Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
01 luty 2023

Przemówienie Jego Magnificencji prof. Tadeusza Słomki

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wygłoszone podczas inauguracji 94. Roku Akademickiego w AGH w dniu 4 października 2012 roku

Wysoki Senacie, Dostojni Goście,
Drodzy Studenci!

Najserdeczniej witam w murach naszej uczelni. W tegorocznych wyborach społeczność Akademii Górniczo-Hutniczej powierzyła mi jakże zaszczytny, ale i jakże odpowiedzialny urząd – Rektora AGH. Naszej Almae Matris, z którą związałem całe swoje zawodowe życie.

Po siedmiu latach pełnienia funkcji przez Rektora prof. Antoniego Tajdusia stan uczelni jest znakomity. Panie Rektorze, Drogi Antoni, z całego serca dziękujemy Ci za wspaniały rozwój marki i renomy Akademii Górniczo-Hutniczej.

Akademia Górniczo-Hutnicza nosi imię Stanisława Staszica, wielkiego patrioty, jednego z ojców polskiego przemysłu. Stanisław Staszic był twórcą Szkoły Górniczej, którą założył w 1816 roku w Kielcach. Szkoła ta działała tylko 10 lat, ale jej absolwenci stworzyli podstawy przemysłu górniczego i hutniczego w Polsce. Jej kontynuatorką stała się Akademia Górnicza ustanowiona 31 maja 1913 roku przez cesarza Franciszka Józefa, jednak z powodu wojny nie rozpoczęła ona czynnej działalności. W 1919 roku została powołana przez marszałka Józefa Piłsudskiego.

Mury naszej Almae Matris opuściło już ponad 150 tysięcy absolwentów, zapewniając kadrę dla polskiej i światowej gospodarki. Sprawdzają się znakomicie, a wśród kilkuset największych firm w Polsce ponad 10 procent prezesów i dyrektorów stanowią nasi absolwenci.

Dwa lata temu AGH nadała tytuł doktora honoris causa ówczesnemu Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego prof. Jerzemu Buzkowi. W znakomitym wykładzie mistrzowskim stwierdził On, że jest tylko jeden sposób na wygranie przez Europę globalnego wyścigu cywilizacyjnego – wykształcone społeczeństwo i wzrost nakładów na badania naukowe. Tylko w ten sposób możemy zrekompensować spadający udział ludności Europy w populacji światowej. Tylko w ten sposób możemy podnieść poziom naszego życia. Tylko w ten sposób możemy uchronić naszą Ziemię przed jej dewastacją przez nas samych.

fot. Zbigniew Sulima

W wielu krajach skokowy rozwój gospodarczy i cywilizacyjny, wzrost zamożności, poprzedzony był ogromnym wzrostem liczby studentów i nakładów na naukę. W Polsce, w okresie transformacji, liczba studentów wzrosła wielokrotnie. Powstało ponad 300 prywatnych szkół wyższych, ale ich ilość nie zawsze przeszła w jakość. Większość z nich nie prowadzi żadnych badań naukowych. Powiedzmy to bardzo wyraźnie: nie ma efektywnej dydaktyki bez badań naukowych.

Dzięki naszemu członkostwu w Unii Europejskiej w ostatnich latach przeżywamy boom inwestycyjny na uczelniach. AGH w ciągu kilku poprzednich lat wykorzystała olbrzymie środki finansowe na inwestycje. W większości są to środki unijne. To skok jakościowy w badaniach naukowych i dydaktyce. W kolejnych latach liczymy na realizację nowych inwestycji budowlano-aparaturowych zawsze opartych na precyzyjnych biznesplanach. Wysoki poziom naukowy pozwala nam również zdobywać środki krajowe – sztandarowym przykładem może być tutaj niedawna decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadaniu statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie fizyki konsorcjum, którego liderem jest Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

Kiedy wiele lat temu rozpoczynałem studia w AGH na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym, ówczesna władza lansowała hasło – Polska krajem ludzi kształcących się. Studiowało wówczas około 10 procent populacji młodych ludzi, w AGH mieliśmy około 8 tysięcy studentów. Dzisiaj w Polsce studiuje ponad 50 procent młodzieży. To miara postępu, jaki dokonał się po transformacji. Nastąpił kilkukrotny wzrost liczby młodych ludzi, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Dlaczego? Przecież żadne studia wyższe nie gwarantują pracy. Tak, ale trudno wyobrazić sobie znaczącą karierę zawodową bez studiów; prawie każde stanowisko kierownicze wymaga dyplomu ukończenia studiów wyższych, podnoszą one kreatywność, mobilność, umiejętności językowe, komputerowe, a studia techniczne uczą praktycznych umiejętności, precyzyjnego myślenia, kierowania procesami technologicznymi.

fot. Zbigniew Sulima

Szanowni Państwo,

O renomie uczelni, o wartości jej dyplomu decyduje kadra. W Akademii Górniczo-Hutniczej pracuje ponad 4 tysiące pracowników: naukowo-dydaktycznych, realizujących zadania dydaktyczne i prowadzących badania naukowe oraz wspomagających realizacje tych zadań pracowników inżynieryjnych i administracyjnych. Twierdzę, że profesjonalni, kreatywni, ciągle podnoszący swoje umiejętności pracownicy są największym atutem naszej uczelni.

W dniu inauguracji roku akademickiego dziękuję wszystkim pracownikom za owocną pracę, za trud włożony w kształcenie i przygotowanie do życia zawodowego naszych studentów.

Drodzy Studenci,

Wybierając AGH dokonaliście znakomitego wyboru. Wybraliście uczelnię o wielkiej renomie, z tradycjami, ale bardzo nowoczesną. Dzisiaj AGH to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, o profilu odpowiadającym nowoczesnemu uniwersytetowi technicznemu. Kształcimy na szesnastu wydziałach, z bogatą, często unikatową nie tylko w skali kraju ofertą dydaktyczną i wspaniałą kadrą. Często podawani jesteśmy jako wzór uczelni, która znakomicie współpracuje z biznesem i przemysłem. To, co oferujemy, to szansa. Od Was jednak zależy, w jakim stopniu z niej skorzystacie. To nie my powinniśmy zmuszać Was do nauki, to Wy powinniście zmuszać nas do przekazania Wam całej naszej wiedzy. Nauka może być wspaniałą intelektualną przygodą, poszerzaniem horyzontów, poznawaniem świata. Ale to także klucz do bezpiecznego, dostatniego życia i dobry start w przyszłość.

fot. Zbigniew Sulima

Jednak czas studiów to nie tylko ciężka praca i stres. Słowa międzynarodowego hymnu studentów zaczynającego się od słów: Gaudemaus igitur, iuvenes dum sumus mówią: Radujmy się, dopóki jesteśmy młodzi. A najbardziej znanym zawołaniem studentów AGH jest: Tak się bawi, tak się bawi AGH. Nie strońcie też zatem od zabawy, ale zawsze obok nauki, a nie zamiast niej. Studia to także czas wspaniałych przeżyć, nawiązywania nowych przyjaźni, czerpania z oferty kulturalnej i rozrywkowej Krakowa. Czas studiów, to – mimo intensywnej nauki – najpiękniejszy okres w życiu, a więzy przyjaźni pozostają żywe na całe życie.

I jeszcze jedno. Studia to wspaniały czas, ale jak wszędzie zdarzają się trudne momenty, w których czekamy na pomoc, na radę. Bądźmy dla siebie życzliwi, nie zostawiajmy nikogo samego z trudnymi problemami. Otwarcie na drugiego człowieka jest miarą człowieczeństwa. Życzę Wam wytrwałości, sukcesów w nauce, szczęścia osobistego i humoru na każdy dzień.

Rok akademicki 2012/2013 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ogłaszam za otwarty. QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT – Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą losu owocne.

Dziękuję za uwagę.