Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 luty 2024

Wydarzenia w AGH

Obrady Konwentu AGH

Konwent AGH jest wyjątkowym w skali kraju ciałem kolegialnym działającym przy wyższej uczelni. Skupiając w swych szeregach ścisłe władze województw oraz menedżerów wiodących przedsiębiorstw, stanowi cenny organ doradczy uczelni, a odbywające się dwa razy w roku obrady Konwentu AGH są platformą wymiany doświadczeń na styku szkolnictwa wyższego z przemysłem oraz samorządami.

Jednym z punktów posiedzenia, które odbyło się 25 października 2011 roku było wystąpienie Prorektora ds. Nauki prof. Tomasza Szmuca, podczas którego omówione zostały wiodące laboratoria naukowe uczelni.

Członkowie Konwentu AGH mogli też zaznajomić się z potencjałem aparaturowym AGH, gdyż spotkanie przeniosło się do Laboratorium Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej. Z uwagi na swoje parametry jest to jedno z dwóch tego typu urządzeń w Europie.

Zwieńczeniem październikowego posiedzenia było uroczyste podpisanie umowy w sprawie rozbudowy Wydziału Zarządzania.

fot. Zbigniew Sulima

Zarządzanie będzie rozbudowane

25 października 2011 roku podpisana została umowa pomiędzy AGH a Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucją Zarządzającą MRPO) na dofinansowanie projektu „Rozbudowy i doposażenia Wydziału Zarządzania w celu poprawy jakości usług edukacyjnych”. Uczelnię reprezentowali: prof. Antoni Tajduś, Rektor AGH oraz prof. Lech Bukowski, Dziekan Wydziału Zarządzania, natomiast Zarząd Województwa reprezentowany był przez Marszałka Marka Sowę.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013, priorytet I „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”, działanie 1.1. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”, schemat A „Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego”.

Projekt zakłada rozbudowę pawilonu dydaktycznego D-14 stanowiącego siedzibę Wydziału Zarządzania AGH oraz wyposażenie go w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną w celu poprawy jakości procesu kształcenia studentów na kierunkach techniczno-ekonomicznych.

Łączny koszt inwestycji oszacowany został na 15 459 877 zł brutto. Dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz krajowy wkład publiczny pokryją 70 proc. wydatków kwalifikowanych, czyli 10 821 913,90 zł. Pozostałe 30 proc. kosztów sfinansowane zostanie ze środków własnych wydziału i uczelni.

Prace budowlane związane z rozbudową Wydziału Zarządzania rozpoczną się w maju 2012 roku i będą trwały przez dwa następne lata.

fot. Zbigniew Sulima

Jubileusz 80-lecia urodzin profesora Józefa Giergiela

15 listopada 2011 roku w auli A-0 odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z okazji Jubileuszu 80 lat życia prof. Józefa Giergiela, DHC Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Łódzkiej, Profesora Honorowego AGH i Politechniki Warszawskiej, wieloletniego pracownika wydziału, pełniącego wiele zaszczytnych funkcji między innymi prorektora AGH oraz dziekana wydziału.

W uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału wzięło udział wielu znakomitych gości, rektorów i prorektorów uczelni, dziekanów i prodziekanów wydziałów, przedstawicieli polskiego świata nauki z Polskiej Akademii Nauk i kilkunastu uczelni z całego kraju, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz bardzo licznie przybyli przyjaciele i wychowankowie jubilata.

fot. Zbigniew Sulima

KGHM Polska Miedź SA, TAURON Polska Energia SA, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA –
porozumienie o współpracy

7 października 2011 roku w AGH odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z firmami KGHM Polska Miedź SA, TAURON Polska Energia SA oraz Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA.

Porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału i pozycji partnerów porozumienia.

KGHM produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM Polska Miedź SA dba o środowisko naturalne. Ogromne nakłady finansowe oraz wzorcowo użyte technologie i rozwiązania spełniają najostrzejsze wymagania i normy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.

Spółka TAURON Polska Energia SA powstała 6 grudnia 2006 roku. TAURON Polska Energia SA jest spółką dominującą w Grupie TAURON. Do głównych podmiotów zależnych podlegających konsolidacji należą: Południowy Koncern Węglowy SA zajmujący się wydobyciem węgla kamiennego, TAURON Wytwarzanie SA zajmujący się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy, TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, TAURON Dystrybucja SA zajmujący się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej do klientów detalicznych, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. zajmujący się obsługą klienta i TAURON Ciepło SA, zajmujący się świadczeniem usług dystrybucji ciepła.

ZGH „Bolesław” SA jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”. Wydobywa i przerabia rudy cynku i ołowiu, pochodzące z własnej kopalni, produkuje cynk elektrolityczny i stopy cynku, kwas siarkowy oraz koncentraty cynku i ołowiu. Produkuje cynk wykorzystując technologie procesu elektrolizy i procesu ogniowego (Imperial Smelting Process) oraz przetwarza odpady cynkonośne w procesie przewałowym (Waelza).

Porozumienie zostało podpisane przez: Herberta Wirth – Prezesa Zarządu KGHM, Dariusza Teodorskiego – Dyrektora Departamentu Koordynacji Badań i Rozwoju KGHM, Dariusza Luberę – Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia, Joannę Schmid – Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia, Bogusława Ochaba – Prezesa Zarządu ZGH „Bolesław” SA, Andrzeja Szarego – członka Zarządu ZGH „Bolesław” SA oraz prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Współpraca Wydziału EAIiE z firmą Siemens

21 listopada br. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki gościł Dieter Fink, Regional Business Manager Europe, Siemens AG Industry Sector. Jego wizyta związana była z nawiązaniem współpracy pomiędzy Wydziałem EAIiE a Siemens AG. W spotkaniu ze strony firmy Siemens również wzięli udział: Waldemar Szewczyk – Dyrektor Branży oraz Bogusław Niedbała i Andrzej Grzywna. Wydział EAIiE reprezentowali prof. Antoni Cieśla – Dziekan Wydziału, prof. Stanisław Mitkowski – Kierownik Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki, a także prof. Wiesław Nowak z tejże katedry.

Celem wizyty było omówienie obszarów oraz zakresu współpracy naukowej i dydaktycznej. Podczas spotkania podpisano także protokół przekazania nowoczesnych elektroenergetycznych rozdzielnic gazowych średniego napięcia na wyposażenie Laboratorium Elektroenergetyki Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH. W laboratorium tym prowadzone są m.in. prace badawcze w zakresie eksploatacji sieci rozdzielczych średnich napięć oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Oprócz wykorzystania rozdzielnic w pracach naukowo-badawczych, wykorzystane będą one w procesie dydaktycznym.

fot. Zbigniew Sulima

Marathon Petroleum Poland Service Sp. z o.o. – podpisanie „Non-Binding Letter of Interest”

8 listopada 2011 roku podpisano uroczyście „Non-Binding Letter of Interest” z Marathon Petroleum Poland Service Sp. z o.o.

„Non-Binding Letter of Interest” miało na celu potwierdzić wzajemne zainteresowanie i chęć do zgłębiania możliwości współpracy szczególnie w zakresie staży i pracy studentów AGH w Marathon Petroleum oraz możliwości technologicznego rozwoju.

Letter of Interest zostało podpisane przez Carla R. Hubacher Jr – Resident Manager Matathon Petroleum oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Katowicki Holding Węglowy SA, Zakłady Energetyki Cieplnej SA – podpisanie porozumienia o współpracy

15 grudnia 2011 roku AGH podpisała porozumienie o współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA i z Zakładami Energetyki Cieplnej SA.

Porozumienie o współpracy miało na celu deklarację podjęcia działań w zakresie rozwijania technologii utylizacji metanu z odmetanowania kopalń i opracowania projektów pozyskania i wykorzystania metanu z rejonów poeksploatacyjnych należących do KHW.

Katowicki Holding Węglowy specjalizuje się w wysokiej jakości węglu energetycznym. Posiadane zasoby operatywne gwarantują stabilność dostaw przez co najmniej 40–50 lat. KHW jest jednym z największych krajowych i europejskich producentów węgli energetycznych.

Zakłady Energetyki Cieplej są właścicielem ciepłowni i elektrociepłowni, sieci i stacji ciepłowniczych zlokalizowanych w rejonie kopalń KHW. Łączna moc cieplna wszystkich kotłowni wynosi 644,75 MW. We wszystkich kotłowniach (włącznie z lokalnymi) zainstalowanych jest łącznie 56 kotłów, w tym 18 kotłów małej mocy (do 1 MW).

Porozumienie zostało podpisane: ze strony KHW przez: Waldemara Mróza – Wiceprezesa Zarządu ds. Pracy i Mariusza Wilkosza – Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, ze strony ZEC przez: Longina Kugiela – Prezesa Zarządu i Krzysztofa Chojnackiego – Zastępcy Prezesa Zarządu, ze strony AGH przez: prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.


Nowe boisko sportowe na Miasteczku Studenckim AGH

8 grudnia 2011 roku uroczyście otwarto nowe boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Studenckim AGH. Obecni byli Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, Prorektor ds. Ogólnych prof. Tadeusz Słomka, dziekani, dyrekcja Miasteczka Studenckiego oraz oczywiście przyszli użytkownicy – studenci.

W części sportowej wyzwanie do sparingu z drużyną sekcji piłki nożnej AZS AGH przyjęli Zawodnicy Młodej Ekstraklasy Wisły Kraków, którzy przybyli na czele z Prezesem Zarządu Wisły Kraków SA Bogdanem Basałajem oraz kapitanem drużyny Wisły – Radosławem Sobolewskim.

Symboliczne inauguracyjne „pierwsze kopnięcie” piłki wykonał Rektor AGH, sprawdzając formę bramkarza AZS AGH w rzucie karnym. Mimo krępującego stroju i nieodpowiedniego obuwia rektor pięknym strzałem nie dał szans bramkarzowi. Panowie rektorzy ufundowali Puchar Miasteczka Studenckiego, o który od wiosny odbywać się będą coroczne turnieje piłki nożnej pomiędzy drużynami domów studenckich. Poznaliśmy także preferencje rektorów co do ulubionych zespołów: profesor Tajduś kibicuje Wiśle, a profesor Słomka – Cracovii.

Następnie doszło do derbów drużyn z dwóch stron ulicy Reymonta. Kibice zasiedli na trybunach racząc się ciepłym grzańcem i bajglami, a drużyny w 15-minutowej rozgrywce pokazały ciekawą i zaciętą walkę na boisku. Mecz zakończył się dyplomatycznym wynikiem remisowym 1:1. Rektor na zakończenie wręczył zawodnikom i gościom drobne upominki i pamiątki.

fot. Zbigniew Sulima

Nowa siłownia otwarta

Basen AGH wzbogacił się o nową siłownię. Pomieszczenie o powierzchni 400 m2 wyposażone zostało w najnowocześniejszy sprzęt firmy Technogym – lidera w dziedzinie profesjonalnych maszyn fitness. 40 stanowisk do treningu siłowego, poszerzone o 18 urządzeń cardio, zaspokoi wymagania nawet najbardziej wybrednych fanów ćwiczeń.

Trening cardio poprawia wydolność, mobilizuje do pracy serce i płuca. Trening siłowy wzmacnia mięśnie i modeluje sylwetkę. Nowoczesne rozwiązania (regulacja wysokości, dobór obciążeń, ustawienia zakresu ruchu) pozwalają na bezpieczny trening oraz ćwiczenia rehabilitacyjne. Wykwalifikowana kadra instruktorów zapewni klientom należytą opiekę podczas ćwiczeń. Na potrzebujących motywacji czeka trening z indywidualnym trenerem.

11 stycznia 2012 r. odbyło się otwarcie siłowni w niekonwencjonalnej formie – w formie treningu, w którym aktywnie uczestniczyli zaproszeni goście.

fot. Zbigniew Sulima

Stowarzyszenie Akademii Pełni Życia –
podpisanie porozumienia o współpracy

19 grudnia 2011 roku na terenie AGH odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Akademii Pełni Życia.

Współpraca pomiędzy stronami ma na celu między innymi wspólne organizowanie zajęć edukacyjnych dla seniorów, kształtowanie i wzmacnianie postaw aktywności edukacyjnej i społecznej osób starszych, wspólne realizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych dotyczących seniorów.

Akademia Pełni Życia jest niezależnym stowarzyszeniem non-profit działającym na rzecz poprawy jakości życia osób w średnim i starszym wieku. Głównym celem stowarzyszenia jest projektowanie i organizowanie wysokiej jakości zajęć edukacyjnych adresowanych do seniorów, tak ze środowisk lokalnych, jak i europejskich oraz podejmowanie działań na rzecz aktywizacji starszego pokolenia i pełnoprawnego włączenia go do nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. Obok bieżącej działalności szkoleniowej Stowarzyszenie realizuje krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne nastawione na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji seniorów oraz uczestniczy w krajowej i europejskiej debacie dotyczącej problematyki ludzi starszych.

Porozumienie zostało podpisane przez panią Marię Kacprzycką – Prezes oraz panią Marię Serek – Skarbnika Stowarzyszenia. Akademię reprezentował prof. Antoni Tajduś – Rektor AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Podpisanie porozumienia o współpracy z Gminą Trzebinia

24 listopada 2011 roku w Trzebini odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy AGH a Gminą Trzebinia.

Porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału Gminy Trzebinia dla dalszych działań. Strony zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie:

– technologii produkcji paliw alternatywnych z połączenia węgla z biomasą,

– ochrony środowiska,

– obróbki metali lekkich,

– rozwoju nowych technologii.

Gmina Trzebinia stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkałych na jej terytorium. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 105 km2. W skład Gminy wchodzą: miasto Trzebinia z jej osiedlami oraz sołectwa. Siedzibą organów Gminy jest miasto Trzebinia. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zakres działania i zadania Gminy określa ustawa.

Porozumienie zostało podpisane przez pana Stanisława Szczurka – Burmistrza Miasta Trzebini oraz prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

Koordynatorzy umowy ze strony Gminy Trzebinia – Stanisław Szczurek; ze strony AGH – Przemysław Olszewski.


Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA –
podpisanie „Porozumienia o współpracy”

3 stycznia 2012 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach SA.

Celem porozumienia jest nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie nauk chemicznych, nowych materiałów i technologii, energii i jej zasobów, inżynierii elektrycznej i mechanicznej, technologii informacyjnych oraz ochrony środowiska.

Azoty Tarnów są znaną na międzynarodowym rynku produktów chemicznych firmą oferującą nawozy mineralne, tworzywa konstrukcyjne oraz chemikalia. Wraz ze spółkami zależnymi tworzą największą w Polsce działającą w sektorze chemicznym grupę kapitałową. Strategia rozwoju Spółki zakłada koncentrację zasobów na następujących obszarach:

• sektor produktów dla rolnictwa, w szczególności nawozów mineralnych,

• sektor zaawansowanych technologicznie materiałów, w szczególności tworzyw konstrukcyjnych,

• sektor chemikaliów.

Porozumienie zostało podpisane przez pana Jerzego Marciniaka – Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego oraz Krzysztofa Jałosińskiego – Wiceprezesa Zarządu. Akademię reprezentowali prof. Antoni Tajduś – Rektor AGH i prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju.


Zamek Królewski na Wawelu – podpisanie porozumienia o współpracy

20 lutego 2012 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu – Państwowymi Zbiorami Sztuki.

Porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału i pozycji Zamku Królewskiego na Wawelu dla dalszych działań służących dobru obu stron. Strony zamierzają podjąć współpracę między innymi w zakresie organizowania i udziału w stałych szkoleniach i kursach specjalistycznych, wprowadzania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, uzgadniania tematów prac badawczych.

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki jest narodową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów. Zamek działa na podstawie statutu nadanego przez Ministra Kultury. Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej, a jego celem jest zachowanie zabytkowej substancji Wawelu jako najwyższej rangi pomnika historii, ideowe odtworzenie przeszłości Wawelu w jej wielorakich aspektach oraz szerokie włączenie powyższych wartości w obieg kultury narodowej.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez prof. Jana Ostrowskiego – Dyrektora ZKW oraz prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Porozumienie o współpracy AGH z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o.

17 lutego 2012 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o.

Porozumienie podpisali: ze strony AGH: prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, ze strony Laboratorium: mgr inż. Wiesława Budziszewska, Prezes Zarządu i dr inż. Zbigniew Bukowski, Zastępca Prezesa Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych.

W uroczystości uczestniczyli także: dr hab. inż. Piotr Czaja, prof. AGH, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH, Kierownik Katedry Górnictwa Podziemnego, dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. AGH, Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie, dr inż. Barbara Bielowicz, asystent w Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie i mgr Aleksandra Wojdyła, Kierownik Działu Współpracy z Gospodarką Centrum Transferu Technologii AGH.

Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy pomiędzy stronami w zakresie wykorzystania doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału i pozycji CLPB, a w szczególności w zakresie:

– metod metrologicznych związanych z badaniem parametrów węgla i warunków środowiska pracy,

– umożliwienia studentom odbywania praktyk w CLPB,

– proponowania tematów prac inżynierskich i magisterskich dla studentów,

– podejmowania wspólnych tematów prac badawczych,

– wspierania działalności Laboratorium w Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii Katedry Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii,

– wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć,

– współdziałania dotyczącego zatrudniania absolwentów AGH,

– organizowania szkoleń i kursów specjalistycznych, seminariów i konferencji.

fot. Zbigniew Sulima

Duży awans AGH

Nasza uczelnia zanotowała duży awans w ogłoszonym na początku lutego 2012 roku globalnym rankingu Webometrics, klasyfikującym najlepsze uczelnie świata.

W najnowszej edycji tego prestiżowego rankingu, w porównaniu do zestawienia z lutego 2011 roku, AGH awansowała aż o 251 miejsc – z 549. pozycji na miejsce 298. Pięć polskich uczelni uplasowało się w pierwszej pięćsetce zestawienia Webometrics (całe badanie obejmuje ponad 12 tys. uczelni – pełny wykaz miejsc polskich uczelni

ww.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=pl):

280 – Uniwersytet Jagielloński

298 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

327 – Uniwersytet Warszawski

338 – Politechnika Warszawska

391 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Światowy Ranking Uczelni Webometrics jest przygotowywany dwa razy w roku przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC). Czołowe miejsca zajmują niezmiennie amerykańskie szkoły wyższe, wyraźnie dominując w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych uczelni świata. W tej edycji rankingu najlepszy okazał się Uniwersytet Harvarda, wyprzedzając MIT oraz Uniwersytet Stanforda.


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – podpisanie porozumienia o współpracy

W dniu 12 stycznia 2012 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a AGH.

Współpraca pomiędzy stronami ma na celu między innymi realizowanie projektów o charakterze naukowo-badawczym, organizowanie kursów i innych specjalistycznych form kształcenia, realizowanie prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich oraz wzajemne propagowanie osiągnięć w formie wydawnictw i wystaw.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym – Teologicznym (sekcja w Tarnowie), a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu. Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego, doktora i doktora habilitowanego

Porozumienie zostało podpisane przez ks. dr. hab. Władysława Zuziaka, prof. UPJPII – Rektora UPJPII i ks. dr. hab. Józefa Wołczańskiego, prof. UPJPII oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH i prof. Józefa Szczepana Suchego – Dziekana Wydziału Odlewnictwa AGH.


Muzeum Narodowe w Krakowie –
podpisanie porozumienia o współpracy

30 listopada 2011 roku podpisano porozumienie o współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń oraz dorobku naukowego i badawczego Akademii oraz Muzeum Narodowego w Krakowie dla rozwoju wszechstronnej współpracy w zakresie dydaktyki i badań naukowych służących dobru obu stron. Strony chcą wspólnie realizować projekty o charakterze naukowo-badawczym oraz organizować kursy i inne specjalistyczne formy popularyzacji i kształcenia.

Muzeum Narodowe w Krakowie utworzone zostało w 1879 roku jako pierwsza narodowa instytucja muzealna Polaków. Główną siedzibą muzeum jest gmach główny przy alei 3 Maja 1. Ponadto posiada ono dziewięć oddziałów: Sukiennice, Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Dom Jana Matejki, Dom Józefa Mehoffera, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum Karola Szymanowskiego, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Muzeum Książąt Czartoryskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich.

Porozumienie zostało podpisane przez panią Zofię Gołubiew – Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH i prof. Jana Chłopka – Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.


Zawarcie porozumienia o współpracy AGH z CERN

W dniach 23–24 lutego 2012 roku delegacja AGH w składzie: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Kształcenia prof. Zbigniew Kąkol, prof. Bogdan Muryn oraz dr Jan Kulka, przebywała z oficjalną wizytą w siedzibie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Celem wizyty było zawarcie porozumień na lata 2012–2014 pomiędzy AGH a CERN w zakresie modernizacji i bieżącej eksploatacji największego akceleratora-zderzacza LHC. AGH jest wiodącą jednostką zewnętrzną biorącą udział w pracach nad LHC.

Po pomyślnej, półtorarocznej eksploatacji akceleratora rozpoczął się drugi etap jego pracy, polegający na zwiększeniu jego energii do 4 TeV dla każdej wiązki protonów oraz przygotowaniu infrastruktury dla pracy przy energii 7 TeV. W początkowej fazie instalacji LHC, domeną naukowców AGH były prace związane z przepływami kriogenicznymi oraz systemami ochrony magnesów nadprzewodnikowych przed przejściami rezystywnymi.

W obecnej chwili przy LHC pracuje 14 naukowców AGH. W szczytowym okresie liczba ta wzrośnie do 34 osób. Począwszy od 2005 roku przy budowie LHC uczestniczyło 41 pracowników AGH.

W trakcie swojej wizyty delegacja odwiedziła podziemne hale eksperymentów ATLAS i LHC, główne centrum sterowania wszystkimi akceleratorami i instalacjami kriogenicznymi oraz centrum sterowania badań promieniowania kosmicznego dla eksperymentu AMS, zainstalowanego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

fot. Zbigniew Sulima

Delphi Poland SA – podpisanie umowy ramowej o współpracy

5 marca 2012 roku AGH podpisała umowę ramową o współpracy z firmą Delphi Poland SA.

Współpraca pomiędzy firmą Delphi i uczelnią ma umożliwić podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie badań naukowych, realizacji projektów i rozwoju programów dydaktycznych w oparciu o bazę technologiczną Delphi i zaplecze naukowe AGH.

Delphi jest wiodącym, globalnym dostawcą systemów elektronicznych i technologii dla przemysłu motoryzacyjnego, pojazdów użytkowych i innych segmentów rynku. Koncern rozpoczął działalność w Polsce w 1994 roku, zatrudniając 250 pracowników. Dziś w sześciu zakładach produkcyjnych i nowoczesnym Centrum Technicznym pracuje 6 tysięcy osób. Zlokalizowana w Krakowie krajowa siedziba koncernu zatrudnia wyłącznie polskich specjalistów, z których wielu odpowiada również za działalność Delphi w regionie Europy Wschodniej.

Porozumienie zostało podpisane przez pana Scotta Kuyawę – członka Zarządu Delphi i panią Marzenę Jasińską – Prokurenta oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – podpisanie porozumienia o współpracy

23 stycznia 2012 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a AGH.

Współpraca pomiędzy stronami ma na celu między innymi realizowanie projektów o charakterze naukowo-badawczym, organizowanie kursów i innych specjalistycznych form kształcenia, realizowanie prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich oraz wzajemne propagowanie osiągnięć w formie wydawnictw i wystaw.

Porozumienie zostało podpisane przez ks. dr. hab. Władysława Zuziaka, prof. UPJPII – Rektora UPJPII i ks. dr. hab. Józefa Wołczańskiego, prof. UPJPII oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH i prof. Jana Chłopka – Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.


Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – podpisanie porozumienia o współpracy

29 marca 2012 roku w AGH odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

Celem porozumienia jest nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie wspólnego kształcenia na poziomie studiów doktoranckich i magisterskich, wzajemnego świadczenia usług pomiarowych unikalnymi metodami badawczymi, wspólnego organizowania konferencji naukowych, badań strukturalnych siloksanów i silseskwioksanów, syntezy związków zawierających wiązanie krzem-tlen.

CBMiM PAN należy do sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk i jest placówką naukową uznaną w międzynarodowym środowisku naukowym. CBMiM prowadzi badania w zakresie nauk ścisłych (chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów) ze szczególnym ukierunkowaniem na prace w zakresie inżynierii materiałów (synteza zaawansowanych materiałów zarówno nisko-, jak i wysokocząsteczkowych o budowie kontrolowanej na poziomie mikro i nanorozmiarów).

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez prof. Stanisława Słomkowskiego – Dyrektora CBMiM PAN i prof. Marka Potrzebowskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych CBMiM PAN oraz prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH i prof. Mirosława Handke – Kierownika Katedry Chemii Krzemianów i Związków Wielocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

fot. Zbigniew Sulima

ZEHNDER Polska Sp. z o.o. – podpisanie umowy ramowej o współpracy

22 marca 2012 roku AGH podpisała umowę ramową o współpracy z firmą ZEHNDER Polska Sp. z o.o.

Współpraca pomiędzy firmą Zehnder a AGH ma na celu stałą wymianę doświadczeń oraz współpracę w zakresie budowy i rozwoju stanowiska dydaktyczno-badawczego promienników wodnych, wykonywania badań promienników wodnych, organizacji i udziału w konferencjach naukowo-technicznych oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Firma Zehnder Polska Sp. z o.o. jest spółką-córką grupy Zehnder Group ze Szwajcarii. Grupa Zehnder jest obecna na całym świecie i pozostaje europejskim liderem na rynku grzejników dekoracyjnych i łazienkowych. Począwszy od 1930 roku, po zaniechaniu produkcji motocykli, Grupa Zehnder stała się wiodącym przedsiębiorstwem w segmencie producentów grzejników.

Umowa została podpisana przez pana Jerzego Stośka – Dyrektora Generalnego Zehnder Polska Sp. z o.o. i panią Krystynę Nowicką-Dukiel – Prokurenta oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH i dr. hab. inż. Piotra Tomczyka, prof. nadzw. – Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw.

fot. Zbigniew Sulima

AGH i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
wspólnie na rzecz osób niepełnosprawnych

22 marca 2012 roku AGH podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Strony zobowiązały się do kontynuowania i podejmowania nowych, wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu, dyskryminacji oraz zapewniania równych szans osobom niepełnosprawnym.

Podpisanie porozumienia było uroczystym sformalizowaniem współpracy pomiędzy instytucjami, której początki sięgają 2005 roku. Obecnie FIRR oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH rozpoczynają realizację IV etapu projektu „Indywidualna Praca z Coachem”, w którym 98 beneficjentów z AGH otrzymało dotąd aktywne wsparcie w wejściu na rynek pracy. W najbliższej przyszłości planowane jest również wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne na realizacje projektów.

Korzyści ze współpracy płyną także w kierunku pracowników i pełnosprawnych studentów AGH. W ubiegłym roku BON AGH i FIRR wspólnie przeprowadziło pilotażowe szkolenie z zakresu zwiększania dostępności uczelni dla ON. Obecnie projekt ten kontynuuje BON AGH. W ostatnim czasie wspólnie organizowany jest pilotażowy projekt badania dostępności i dostosowania stron internetowych AGH w szczególności pod kątem potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Ponadto FIRR od kilku lat aktywnie uczestniczy w organizowanych przez BON AGH wydarzeniach mających na celu podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej problematyki ON i ich udziału w edukacji na poziomie wyższym, w szczególności: integracyjnym pikniku lotniczym, obozie integracyjnym dla studentów niepełnosprawnych redakcji Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych.

Porozumienie podpisali: ze strony AGH – prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, prof. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Kształcenia, ze strony FIRR – Aleksander Waszkielewicz – Prezes Zarządu.

opracował Z. Sulima