Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
09 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
O jubileuszu 65-lecia SW AGH
05 listopad 2010

z Przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH, prof. Stanisławem Mitkowskim, rozmawiał Zbigniew Sulima

Zbigniew Sulima: Kolego przewodniczący! W minionym roku obchodziliśmy uroczystości 90-lecia AGH. W 2010 roku święcić będziemy Jubileusz 65-lecia SW AGH. Co kolega przewodniczący chciałby powiedzieć czytelnikm o działalności stowarzyszenia?

Stanisław Mitkowski: Na wstępie chciałbym przypomnieć parę faktów z historii naszego stowarzyszenia. Stowarzyszenie Asystentów Akademii Górniczej (utworzone w 1923 roku) zwołało na 8 grudnia 1945 roku do Krakowa zjazd wychowanków AG. Motywem przewodnim spotkania była problematyka skutków wojny i okupacji w środowisku akademickim oraz wśród wychowanków AG. Osobnym, ważnym punktem zjazdu stała się sprawa utworzenia w Akademii Górniczej organizacji wychowanków uczelni. W wyniku ożywionej dyskusji i przy pełnej aprobacie zebranych powołano Komisję Statutowo-Regulaminową Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczej w składzie F. Zalewski przewodniczący oraz członkowie S. Gisman, W. Michejda, M. Orman, J. Sulima-Samujłło, A. Stupnicki, S. Śpiewak i J. Wiland, która otrzymała do wykonania dwa ważne zadania: opracowanie statutu stowarzyszenia oraz przygotowanie Walnego Zebrania Członków. Z zadań tych Komisja wywiązała się w pełni. I choć starania o rejestrację SW AGH zakończone zostały dopiero w październiku 1948 roku – ta uchwała z 8 grudnia 1945, uznawana jest za początek istnienia SW AGH. Warto w tym miejscu przypomnieć, że już 7 grudnia 1932 roku na Walnym Zebraniu Wyborczym uchwalony został Statut Stowarzyszenia Absolwentów AG i wybrane zostały jego władze którymi kierował B. Loesch. W Statucie SA AG zapisano następujące jego główne cele:

• kontynuowanie tradycji uczelni,

• propagowanie uczelni i zdobywanie pomocy ze strony przemysłu w wyposażeniu pracowni i laboratoriów naukowo-dydaktycnych,

• pomoc i opiekę nad młodszymi kolegami: praktykantami i początkującymi w pracy zawodowej w górnictwie,

• utrzymywanie stałej przyjaznej więzi między absolwentami AG.

Jednocześnie postanowiono, że jednym ze sposobów realizacji tych celów będzie okresowe zwoływanie zjazdów koleżeńskich.

Obecnie głównymi celami SW AGH (określonymi szczegółowo w Statucie) między innymi jest:

• umacnianie przyjaźni z okresu studiów,

• nawiązanie przyjaźni koleżeńskiej pomiędzy absolwentami różnych wydziałów i roczników AGH,

• umacnianie więzi naukowej, zawodowej i koleżeńskiej Wychowanków z Wychowawcami,

• utrzymywanie łączności Wychowanków z Uczelnią poprzez współpracę naukowo-techniczną, wymianę doświadczeń, uczestnictwo w różnych formach aktualizacji wiedzy, zdobywanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,

• popularyzowanie osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych uczelni i jej Wychowanków,

• pielęgnowanie tradycji uczelni.

Stowarzyszenie prowadzi akcję zapomóg dla członków będących w trudnej sytuacji materialnej. Cele Stowarzyszenia są realizowane między innymi przez koła stowarzyszenia przy zakładach pracy lub na terenie skupiającym więcej absolwentów AGH oraz przez koło im. Walerego Goetla dla członków indywidualnych. Wydajemy Informator Stowarzyszenia zawierający aktualne informacje o uczelni i stowarzyszeniu, wspólnie z JM Rektorem wydajemy periodyk Vivat Akademia przeznaczony dla absolwentów AGH (którego redaktorem naczelnym jest wiceprzewodniczący ZG SW AGH prof. Artur Bęben, a obok niego w redakcji z ramienia stowarzyszenia zasiadają: Wacław Muzykiewicz, Piotr Ubowski i Teresa Nosal, a członkiem naszym od niedawna jest także Zbyszek Sulima), pomagamy w organizacji spotkań absolwentów itp. Od 40 lat Stowarzyszenie jest głównym organizatorem powtórnych immatrykulacji po 50 latach od tej pierwszej, gdy dzisiejsi absolwenci rozpoczynali studia na AGH. Niestrudzonym organizatorem tej imprezy od samego początku jest Koleżanka dr Krystyna Norwicz.

Myślę, że z przytoczonych dokumentów wynika jasno, że podstawowe cele organizacji absolwentów AGH (wcześniej AG) są od samego początku bardzo zbliżone, wobec czego SW AGH może uważać się za kontynuatorkę tej pierwszej organizacji z 1932 roku. Wspominam o tym dlatego, że Stowarzyszenie Wychowanków podobnie jak i akademia mogłyby swój początek nieco cofnąć w czasie o kilka lub kilkanaście lat.

Jak przedstawia się współpraca stowarzyszenia z uczelnią i co szczególnego wydarzyło się w działalności SW AGH od poprzedniego jubileuszu 60-lecia?

SW AGH działa pod honorowym patronatem Rektora AGH – poprzednio prof. Ryszarda Tadeusiewicza obecnie prof. Antoniego Tajdusia. Obu rektorom Zjazd Krajowy nadał godność członka honorowego stowarzyszenia. Było to wyrazem naszego podziękowania za wsparcie, którego nam udzielali i nadal udzielają. Ze swej strony stowarzyszenie utrzymuje kontakty z absolwentami skupionymi w ponad stu kołach zakładowych i terenowych, przekazuje im materiały informacyjne o uczelni, organizujemy spotkania koleżeńskie oraz sesje i seminaria naukowe, gdzie referaty prezentują profesorowie AGH oraz koledzy zatrudnieni w przemyśle. Jak już wcześniej wspomniałem współorganizujemy odnowienia immatrykulacji po 50 latach, współredagujemy Vivat Akademia, wydajemy książki utrwalające historię uczelni i osób z nią związanych, prowadzimy bazę absolwentów zawierającą ponad 20 tysięcy rekordów (w tym ponad 8 tysięcy członków stowarzyszenia). W najbliższym czasie pragniemy bazę tę poszerzać o wszystkich kończących studia w AGH. Od lat bardzo aktywnie działa koło stowarzyszenia w Tiranie (Albania), a w ubiegłym roku podobne koło utworzone zostało przez absolwentów AGH w Hanoi (Wietnam). Myślimy o organizacji dalszych kół za granicą – w USA, Australii itp.

Jako Stowarzyszenie włączyliśmy się czynnie w obchody 90-lecia AGH. Zorganizowaliśmy z tej okazji otwarte zebranie Zarządu Głównego połączone z sesją naukową poświęconą historii akademii oraz perspektywom jej rozwoju, na której główne referaty wygłosili Koledzy Kazimierz Matl i Wojciech Mitkowski. Z inicjatywy SW AGH przygotowane zostały pamiątki filatelistyczne upamiętniające jubileusz: znaczek personalizowany Poczty Polskiej, kartka pocztowa beznominałowa wydana przez Dyrekcję Poczty w Krakowie oraz dwa datowniki okolicznościowe stosowane w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 (Poczta Główna w Krakowie) w okresie obchodów jubileuszowych w maju i październiku.

Pod koniec 2008 roku, po kilkuletnich staraniach uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Liczymy, że wpływy z 1% podatku pozwolą nam poszerzyć działalność wydawniczą oraz zwiększyć liczbę zapomóg dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Planowane jest otwarte posiedzenie Zarządu połączone z sesją dotyczącą historii uczelni i stowarzyszenia. Jaką tematykę przewiduje się na sesji naukowej?

Opracowaniem programu, skromnych obchodów 65-lecia, zajmuje się Zespół powołany przez Zarząd Główny w składzie: Artur Bęben, Zygmunt Kulig oraz Jerzy Nowakowski. Planujemy zorganizowanie w październiku – najprawdopodobniej 22. Otwartego Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego, na którym planujemy nadać kilku naszym zasłużonym członkom godność Członka Honorowego, a w drugiej jego części odbyłaby się sesja naukowa. W jej części plenarnej przewidujemy 3 lub 4 referaty poświęcone: historii Stowarzyszenia i planom jego rozwoju, sylwetce naszego wieloletniego przewodniczącego i współzałożyciela prof. Walerego Goetla, historii Sztygarki jako kontynuatorki Szkoły Górniczej Stanisława Staszica oraz rozwojowi akademii w XXI wieku. Myślimy także o krótkich wystąpieniach i ewentualnie posterach przedstawicieli kół i poszczególnych członków pragnących podzielić się swoimi sukcesami i wspomnieniami. Na zakończenie przewidujemy spotkanie koleżeńskie przy kuflu piwa lub lampce dobrego wina.

Jak zwykle będziemy chcieli aby spotkania jubileuszowe zachowały się nie tylko w naszej pamięci, ale aby zostały utrwalone w postaci wydawnictw książkowych. Przewidujemy wydanie: „Historii Kół Stowarzyszenia” oraz wznowienie, uzupełnionej o ostatnie 5 lat „Kroniki Stowarzyszenia” – autorem obydwu tych pozycji jest kolega Kazimierz Matl, Honorowy Przewodniczący SW AGH; „Nie tylko z przymrużeniem oka – wspomnienia i anegdoty uczelniane przez życie pisane”, autorstwa kolegi Artura Bębna, oraz „Oni też studiowali w AGH”. Ta ostatnia pozycja jest pokłosiem wystawy o tym samym tytule zorganizowanej przez Bibliotekę Główną AGH w ubiegłym roku i przez jej pracowników przygotowaną obecnie do wydania.

Czego należy życzyć koledze przewodniczącemu z okazji przygotowań do Jubileuszu?

Zwiększenia liczby wstępujących do Stowarzyszenia młodych absolwentów AGH, bowiem stanowią oni obecnie bardzo nieliczną grupę naszych członków. Drugie życzenie też dotyczy stowarzyszenia, ale w nieco szerszym aspekcie. Bardzo chciałbym abyśmy doczekali czasów, gdy działalność – określana jako działalność pożytku publicznego, a taką prowadzi SW AGH – wspierana była by nie tylko zapisami ustawowymi, ale aby ją wspierały władze państwowe, samorządowe i sądownicze wszystkich szczebli. A tak niestety nie jest, choć wymaga tego interes publiczny, a o czym można się przekonać śledząc losy kilkuletnich starań o status organizacji pożytku publicznego oraz trudnych do zrozumienia problemów po jego uzyskaniu.

Kierując drugą kadencję pracami Zarządu Głównego Stowarzyszenia mam szczęście, zaszczyt i przyjemność współpracować z wieloma wspaniałymi ludźmi oddanymi spawie swojej akademii. Nie sposób ich tu wszystkich wymienić, dlatego nie będę wymieniał, ale pragnę Im wszystkim serdecznie podziękować i życzyć wszelkiej pomyślności – Szczęść Wam Boże. I chyba tu jest miejsce na najważniejsze życzenie – aby zawsze akademia była dumna ze swoich wychowanków, a wychowankowie ze swojej akademii.

Na zakończenie pragnę podziękować redakcji, a zwłaszcza jej redaktorowi naczelnemu kol. Arturowi Bębnowi za umożliwienie zaprezentowania Stowarzyszenia Wychowanków AGH na łamach Vivat Akademia oraz zaprosić wszystkich do udziału w naszych październikowych obchodach 65-lecia SW AGH.