Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Wydarzenia w AGH
03 sierpień 2012

Współpraca AGH z Uniwersytetem w Botswanie

W dniach 29.03–2.04.2011 w Akademii Górniczo-Hutniczej przebywała delegacja z Uniwersytetu w Botswanie z Wicerektorem Profesorem Frankiem Youngmanem na czele. Celem wizyty było przedyskutowanie możliwości współpracy w zakresie kształcenia i badań naukowych w obszarach realizowanych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Przedmiotowe rozmowy z władzami wydziałów (dziekani: prof. Piotr Czaja, prof. Jacek Matyszkiewicz i inni) połączone były ze zwiedzaniem laboratoriów oraz tematycznymi seminariami.

W dniu 1 kwietnia 2011 odbyło się uroczyste podpisanie przez Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia i Wicerektora University of Botswana Profesora Franka Youngmanaporozumienia w zakresie współpracy pomiędzy uniwersytetami. Podpisanie umowy połączone było z polsko-botswańskim seminarium prowadzonym przez prorektora prof. Jerzego Lisa z udziałem delegacji z Uniwersytetu w Botswanie. Przedmiotem debaty była identyfikacja możliwości realizacji współpracy AGH i University of Botswana w zakresie kształcenia i badań naukowych.

fot. Zbigniew Sulima

SFW Energia – umowa o współpracy

21 marca 2011 odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z firmą SFW Energia sp. z o.o. Umowa ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału i pozycji SFW Energia dla dalszych działań. Dokument otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów między innymi z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii – głównym inicjatorem spotkania, którego przedstawiciele zamierzają rozszerzyć wspomnianą współpracę.

W 1996 roku spółka SFW GmbH wkroczyła na rynek polski. Dokonując niezbędnych inwestycji po ogłoszonym przez NFI1 przetargu na ciepłownię Izo Erg w Gliwicach, w ramach nowej, utworzonej w 1997 roku spółki Izo-Energo Sp. z o.o. rozpoczęła zasilanie gliwickiego zakładu Opla. Następnie Izo-Energo przejęła zasilanie Zakładów Tworzyw Sztucznych Izo Erg SA, supermarketu Tesco, Centrum Onkologii i innych odbiorców energii. Po dwóch latach założono następną spółkę z całkowitym kapitałem zagranicznym – i tak powstała SFW Energia Sp. z o.o.

Porozumienie zostało podpisane przez: Antoniego Słomiany – Prezesa Zarządu, Bernarda Barteczko i Wolfganga Nay – Członków Zarządu. Akademię reprezentował prof. Antoni Tajduś – Rektor AGH wraz z przedstawicielami Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii: prof. Piotrem Czają – Dziekanem WGiG i dr. hab. inż. Stanisławem Nawratem, prof. nadzw. – koordynatorem umowy. W spotkaniu uczestniczył również: prof. Piotr Tomczyk – Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw.

fot. Zbigniew Sulima

Studenci z Ukrainy rozpoczęli kształcenia na WGGiOŚ

Wraz z początkiem semestru letniego grupa polskojęzycznych studentów z Wydziału Geologii Państwowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu z Iwano-Frankiwska (Ukraina) rozpoczęła studia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Było to możliwe dzięki długoletnim kontaktom naukowym zespołów badawczych realizujących międzynarodowe projekty w zakresie poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w strefie przygranicznej oraz wspólnym badaniom strony polskiej i ukraińskiej w rejonie Staruni, których celem było określenie możliwości odkrycia kolejnych okazów nosorożców włochatych.

Na podstawie podpisanej umowy o współpracy między AGH a Państwowym Technicznym Uniwersytetem Nafty i Gazu, studia podjęło 20 studentów ukraińskich, z których 15 realizuje program semestru dyplomowego z zakresu geologii naftowej na II stopniu kształcenia, a 5 program indywidualnego toku studiów na kierunku geofizyka, na I stopniu kształcenia. Studentom z Ukrainy przez pierwszy miesiąc pobytu towarzyszył dziekan Wydziału Geologicznego Państwowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu prof. Walerij G. Omielczenko.

Objęcie kształceniem studentów ukraińskich stało się możliwe dzięki ufundowanym przez Rektora AGH stypendiom. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska pokrywa koszty zakwaterowania studentów ukraińskich w domu studenckim.

fot. Zbigniew Sulima

Wykład przedstawiciela firmy Zitron SA

24 marca 2011 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH zorganizował spotkanie, na którym przedstawiciel znanej na rynku europejskim firmy Zitron SA Justo Suárez, wygłosił wykład pt.: „Doświadczenia firmy ZITRON SA w projektowaniu, budowie i eksploatacji wentylatorów dla przewietrzania tuneli”.

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału GiG prof. Piotr Czaja. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele przemysłu.

Podczas wykładu prelegent przedstawił problematykę wentylacji tuneli komunikacyjnych, zwracając szczególną uwagę na jej znaczenie w bezpieczeństwie podczas eksploatacji tuneli komunikacyjnych.

Miło nam również poinformować, że między firmą Zitron SA a AGH podpisana została umowa o współpracy w zakresie:

– współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie projektowania wentylacji tuneli komunikacyjnych,

– uczestnictwa pracowników firmy Zitron SA w procesie kształcenia studentów,

– organizacji praktyk studenckich.


Nagroda Sapere Auso dla AGH

Podczas 13. Targów Edukacyjnych w Krakowie w dniu 22 marca 2011 roku została wręczona dla AGH Nagroda Jakości Nauczania Sapere Auso (temu, który odważył się być mądrym). Nagrodę odebrał prof. Zbigniew Kąkol, Prorektor ds. Kształcenia AGH, a wręczył ją Witold Latusek, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, absolwent AGH. Wśród tegorocznych laureatów nagrody Sapere Auso, AGH była jedyną uczelnią wyższą.

Nagroda została ustanowiona celem uhonorowania uczelni, placówek oświatowych, klubów sportowych i instytucji kultury mających niezaprzeczalny dorobek wychowawczy w kształtowaniu nowego pokolenia Małopolan, posiadających wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna wspomaga młodzież stypendiami za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, których do tej pory przyznano 267.

fot. Zbigniew Sulima

Medal Wydziału Zarządzania dla prof. J. Siemka

14 kwietnia 2011 podczas posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania miała miejsce wyjątkowa uroczystość – wręczenie Medalu za Zasługi dla Wydziału Zarządzania AGH profesorowi Jakubowi Siemkowi.

Do tej pory przyznano dopiero trzy takie medale, a czwarty otrzymał wspomniany profesor Jakub Siemek.

Uzasadniając decyzję o przyznaniu medalu dla profesora Jakuba Siemka, Dziekan Wydziału Zarządzania prof. Lech Bukowski podkreślił, iż profesor Jakub Siemek jest członkiem (od pięciu kadencji) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, a od 2007 roku Przewodniczącym Sekcji Nauk Technicznych oraz członkiem Prezydium Komisji, jako pierwszy w historii profesor z AGH, wybrany do pełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Co jest godne szczególnego podkreślenia, przy tych wszystkich sukcesach pan profesor jest człowiekiem o niezwykłej kulturze osobistej oraz skromności. Rada Wydziału Zarządzania podejmując decyzję o uhonorowaniu pana profesora Siemka.

fot. Zbigniew Sulima

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – porozumienie o współpracy

11 kwietnia 2011 roku podczas otwarcia Międzynarodowego Kongresu Węgla Brunatnego w Bełchatowie miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej między Akademią Górniczo-Hutniczą a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Celem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy na linii nauka-biznes, a w szczególności wykorzystania potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni przy jednoczesnym wsparciu działalności naukowej i dydaktycznej. Proponowana współpraca realizowana będzie z dbałością o osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i szkolenia, a także swobodnej i otwartej wymiany poglądów oraz doświadczeń.

Aktu podpisania ze strony uczelni dokonał prof. Tadeusz Słomka – Prorektor AGH ds. Ogólnych. Natomiast ze strony PGE GiEK SA umowy podpisali: Jacek Kaczorowski – Prezes Zarządu oraz Waldemar Szulc – Wiceprezes Zarządu.

fot. arch CTT

ABM Solid SA – porozumienie o współpracy

12 kwietnia 2011 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy z firmą ABM Solid SA.

Celem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy długoterminowego współdziałania, a w szczególności w zakresie badań i rozwoju nowych technologii, rozpowszechniania wiedzy o odnawialnych źródłach energii, promowania energooszczędnych rozwiązań w budownictwie i kształcenia kadr.

Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej ABM SOLID są kontrakty z zakresu budownictwa niemieszkalnego, a w jego ramach przede wszystkim budownictwa przemysłowego (np. hale produkcyjne, obiekty magazynowe). ABM SOLID SA buduje także obiekty sportowe, budynki administracyjno-biurowe, a także realizuje inwestycje związane z budownictwem inżynieryjnym np. zakłady utylizacji odpadów komunalnych, zakłady skojarzonej produkcji ciepła i elektryczności, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków) i budownictwem mieszkaniowym.

Jedną z takich inwestycji jest projekt pod nazwą Centrum Badawczo Rozwojowe, w ramach którego ABM Solid projektuje budynek niskoenergetyczny w Tarnowie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, skupiającym się m.in. na badaniu i rozwoju zastosowanych w obiekcie nowoczesnych technologii energooszczędnych i inteligentnego budynku.

Koordynatorzy porozumienia ze strony AGH – dr hab. Piotr Tomczyk, prof. nadzw.; ze strony ABM Solid SA – Agnieszka Sysło.

fot. Zbigniew Sulima

Zakład Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o. –
podpisanie porozumienia o współpracy

28 kwietnia 2011 roku w siedzibie Zakładów Porcelany w Ćmielowie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy.

Porozumienie ma na celu deklarację podjęcia działań między innymi w zakresie technologii wytwarzania wyrobów porcelanowych, usprawnień procesu, eliminacji braków i wad produkcyjnych i innych. Dokument otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów przede wszystkim z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, którego przedstawiciele zamierzają rozszerzyć wspomniane porozumienie.

Zakłady Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o. należą do najstarszej w Polsce grupy fabryk wyrobów ceramicznych. Początek istnienia fabryki datuje się na 1790 rok, a jej pierwszym właścicielem był hrabia Hiacynt Małachowski – Kanclerz Wielki Koronny, który oficjalnie zarejestrował zakład i dokonał jego pełnego rozruchu w 1804 roku. Fabryka przechodziła przez wiele znakomitych rąk, między innymi jej właścicielami była rodzina Weissów, książęta Józef i Aleksander Druccy-Lubeccy oraz Kazimierz Cybulski.

W 1997 roku, po prywatyzacji, fabryka przyjęła nazwę Zakłady Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o. Obecnie spółka jest nowoczesnym zakładem specjalizującym się w produkcji wysokogatunkowych, cienkościennych wyrobów porcelanowych.

Porozumienie zostało podpisane przez panią Ingę Kamińską – Prezes Zarządu i pana Piotra Suswała – Członka Zarządu. Akademię reprezentowali prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH wraz z przedstawicielem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki dr. inż. Januszem Partyką – koordynatorem umowy.

fot. arch. CTT

Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” SA –
podpisanie umowy o współpracy

4 maja 2011 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z firmą Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” SA.

Umowa o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału i pozycji PCO „Żarów” dla dalszych działań. Dokument otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów przede wszystkim z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, którego przedstawiciele zamierzają rozszerzyć wspomnianą umowę.

Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” SA jest jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Europie produkujących glinokrzemianowe wyroby ogniotrwałe przeznaczone głównie dla hutnictwa stali i metali kolorowych (między innymi aluminium), odlewni, koksowni, cementowni, energetyki oraz hut szkła.

Porozumienie zostało podpisane przez panią Katarzynę Klimowicz – Prezes Zarządu i pana Sławomira Kłóska – Wiceprezesa Zarządu. Akademię reprezentowali prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH wraz z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki: dr. hab. inż. Janem Chłopkiem, prof. nadzw. – Dziekanem, dr. hab. inż. Jackiem Szczerbą – Koordynatorem umowy oraz pracownikami naukowymi.

fot. Zbigniew Sulima

Profesor Jakub Siemek Profesorem Honorowym Politechniki Lubelskiej

12 maja 2011 roku w auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego Politechniki Lubelskiej prof. zw. dr. hab. inż. Jakubowi Siemkowi.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku brzmi następująco: „Senat politechniki Lubelskiej nadaje Tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. zw. dr. hab. inż. Jakubowi Siemkowi, który przyczynił się do rozwoju badań dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz inżynierii gospodarki zasobami naturalnymi, a poprzez konsultacje wniosków o prawa doktoryzowania i prawa habilitowania wpłynął na rozwój kadry naukowej Politechniki Lubelskiej”.

fot. Zbigniew Sulima

Profesor Józef S. Suchy laureatem nagrody
„Innowacyjna Osobowość”

W trakcie odbywającego się w dniach 6–7 czerwca 2011 roku w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, II Kongresie Innowacyjnej Gospodarki oficjalnie wręczono Nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji – „INNOVATICA”.

W kategorii „Innowacyjna Osobowość” nagrodzony został dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH – prof. Józef Szczepan Suchy.

W uzasadnieniu tej decyzji czytamy: „Wybitny naukowiec, światowej klasy autorytet w dziedzinie odlewnictwa, a szczególnie zastosowań informatyki w pracach badawczych i projektowaniu. Jest inicjatorem powołania Centrum Innowacyjności NOT, które od 2001 roku realizuje obsługę innowacyjnych projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw finansowanych z budżetu państwa. Projekty celowe uznane są za najbardziej efektywną formę wykorzystania środków publicznych na innowacje w przedsiębiorstwach”.


10 lat Wydziału Humanistycznego

Wydział Humanistyczny krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia. Jest co świętować, bo był to czas niezwykle owocny. Obecnie Wydział Humanistyczny znajduje się w czołówce pod względem jakości kształcenia socjologicznego.


60 lat Wydziału Odlewnictwa AGH

W dniach 10–11 czerwca 2011 r. Wydział Odlewnictwa obchodził uroczyście swoje sześćdziesięciolecie. W auli AGH miało miejsce uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z udziałem Prorektora ds. Kształcenia prof. Zbigniewa Kąkola oraz Prorektora ds. Ogólnych prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki oraz dziekanów wydziałów metalurgicznych.

Po powitalnym wystąpieniu Dziekana Wydziału Odlewnictwa prof. Józefa Szczepana Suchego głos zabrał Prorektor AGH prof. Tadeusz Słomka. Następnie zebrani mogli się zapoznać z prezentacją historii wydziału, przedstawioną przez Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Marię Maj, natomiast Prodziekan ds. Kształcenie dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. AGH odczytał liczne listy gratulacyjne skierowane na ręce dziekana.

Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Witold Krajewski, prof. AGH, przedstawił bogatą działalność naukową wydziału. Święto Wydziału zakończyła ponowna immatrykulacja absolwentów rocznika 1961/62.


SANITEC KOŁO Sp. z o.o. –
podpisanie porozumienia o współpracy

6 maja 2011 roku podpisano porozumienia o współpracy z firmą Sanitec Koło Sp. z o.o.

Porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału i pozycji Sanitec Koło dla dalszych działań. Dokument otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów przede wszystkim z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, którego przedstawiciele zamierzają rozszerzyć wspomnianą umowę.

SANITEC Koło Sp. z o.o. jest jedną z największych i najbardziej cenionych firm z branży wyposażenia łazienek w Polsce. Działając pod hasłem „Zawsze w dobrym stylu”, firma zwraca uwagę na jakość produktów, komfort, funkcjonalność i estetykę. Współpraca z ośrodkami naukowymi stanowi ważną część w działalności firmy.

Porozumienie zostało podpisane przez Przemysława Powalacza – Prezesa Zarządu i pana Stefana Lewickiego – Członka Zarządu. Akademię reprezentowali prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH wraz z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, na czele z dr. hab. inż. Janem Chłopkiem, prof. nadzw. – Dziekanem, dr. inż. Januszem Partyką – Koordynatorem umowy oraz pracownikami naukowymi.

fot. Zbigniew Sulima

PBG SA – podpisanie porozumienia o współpracy

1 czerwca 2011 podpisano porozumienie o współpracy z firmą PBG SA, które ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału i pozycji PBG dla dalszych działań, w szczególności w zakresie energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej, energetyki gazowej i energetyki jądrowej. Dokument otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów.

PBG SA jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka PBG stoi na czele Grupy Kapitałowej PBG, która kompleksowo realizuje zadania m.in. w następujących obszarach:

– budowy instalacji do przesyłu i magazynowania gazu ziemnego i ropy naftowej oraz paliw,

– budownictwa inżynieryjnego z zakresu ochrony środowiska,

– hydrotechniki oraz renowacji wodociągów i kanalizacji,

– budownictwa przemysłowego i kubaturowego,

– budownictwa drogowego,

– energetyki.

Porozumienie zostało podpisane przez pana Tomasza Worocha – Wiceprezesa Zarządu firmy PBG SA oraz prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

fot. K. Łysik

Novmar Sp. z o.o. – podpisanie porozumienia o współpracy

31 maja 2011 r. w Zakładzie Produkcji i Szkoleń Balice Spółki Novmar w Krakowie podpisano porozumienia o współpracy, które ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału i pozycji firmy Novmar dla dalszych działań, w szczególności w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych, transferu technologii, wymiany poglądów i doświadczeń, prezentowania i propagowania osiągnięć, staży studenckich i zatrudniania absolwentów, współdziałania na rzecz zbliżenia teorii z praktyką. Dokument otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów.

Novmar jest firmą specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie, remontowaniu i serwisie obiektów przemysłowych, a w szczególności kotłów energetycznych. Jako członek międzynarodowej organizacji CICIND zrzeszającej firmy budujące i projektujące kominy przemysłowe w pełni angażuje się w nowoczesne technologie rozwijane w branży budownictwa przemysłowego. Firma Novmar realizuje projekty na całym świecie. Od początku 2011 roku firma Novmar dysponuje halą, Zakładem Produkcji i Szkoleń Balice, gdzie wykonuje konstrukcje stalowe oraz inwestuje w kształcenie i dobre pomysły młodych ludzi, które są kompatybilne z potrzebami firmy i jej profilem.

Porozumienie zostało podpisane przez pana Wiesława Nowaka – Prezesa Zarządu firmy Novmar oraz prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

fot. arch. CTT

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego – podpisanie umowy o współpracy

13 czerwca 2011 roku Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis i Dyrektor VIII LO w Krakowie mgr Zdzisław Kusztal podpisali umowę o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Celem umowy jest wykorzystanie doświadczeń, potencjału i dorobku akademii oraz możliwości i pozycji jednego z największych liceów w Krakowie w zakresie kształcenia młodzieży, rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi, a także kreowania wizerunku twórczego, dobrze wykształconego młodego człowieka.

VIII LO w kontaktach z AGH reprezentować będzie mgr Iwona Król, ze strony uczelni koordynatorami umowy są: Kierownik Ośrodka Historii Techniki z Muzeum (OHTzM) dr Maria Korzec i mgr Tomasz Kozieł, pracownik Ośrodka.

fot. Zbigniew Sulima

International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., „WIK” Sp. z o.o. – podpisanie porozumienia o współpracy

W dniu 16 czerwca 2011 roku podpisano porozumie o współpracy z firmami International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. oraz „WIK” Sp. z o.o.

Porozumienie o współpracy ma na celu deklarację podjęcia działań z zakresie przygotowania projektu kompleksowego zagospodarowania opadów wytwarzanych w IP-Kwidzyn.

International Paper jest światowym liderem branży papieru i opakowań. International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. jest od 1992 roku częścią największej korporacji papierniczej świata – International Paper. Jednym z podstawowych celów działania spółki jest stała poprawa efektów osiąganych w zakresie ochrony środowiska zmierzająca do obniżania emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego i powietrza oraz minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. Spółka stosuje najlepszą dostępną technikę i technologię w celu minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko. Zakład uzyskał w 2000 roku certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001.

Porozumienie zostało podpisane przez pana Marka Krzykowskiego – Prezesa Zarządu International Paper Kwidzyn, Włodzimierza Gradonia – Prezesa Zarządu „WIK” oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Zjazd stypendystów DAAD w AGH

W dniach 20 i 21 maja 2011 w Krakowie odbył się zjazd byłych stypendystów Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Tematem przewodnim spotkania była 20. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie z punktu widzenia współpracy akademickiej – dorobek i perspektywy. Spotkanie odbyło się pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przy wsparciu Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie i Urzędu Miasta Krakowa. W zjeździe uczestniczyło ponad 200 stypendystów z Polski i Niemiec, przedstawicieli świata nauki, biznesu, polityki, kultury oraz mediów.


AGH i GE Hitachi podpisały umowę

5 września 2011 roku podpisano porozumienie o współpracy z firmą GE Hitachi Nuclear Energy – jednym z największych globalnych dostawców technologii jądrowych dla elektrowni.

Umowa, której głównym beneficjentem ze strony AGH jest Wydział Energetyki i Paliw, zakłada m.in. realizowanie wspólnych programów edukacyjnych dla studentów akademii oraz realizację praktyk i staży w GE Hitachi. Obecnie w głównej siedzibie firmy (Wilmington, Karolina Północna, USA) na stażach przebywa czterech studentów AGH.

Strony porozumienia przewidują dyskusję na temat potencjału budowy elektrowni jądrowych w Polsce. GEH mógłby służyć jako dostawca technologii i niektórych urządzeń jądrowych, jak również rozwiązań inżynieryjnych i technicznych, a także usług doradczych dla takich projektów. Z kolei AGH spełniać będzie rolę dostawcy programów edukacyjnych dla wykwalifikowania pracowników w dziedzinach wymagających budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej.

Porozumienie o współpracy podpisali prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Nauki AGH, Danny Roderick, Wiceprezes GE Hitachi oraz Ziemowit Iwański, Dyrektor Generalny GEH Polska.

fot. Stanisław Malik

Nowe kadry poszukiwawcze z AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza będzie kształcić kadry specjalizujące się w obszarze poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego dla ORLEN Upstream. Uczelnia zyskała specjalistycznego partnera w zakresie wykładów, praktyk i staży zawodowych. W tej sprawie AGH i ORLEN Upstream podpisały list intencyjny.

Współpraca AGH z firmą ORLEN Upstream zakłada realizację prac naukowych i edukacyjnych. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachowe kadry inżynieryjno-techniczne w przemyśle naftowym, jak i potrzebę zmiany kierunkowego kształcenia.

W ramach współpracy partnerów przewidziano m.in.: specjalistyczne wykłady prowadzone przez kadrę ORLEN Upstream, realizację praktyk dla studentów Akademii w spółce oraz staży zawodowych dla doktorantów i pracowników uczelni. AGH utworzy również autorskie studia podyplomowe ukierunkowane na zdobywanie nowoczesnej wiedzy niezbędnej w pracach poszukiwawczo-wydobywczych. List intencyjny został podpisany w Krakowie przez Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH prof. Jerzego Lisa, Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH prof. Andrzeja Goneta oraz Wiesława Prugara, Prezesa Zarządu ORLEN Upstream.


Stowarzyszenie Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – podpisanie porozumienia o współpracy

W dniu 27 lipca 2011 roku podpisano porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu programowo-naukowego Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez wykorzystanie dorobku naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej i innych uczelni oraz doświadczeń krajów Wspólnoty Europejskiej.

Porozumienie zostało podpisane przez pana Tadeusza Niezabitowskiego – prezesa Zarządu i panią Marię Szkarłat – Wiceprezes Zarządu oraz prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

Konsultantem naukowym Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze strony AGH będzie prof. Adam Piestrzyński.

fot. Zbigniew Sulima

Nowa ekspozycja na Wydziale IMiC

30 czerwca 2011 odbyło się czwarte posiedzenie Komitetów Naukowego i Organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji nt. Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK).

Gospodarzem tego spotkania była AGH. Podczas pobytu na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – uroczystość otwarcia stałej ekspozycji promującej Autoklawizowany Beton Komórkowy i prefabrykacje betonowe. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów pan Mieczysław Soboń, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prof. Jan Chłopek oraz Przewodniczący Sekcji Betonów Komórkowych Prezes Marek Małecki.

fot. Zbigniew Sulima