Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
01 luty 2023

Nowe władze na kadencję 2012–2016 rozpoczęły urzędowanie w dniu 1 września

Na poprzednich dwóch stronach przedstawiliśmy przemówienie Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki, w którym rektor nakreśla główne kierunki działania na najbliższy czas. Poniżej zaś przedstawiamy krótko sylwetki prorektorów AGH życząc nowym władzom wielu sukcesów w rozpoczętej już kadencji. (red)


prof. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki

Życie zarówno prywatne jak i zawodowe związał z Krakowem, gdzie urodził się (w 1954 roku) i mieszka do dzisiaj. W Krakowie studiował fizykę techniczną na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. Jeszcze na studiach (w 1976 roku) rozpoczął pracę w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Metalurgii AGH (od 1991 roku na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej). W tym czasie włączył się w tematykę badań związków ziem rzadkich z metalami przejściowymi koncentrując się na charakterystyce własności magnetycznych związków ziemia rzadka – kobalt. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskałe w 1985 roku na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagielońskiego. Po doktoracie rozpoczął badania materiałów tlenkowych magnetycznych i nadprzewodzących. Istotny wpływ na wybór tej tematyki miał wyjazd na Uniwersytet Purdue, USA, gdzie w latach 1988–1991 pracował na Wydziale Chemii. Prowadził tam badania nad przejściami fazowymi w tych materiałach. Podsumowaniem tych prac była rozprawa habilitacyjna, a stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskał w roku 1995 na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. Aktualnie kontynuuje tę tematykę badawczą. W szczególności zajmuje się badaniem wpływu dynamiki sieci na przemiany fazowe w materiałach tlenkowych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 80 publikacji naukowych. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych.

Bardzo ważnym elementem Jego aktywności jako fizyka jest dydaktyka fizyki. W ramach popularyzacji fizyki opracował m.in. podręcznik z fizyki oraz szereg edukacyjnych programów komputerowych.

W latach 1999–2012 pełnił kolejno funkcje Prodziekana ds. Studenckich i Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Prorektora ds. Kształcenia AGH.

Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Jego hobby to informatyka. Odpoczywa słuchając muzyki jazzowej, czytając książki biograficzne i uprawiając sport, zwłaszcza tenis i narciarstwo. Zajmuje się też akwarystyką.

fot. Marek Gardulski

prof. Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Współpracy

Studia ukończył w Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalność Automatyka (1972). Od początku zatrudnienia związany z AGH, gdzie uzyskał stopnie: doktora (1979), doktora habilitowanego (1989) oraz tytuł profesora (1999). Autor/współautor 9 książek oraz ponad 180 artykułów głównie związanych z informatyką lokujących się w obszarach: inżynieria oprogramowania, systemy czasu rzeczywistego, zastosowania metod formalnych. Był prodziekanem (1990–1992) i dziekanem (2005–2008) Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki (2008–2012) Akademii Górniczo-Hutniczej. W tegorocznych wyborach został wybrany na Prorektora ds. Współpracy AGH (kadencja 2012–2016). Jest członkiem komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych i wielu konferencji, uczestniczy w pracach zespołów opiniujących w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto pełni funkcję koordynatora tematycznego polskiego węzła (CC Poland+) w ramach europejskiego konsorcjum energetycznego KIC-InnoEnergy (www.kic-innoenergy.com/) finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

fot. fotopracownia.com

prof. Anna Siwik – Prorektor ds. Studenckich

Urodzona w Rzeszowie. Od 1971 roku związana z Krakowem, gdzie ukończyła studia historyczne. Doktorat – 1986 (nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego); habilitacja – 1998 (Uniwersytet Jagielloński). Zatrudniona w AGH od 1976 roku, najpierw w Instytucie Nauk Społecznych, a od 2001 roku na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych, którego była pierwszym dziekanem przez dwie kadencje od 1 października 2001 do 30 sierpnia 2008 roku. Profesor AGH od 2002 roku. Kierownik Katedry Politologii i Historii Najnowszej do 31 października 2012 roku. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Przewodnicząca Senackiej Komisji Kształcenia AGH w latach 2008–2012. Członkini Komitetu Badań Polonii PAN w latach 1999–2006. Od 2008 roku członkini Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej oraz The Polish Studies Association – University of Michigan.

Zajmuje się historią najnowszą ze szczególnym uwzględnieniem emigracji, historii społecznej oraz socjaldemokracji.

Prywatnie: syn, córka i wnuczka. Lubi podróże i jazz.

fot. fotopracownia.com

prof. Andrzej Tytko – Prorektor ds. Kształcenia

Jest absolwentem XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Studia ukończył na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w 1976 roku. Od 1976 roku pracuje w AGH kolejno na stanowiskach: inżyniera, asystenta, starszego asystenta i adiunkta. Doktorat obronił w 1986 roku w Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki (obecnie Katedra Transportu Linowego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). Ukończył Studia Podyplomowe Eksploatacja Lin Stalowych i dla asystentów. Odbył kilka staży przemysłowych i liczne kursy. W 1999 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki przeszedł procedurę habilitacyjną. Od 2002 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH. W maju 2012 roku z rąk Prezydenta RP odebrał nominację profesorską. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Transportu Linowego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Praca zawodowa poza AGH

W latach 1996–1999 (z przerwami) pracował w Curtin University of Technology w Australii oraz w University of Reading w Anglii na stanowiskach Visiting Researcher. Pracował też 4 lata w Państwowej Szkole Wyższej w Krośnie, a od 2006 roku w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle na etatach profesora nadzwyczajnego tych uczelni. W okresie od 2001 roku pracował jako Visiting Professor na uniwersytetach: w Reading w Anglii, Al Farabi w Ałma-Aty w Kazachstanie, Laboratorio de Madariaga w Madrycie. Wykonał też szereg szkoleń dla Indonesian Surveyor i Scafindo (Sumatra, Borneo i Dżakarta w Indonezji). Prowadził liczne szkolenia w USA, RPA, Hiszpanii, Zambii oraz w Krakowie (dla pracowników z kilkunastu krajów użytkowników polskiej technologii magnetycznego badania lin stalowych). Wykłada też na tzw. Uniwersytecie Dzieci w Krakowie. W 2008 roku uzyskał certyfikat III stopnia kompetencji w Metodzie Badań Nieniszczących MTR3.

Praca naukowa i udział w gremiach

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących projektowania, budowy, eksploatacji i diagnostyki maszyn i urządzeń transportowych wykorzystujących liny stalowe. Z tego zakresu wykonał ponad 200 prac dla przemysłu. Kierował grantami w tym zagranicznym. Jest autorem 3 książek i współautorem 1 książki i 4 monografii. Jest autorem ponad 40 publikacji indywidualnych i ponad 90 zespołowych. Jest też współautorem 17 patentów (w tym 6 zagranicznych) i 3 wniosków patentowych. Jest współautorem 3 stosowanych obligatoryjnie norm polskich. Wypromował 3 doktorów nauk technicznych, był recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Jest członkiem zarządu międzynarodowej organizacji do spraw trwałości lin OIPEEC i rad naukowych. Dwie kadencje pełnił funkcję Prodziekana ds. Dydaktycznych na Wydziale IMiR AGH. Obecnie jest zastępcą kierownika Katedry Transportu Linowego w zakresie spraw dydaktycznych, opiekunem specjalności Automatyzacja w Transporcie na kierunku automatyka i robotyka. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AGH. Na tę funkcję został ponownie wybrany w obecnej kadencji.

Sprawy osobiste i zainteresowania

Jest żonaty i ma jednego syna. Żona jest dyrektorem największego krakowskiego domu kultury. Syn ukończył studia licencjackie i magisterskie w AGH.

Aktywnie wypoczywa pracując w ogrodzie. Lubi piesze i rowerowe wycieczki. Wolny czas spędza czytając i słuchając różnej stylowo muzyki.

fot. fotopracownia.com

prof. Mirosław Karbowniczek – Prorektor ds. Ogólnych

Ukończył Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Ostrowcu Świętokrzyskim o specjalności elektroenergetyka. Studia odbył na Wydziale Metalurgicznym AGH, realizując indywidualny program studiów, poszerzony o przedmioty związane z elektrotechniką, teorią sterowania i elektrotermią. Od początku studiów wykazywał zainteresowania zagadnieniami z pogranicza metalurgii i elektrotechniki. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako asystent na Wydziale Metalurgicznym AGH, gdzie pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego; aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Przez cały okres pracy zawodowej skupia swoje zainteresowania naukowe na zagadnieniach budowy, konstrukcji i sterowania pracą elektrycznego pieca łupkowego oraz technologii produkcji stali w tym urządzeniu. W tym obszarze zrealizował także pracę doktorską i habilitacyjną. Jest autorem i współautorem prawie 200 publikacji naukowych, w tym 1 monografii, 1 skryptu oraz 8 patentów. Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; wyrazem uznania w międzynarodowym środowisku naukowym było powierzenie organizacji, jako chairman, 9th European Electric Steelmaking Conference, konferencji jaką zorganizował w Krakowie w 2008 roku.

Przez dwie kadencje był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Jest przewodniczącym Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Był współwykonawcą ponad 80. prac naukowo-badawczych, w większości z nich był kierownikiem, w tym wielu grantów zagranicznych oraz wielu prac wdrożeniowych w praktyce. Żonaty, ma dwie córki oraz dwóch wnuków.

W wolnych chwilach lubi podróżować, zwiedzając zabytki zarówno historyczne, architektoniczne, jak i przyrodnicze.

fot. fotopracownia.com