątkę św. Floriana, patrona uprawiających zawody wiążące się z ogniem: strażaków, kominiarzy, piekarzy, garncarzy oraz hutników. Organizatorem uroczystości jest Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, przy czym w obchodach uczestniczą pracownicy i studenci innych wydziałów hutniczych naszej uczelni. Honorowy patronat nad uroczystościami obejmuje zawsze Rektor AGH. Tegoroczne obchody statutowego święta hutniczego odbywały się w dniach 10–12 maja 2012 roku.

W bieżącym roku przypada także ważna rocznica założenia Wydziału Hutniczego, drugiego po Wydziale Górniczym, w historii istnienia powstałej w 1919 roku Akademii Górniczej. Obowiązki organizatora i pierwszego dziekana powierzono w 1921 roku prof. Antoniemu Rodziewiczowi-Bielewiczowi. Pierwotna nazwa funkcjonowała do 1951 roku, kiedy zmieniono ją na Wydział Metalurgiczny. Późniejsze lata przyniosły kolejne zmiany nazwy na Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w 1993 roku oraz aktualną, Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w 2005 roku.

90 lat temu pierwszy rok akademicki 1922/23 na Wydziale Hutniczym rozpoczęło 25 studentów. W kolejnym, 1923/24, liczba ta zwiększyła się do 37, by bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej osiągnąć wartość 312 (rok akademicki 1937/38). Obecnie na naszym wydziale studiuje 2187 studentów, w tym 1968 studentów na studiach stacjonarnych oraz 219 na studiach niestacjonarnych.

Do 1939 roku dyplomy inżyniera hutniczego uzyskało 224 absolwentów. W 1954 roku przekroczono liczbę 1000 wydanych dyplomów inżyniera lub magistra inżyniera. Liczbę 5000 dyplomów uzyskano w 1974 roku, zaś dyplom z numerem 10 000 wydano w 2004 roku. Od początku istnienia do lutego 2012 roku dyplomy magistra inżyniera lub inżyniera na wszystkich kierunkach kształcenia, w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym uzyskało 12 154 absolwentów. Na wydziale został w pełni wdrożony trójstopniowy system kształcenia dostosowany do realizacji zasad Procesu Bolońskiego. Oferujemy pięć kierunków kształcenia oraz dwa makrokierunki we współpracy z innymi wydziałami AGH. Na wszystkich kierunkach do wyboru pozostaje 20 specjalności.

W okresie międzywojennym różne dokumenty historyczne potwierdzają wiodącą rolę pracowników Wydziału Hutniczego w tworzeniu nowych procesów technologicznych, projektowaniu urządzeń technicznych, unowocześnianiu funkcjonujących maszyn i technologii, szczególnie w zakresie ogólnie pojętego hutnictwa. Przykładem może być znaczący udział w projektowaniu, budowie i uruchamianiu zakładów metalurgicznych w Centralnym Okręgu Przemysłowym, szczególnie Huty Stalowa Wola i zakładów w Starachowicach.

fot. Zbigniew Sulima

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=267

Również dziś pracownicy wydziału prowadzą bogatą działalność naukową w zakresie badań podstawowych i stosowanych w metalurgii, inżynierii materiałowej oraz informatyce stosowanej. Prowadzone prace są skierowanie przede wszystkim na aplikacje praktyczne. Wiele tematów jest realizowanych dla lub wespół z partnerami przemysłowymi. Inwestycje w najnowocześniejszą aparaturę badawczą pozwalają utrzymać wysoki poziom wykonywanych prac oraz stanowią istotny atut przy poszukiwaniu nowych obszarów i tematów naukowych. O pozycji wydziału świadczy ostatni wynik kategoryzacji jednostek oceniający dorobek i aktywność pracowników jednostek naukowych i naukowo-badawczych. Nasz wydział został zaliczony do jednostek kategorii pierwszej – najwyższej.

Uroczystości Dnia Hutnika i obchody jubileuszu 90-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej rozpoczęte zostały uroczystą Mszą Świętą, odprawioną we środę, 9 maja 2012 roku, w kolegiacie św. Floriana w intencji pracowników i studentów wydziału. We czwartek, 10 maja, odbyła się LXIX sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Uroczysta inauguracja miała miejsce w auli paw. A-0, po czym właściwe obrady kontynuowano w sekcjach tematycznych. Przedstawiono ponad 470 referatów, a wśród autorów-studentów byli także goście przybyli z zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych. Streszczenia referatów zostały wydane drukiem w okolicznościowym wydawnictwie, zaś laureaci zostali wyróżnieni dyplomami na uroczystym posiedzeniu Senatu.

Po zakończeniu sesji, w czwartkowe popołudnie, pracownicy, studenci i goście wydziału wzięli udział w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się na terenach AGH położonych na Miasteczku Studenckim przy ul. Piastowskiej. Kluczowym punktem programu były mecze piłkarskie pomiędzy drużynami złożonymi z przedstawicieli pracowników i studentów. Rywalizowały ze sobą drużyny piłki nożnej oraz siatkówki. Kibice mieli okazję obserwować wiele pojedynków stojących na najwyższym poziomie sportowym i osobistego zaangażowania uczestników, imponujące zagrania, wspaniałe bramki i parady bramkarzy, a wśród siatkarzy atomowe serwisy, siatkarskie „gwoździe” i akrobatyczne obrony. Mecze były wyrównane, a wynik do końca niewiadomy. Z kronikarskiego obowiązku należy wspomnieć, że mecz piłki nożnej zakończył się remisem 3:3, przy czym wyrównująca bramka dla pracowników padła w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Studenccy siatkarze okazali się nieznacznie lepsi od drużyny pracowników i zwyciężyli 2:1 wygrywając ostatni, decydujący set niewielką różnicą punktów. Na zakończenie sportowcy i kibice spotkali się przy kiełbasce z rożna i kuflu piwa, by na gorąco skomentować rywalizację i ochłonąć po emocjach piłkarskich.

Piątek, 11 maja 2012 roku, stanowił główny dzień uroczystych obchodów. Rozpoczął się odsłonięciem wału korbowego stanowiącego element nawiązujący do tradycji hutniczej, z której wywodzi się Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Na skwerze pomiędzy B-4 i B-5 uroczystego przecięcia wstęgi w kolorach AGH dokonali Rektor AGH w kadencji 2008–2012 prof. Antoni Tajduś, Dziekan Wydziału IMiP prof. Mirosław Karbowniczek oraz prezes Marek Stępniewski, przedstawiciel darczyńcy HSW – Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. Następnie przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej AGH wszyscy zgromadzeni udali się w przemarszu do auli paw. A-0. Tam rozpoczęła się konferencja naukowa noszącą tytuł „90 lat Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej”, na której swoje referaty przedstawili gospodarze i zaproszeni goście. Profesor Karbowniczek zaprezentował historię i dzień dzisiejszy wydziału podkreślając jego osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Profesor Pedro Portella reprezentujący Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung z Berlina omówił kontakty naukowe pracowników naszego wydziału z partnerami zagranicznymi na przykładzie współpracy polsko-niemieckiej. Profesorowie Jan Reichel i Jürgen Odenthal z SMS Siemag AG pokazali wybrane efekty kooperacji z zagranicznymi partnerami przemysłowymi, zaś dyrektor Stefan Dzienniak – wspólne działania z wiodącym producentem stali w Polsce – ArcellorMittal Poland SA.

Po zakończeniu obrad konferencji miało miejsce najważniejsze wydarzenie tegorocznych obchodów – uroczyste posiedzenie Senatu AGH, któremu przewodniczył prof. Antoni Tajduś. Rozpoczęło się ono okolicznościowym wystąpieniem rektora, po którym nastąpiło przeprowadzenie ceremonii odznaczenia Medalem Komisji Edukacji Narodowej pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej oraz promocji doktorów habilitowanych. Kolejnym punktem posiedzenia była uroczystość wręczenia tytułu Konsula Honorowego AGH przyznawanego przez Senat Akademii Górniczo-Hutniczej osobom związanym z uczelnią, których działalność przyczyniła się do jej rozwoju i promocji. Na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej godność tę otrzymał w tym roku prof. Leopold Jeziorski. Sylwetkę profesora przedstawił prof. Karbowniczek podkreślając jego szczególne zaangażowanie we wspieranie rozwoju kadry naukowej w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej. Następnie rektor zaprosił dziekana wydziału do prowadzenia dalszej części posiedzenia. Profesor Karbowniczek zaprezentował pokrótce osiągnięcia dydaktyczne i badawcze wydziału oraz przedstawił perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości. Wespół z Prorektorem ds. Ogólnych prof. Tadeuszem Słomką, wręczył osobom szczególnie zasłużonym dla Wydziału Medale Honorowe nadane w 2012 roku decyzją Rady Wydziału IMiIP. Ważnymi punktami posiedzenia były wystąpienia zaproszonych gości, odczytanie adresów gratulacyjnych przesłanych na ręce dziekana przez przedstawicieli władz państwowych, jednostek samorządowych, naukowych i partnerów przemysłowych oraz wręczenie dyplomów laureatom poszczególnych sekcji XLIX Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego.

Uroczystości w A-0 zakończyły się tradycyjnym ślubowaniem, podczas którego ubrani w galowe stroje hutnicze studenci reprezentujący całą swoją społeczność zostali symbolicznie przyjęci do grona hutników. Piątkowy dzień jubileuszu zakończył się tradycyjną Karczmą Piwną oraz następującą bezpośrednio po niej Biesiadą Hutniczą, na której do późna bawili się pracownicy, studenci oraz zaproszeni goście.

fot. Zbigniew Sulima

Sobota, 12 maja 2012 roku, rozpoczęła się od Studenckiego Festiwalu Naukowego, na którym działające przy wydziale studenckie koła naukowe przedstawiły szereg eksperymentów ilustrujących swoje osiągnięcia oraz popularyzujących naukę. Oferta skierowana była głównie do młodzieży i dzieci, które z zaciekawieniem obserwowały doświadczenia prowadzone przez żaków. Zwiedzający mogli m.in. kierować wędrówką robotów przez labirynt, odwalcować płaską taśmę z kawałka drutu czy śledzić przebieg starożytnego procesu wytopu żelaza w dymarce. Festiwal odbywał się na tyłach budynku B-4 w części zmodernizowanej hali technologicznej i cieszył się dużym zaangażowaniem wśród najmłodszych gości. Po południu miał miejsce uroczysty koncert jubileuszowy, którego głównym punktem był recital Zbigniewa Wodeckiego poprowadzony z dużą dozą humoru i wyśmienitej muzyki. Koncert zaszczyciły swoją obecnością władze uczelni z Rektorem AGH na czele, szerokie grono pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dostojnych gości i przyjaciół wydziału.

Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyły inne, godne zapamiętania, wydarzenia. We czwartek równolegle ze studencką sesją naukową swoje obrady rozpoczęli przedstawiciele nauki i studenci uczestniczący w seminarium pt. „Stanisław Staszic dla współczesności. Nowe odczytanie idei staszicowskich”. Celem było przybliżenie idei S. Staszica odnoszących się do różnych obszarów jego działalności, w tym także w odniesieniu do współczesności. Było to już trzecie seminarium poświęcone tej tematyce, upamiętniające osiągnięcia wybitnego uczonego, działacza społecznego i patrioty. Poprzednie odbyły się w Politechnice Świętokrzyskiej i Politechnice Warszawskiej.

Podczas piątkowej konferencji i posiedzenia Senatu, w hallu przed aulą miała miejsce wystawa wybranych książek i podręczników akademickich autorstwa pracowników wydziału. Zaprezentowano historyczne tytuły, z których wiele stanowi do dziś kanony wiedzy z zakresu szeroko pojętego hutnictwa. Nie zabrakło także licznych pozycji współczesnych potwierdzających wyjątkową aktywność publikacyjną pracowników Wydziału i ich znaczący wkład w rozwój nauk stosowanych. W tym samym czasie i miejscu odbywała się także wystawa prezentująca wybranych laureatów godności doktora honoris causa przyznanych przez Senat Akademii Górniczo-Hutniczej na wniosek Rady Wydziału IMiIP w ciągu 90 lat istnienia. W sobotnie przedpołudnie w ramach Hutniczej Majówki Brydżowej 2012, odbył się w auli paw. A-0 pierwszy Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Nawiązywał on do postaci wybitnego absolwenta i pracownika naszego Wydziału, Rektora AGH prof. Jana Janowskiego, który był zapalonym miłośnikiem i popularyzatorem brydża sportowego oraz uznanym zawodnikiem.

Z okazji jubileuszu ukazały się drukiem dwie pozycje książkowe. Pierwsza z nich zawiera spis absolwentów poprzedzony krótkim rysem historycznym oraz notkami biograficznymi nieżyjących już wybitnych profesorów wydziału. Druga to album noszący tytuł „90-lat «Metalurgii»” w fotografiach i wspomnieniach”. Znajdują się w nim w większości nieznane i niepublikowane wcześniej fotografie z życia wydziału, którym towarzyszą krótkie komentarze. Przypomina wydarzenia i ludzi tworzących wydział w minionych 90-latach jego istnienia we wszystkich aspektach działalności.

dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Hutnika 2012