Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
10 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Wydarzenia w AGH
05 listopad 2010

Prezentacja prognozy
energetycznej świata do 2030 roku

W dniu 30 listopada 2009 w AGH odbył się wykład dr. Fatiha Birola – głównego ekonomisty EIA, dyrektora i koordynatora projektu WEO2009 – prezentujący prognozy energetyczne świata wg Międzynarodowej Agencji Energetycznej (EIA) – WORLD ENERGY OUTLOOK 2009

Pan dr Fatiha Birola – główny ekonomista Międzynarodowej Agencji Energetycznej (EIO) zaprezentował najnowszy raport dotyczący prognozy energetycznej świata na lata 2010–2030. Wśród gości obecnych na wykładzie byli m.in. wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwa Gospodarki – prof. Maciej Kaliski. Była to druga prezentacja prognozy rozwoju gospodarczego świata EIA na AGH, ponieważ, w maju ubiegłego roku, AGH gościła pana Nabuo Tanakę – dyrektora wykonawczego EIA. Polska stała się członkiem Międzynarodowej Organizacji Energetycznej (IAE) w 2008 roku. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) jest organizacją międzyrządową, która działa (od czasu kryzysu naftowego w 1973 roku, jako doradca polityki energetycznej zrzeszając 28 państw członkowskich).

Sylwetkę pana dr. Birola zaprezentował prorektor prof. Z. Kąkol: Pan dr Birol – od 15 lat analityk EIA, absolwent Politechniki w Istambule, związany był m.in. z organizacją OPEC (do 1995). Według magazynu „Forbes” dr Birol należy do czwórki najbardziej wpływowych ludzi w światowej energetyce.

fot. ZS

Trójstronny list intencyjny

18 stycznia 2010 odbyło się spotkanie przedstawicieli AGH i firm: MFG Metall- und Ferrolegierungsgesellschaft mbH, Ekometalurgia Waldemar Turski i CTG Chemisch-Technische Gesellschaft mbH.

Spotkanie miało na celu omówienie wspólnych kierunków działania i sposobów realizacji zadań z nimi związanych. Jednocześnie partnerzy zadeklarowali swobodną wymianę poglądów i doświadczeń działając w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk.

Ekometalurgia była reprezentowana przez panów Waldemara i Adama Turskich. Jest to producent materiałów wsadowych dla przemysłu metalurgicznego i odlewnictwa. W 2004 roku rozszerzono działalność o produkcję materiałów ogniotrwałych. Ekometalurgia posiada własne laboratorium analityczne.

MFG Metall- und Ferrolegierungsgesellschaft mbH, którą reprezentował pan Daniel Thomy to średniej wielkości firma z siedzibą w Dusseldorfir – posiada również biuro w Neuilly w okolicach Paryża Mit freundlichen Grüßen koncentruje się na handlu oraz produkcji materiałów wsadowych dla odlewnictwa, hut stali i pokrewnych gałęzi przemysłu.

Na koniec spotkania został podpisany „List intencyjny” w którym wymienieni wyżej partnerzy zadeklarowali chęć współpracy w obszarach ich interesujących.

fot. ZS

BIPROMET SA – AGH
podpisanie porozumienia

W dniu 7 kwietnia 2010, odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy badawczo-rozwojowej” z przedstawicielami firmy BIPROMET SA

Specjalizacją BIPROMETU są projekty inwestycyjne z dziedziny ochrony środowiska naturalnego. Firma projektuje i dostarcza kompletne linie technologiczne ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, w szczególności instalacje odpylania gazów, elektrofiltry, reaktory do schładzania gazów. Wykonywane są również raporty oddziaływania zakładów oraz instalacji na środowisko naturalne.

Mając na względzie realną i trwałą obecność AGH na europejskim rynku naukowym i BIPROMETU na światowych rynkach gospodarczych, partnerzy dostrzegli potrzebę komplementarnego połączenia działań w celu rozwoju dotychczasowych i wypromowania nowych technologii związanych z energetyką i będących ich przedmiotem zainteresowań zarówno naukowych jak i komercyjnych.

Współpraca będzie obejmowała obszary: realizacji prac naukowo badawczych, wykonywania ekspertyz oraz konsultacji w obszarze działania BIPROMETU, ze szczególnym uwzględnieniem prac koncepcyjnych nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, udoskonalania procesów produkcyjnych, logistycznych i organizacyjnych, prowadzenia badań marketingowych, określania nowych trendów w stosowanych technologiach i materiałach, uzgadniania tematów badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych, praktyk studenckich i innych prac naukowo-badawczych, organizowania wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych i konferencji naukowych, wspólnego występowania o finansowanie z funduszy strukturalnych, programów ministerialnych i innych źródeł wspólnych projektów naukowo badawczych oraz wdrożeń.

fot. ZS

GAZ-SYSTEM SA – AGH
podpisanie porozumienia

W dniu 19 kwietnia 2010 w AGH, odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy badawczo-rozwojowej” z przedstawicielami firmy GAZ-SYSTEM SA.

GAZ-SYSTEM SA jest jednoosobową spółka akcyjną Skarbu Państwa wpisaną na listę przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, odpowiadającą za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi. Kluczowym zadaniem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

GAZ-SYSTEM SA jest dynamicznie rozwijającą się spółką na polskim rynku gazu ziemnego świadczącą na zasadzie równego traktowania wszystkich podmiotów usługi w zakresie transportu gazu ziemnego sieciami przesyłowymi do ponad 1400 miejsc w Polsce.

Obecnie spółka GAZ-SYSTEM SA należy do 150 największych podmiotów gospodarczych w Polsce według rankingu przygotowywanego przez redakcję „Rzeczpospolitej”.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA powstał 16 kwietnia 2004, jako PGNiG – Przesył Sp. z o.o. – 100% udziałów spółki objęło wówczas Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG). Od tego momentu GAZ-SYSTEM SA przejął nadzór oraz odpowiedzialność za transport gazu ziemnego strategicznymi gazociągami w Polsce. 28 kwietnia 2005, PGNiG przekazał Skarbowi Państwa wszystkie udziały w GAZ-SYSTEM SA. Wydzielenie działalności związanej z przesyłaniem gazu ziemnego ze struktur PGNiG wynikało z postanowień Dyrektywy Gazowej przyjętej w 2003 roku przez Radę i Parlament Europejski, która zobowiązywała przedsiębiorstwa gazownicze do rozdzielenia technicznego przesyłu gazu od obrotu i umożliwienia innym podmiotom korzystania z sieci przesyłowej na równych zasadach (zasada TPA – Third Party Access). W wyniku tego procesu GAZ-SYSTEM SA, stał się jedną z pierwszych firm europejskich zapewniającą, zgodnie z europejskimi dyrektywami, rzeczywistą niezależność w obszarze przesyłu.

Umowa została podpisana przez przedstawicieli firmy GAZ-SYSTEM SA: Jana Chadama – Prezesa Zarządu i Wojciecha Kowalskiego – Członka Zarządu oraz ze strony Akademii przez prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH.

fot. ZS

Medal Georgia Agricoly
dla prof. Janusza Kowala

Współpraca pomiędzy Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, a dokładnie Katedrą Automatyzacji Procesów i Department of Control Systems and Instrumentation, Faculty of Mechanical Engineering, z VSB – Technical University of Ostrava trwa od 1998 roku. Przebiega na płaszczyźnie naukowej jak również dydaktycznej. Oba Wydziały wspólnie z Faculty of Mining, Ecology, Management and Geotechnology, Technical University of Kosice i Faculty of Mechanical Engineering, University of Miskolc oraz Faculty of Automation, Computers and Electronics, University of Craiova organizują od 2000 roku międzynarodową konferencję „International Carpathian Control Conference”, która umożliwia przedstawienie swoich i wspólnych osiągnięć naukowych. W 2010 roku odbędzie się jedenasta kolejna edycja tej konferencji tym razem organizowana przez Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technicznego w Miskolcu.

Współpraca pomiędzy Krakowem i Ostrawą obejmuje również sferę edukacji poprzez wymianę studentów i ich udział w sesjach studenckich kół naukowych. Od 1997 roku Koło Naukowe Mechaników Automatyków SENSOR działające przy Katedrze Automatyzacji Procesów organizuje Międzynarodową Studencką Sesję Naukową, w której uczestniczą studenci z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

Oceniając bardzo wysoko poziom współpracy i wspólnych osiągnięć naukowo-dydaktycznych Senat Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie w dniu 23 marca 2010 roku uhonorował prof. Janusza Kowala Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH medalem Georgia Agricoly, który jest jednym z najwyższych odznaczeń tej uczelni.


Pamiątki po Profesorze Janie Stocku –
darem dla AGH

W dniu 24 marca 2010, miało miejsce niezwykłe wydarzenie. W obecności prorektora AGH prof. Tadeusza Słomki, nastąpiło przekazanie na rzecz AGH spuścizny profesora Jana Stocka, jednego z ojców – założycieli Akademii Górniczej i pierwszego fizyka w dziejach naszej uczelni. Darczyńcą tych pamiątek jest profesor Tomasz Giebułtowicz – fizyk pracujący od kilkudziesięciu lat w Stanach Zjednoczonych, a blisko spokrewniony (w trzecim pokoleniu) z profesorem Stockiem. Pamiątki te przechowywane były przez wdowę po prof. Stocku, Janinę de domo Tergonde, zaś następnie przez ich córkę, śp. Zofię Stock (1911–2002), długoletnią nauczycielkę matematyki i fizyki w Liceum im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnowie. Pani Zofia Stock – jak mówił prof. Giebułtowicz – nie pozostawiła pisemnej woli, ale młodszym członkom rodziny wielokrotnie za życia wspominała, iż chce, by papiery po Ojcu – po jej śmierci zostały przekazane do Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przekazane dary to drewniana skrzynia pełna dokumentów (po jej otwarciu zwraca uwagę pakiet listów pisanych przez Jana Stocka do swojego promotora i przyjaciela, profesora Mariana Smoluchowskiego, oraz program drugiego Zjazdu Fizyków Polskich, który miał miejsce w Krakowie w 1924 roku, a którego Jan Stock był głównym organizatorem. Wśród prelegentów – m.in. profesorowie: Marian Smoluchowski, Mieczysław Jeżewski, Jan Weyssenhoff. Oprócz tych ponad 10 kg dokumentów w skrzyni, do najcenniejszych pamiątek należy – zamknięty w specjalnej tubie – oryginał dyplomu doktorskiego Jana Stocka, wypisany na pergaminie, z podpisem Mariana Smoluchowskiego i zaopatrzony w lakową pieczęć Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Wszystkie te, niezwykłej wartości, pamiątki trafiły do Muzeum Historii i Techniki AGH, gdzie po odpowiedniej konserwacji i opracowaniu staną się przedmiotem specjalnej wystawy.

W imieniu całej społeczności naukowej naszej Uczelni wyrażamy ogromna wdzięczność profesorowi Tomaszowi Giebułtowiczowi, że zechciał całą zachowaną spuściznę swego słynnego krewnego przekazać Akademii Górniczo-Hutniczej.

fot. ZS

Studenci UNESCO w AGH

Od października 2009, Akademia Górniczo-Hutnicza gościła, przez okres sześciu miesięcy, ośmiu młodych naukowców, stypendystów prestiżowego programu UNESCO/ Poland Co-sponsored Fellowships 2009. Studenci z krajów rozwijających się: Alibayeva Karlygash (Ms), Kazakhstan, Arain Aftab Hussain (Mr), Pakistan, Bhujun Ravi (Mr), Mauritius, Billhall Barnabas Teiko (Mr), Ghana, Chilalika Ngugi Alban (Mr), Malawi, Irfan Ullah (Mr), Pakistan, Kachapila Chisomo Somba (Ms), Malawi, Panhwer Muhammad Yousif (Mr), Pakistan, Sebil Charles (Mr), Ghana, zrealizowali swoje staże naukowe na następujących Wydziałach AGH: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Opiekunami stypendystów byli: prof. Jadwiga Jarzyna, prof. Jerzy Lis, dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nadzw. AGH, dr inż. Leszek Chlubny, dr inż. Janusz Partyka oraz prof. Janusz Szpytko, który był koordynatorem inicjatywy ze strony AGH.

W dniu 23 marca 2010 roku w AGH, odbyło się uroczyste spotkanie władz uczelni ze stypendystami UNESCO/ Poland Co-sponsored Fellowships, podczas którego podsumowano osiągnięcia projektu UNESCO – AGH edycja 2009, a następnie Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH prof. Jerzy Lis wręczył obecnym uczestnikom projektu dyplomy potwierdzające jego realizację. Pełnomocnik Rektora AGH ds. UNESCO zapoznał obecnych na spotkaniu z planowanymi inicjatywami AGH w ramach inicjatyw UNESCO.

fot. ZS

Promocja pierwszych absolwentów Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej

W środę 31 marca 2010, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów I stopnia pierwszym 81 absolwentom MSIB. Święto było szczególne, ponieważ to pierwsi w Polsce absolwenci tego kierunku studiów, pierwsi inżynierowie wykształceni w toku studiów stacjonarnych dwustopniowych, wreszcie – pierwsi absolwenci szkoły. Na dodatek, wysokie wyniki egzaminu inżynierskiego świadczą, że determinacja nie opuszczała ich przez cały czas trwania studiów, a ich przyszli pracodawcy już dziś mogą się cieszyć.

Znakomita większość absolwentów kontynuuje studia na AGH na kierunku inżynieria biomedyczna, na jednej z trzech specjalności prowadzonych przez szkołę: informatyka i elektronika medyczna, biomechanika i robotyka lub inżynieria biomateriałów. Już dziś pytają o nich pracodawcy: dyrektorzy szpitali, w których coraz więcej aparatury technicznej o wysokim stopniu zaawansowania, przedsiębiorcy prywatni prowadzący działalność produkcyjną w zakresie technicznego wsparcia medycyny oraz przedstawiciele koncernów międzynarodowych, poszukujący handlowców, serwisantów i audytorów. Niezależnie od pojawiających się coraz częściej propozycji, z pewnością wielu z nich zechce rozpocząć własną działalność gospodarczą w tej niezwykle prężnie rozwijającej się dziedzinie zastosowań nowoczesnych technologii (www.biomed.agh.edu.pl).

fot. ZS

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego – podpisanie umowy o współpracy

W dniu 27 kwietnia 2010 podpisano „Umowy o współpracy” z przedstawicielami Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., jest Firmą działającą od 1992 roku, początkowo jako przedsiębiorstwo państwowe. Powołano ją na bazie działającej od 1963 roku, jednostki badawczo-rozwojowej sektora górnictwa węgla kamiennego znanej jako Centralne Laboratorium Badawcze.

Spółka i jej Ośrodki zlokalizowane są w Lędzinach i Mysłowicach Brzezince. Działalność prowadzi na terenie całej Polski i poza jej granicami. Obszarem szczególnej koncentracji działań jest aglomeracja śląska, gdzie zgrupowane są prawie wszystkie kopalnie węgla kamiennego, duże elektrownie, huty żelaza, metali nieżelaznych, zakłady przemysłu metalowego.

CBiDGP jest wiodącą w Polsce jednostką rzeczoznawczą do spraw ruchu zakładu górniczego z upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Posiada pełne spektrum upoważnień rzeczoznawczych.

Badania środowiska pracy i środowiska naturalnego wykonują laboratoria badawcze posiadające certyfikat akredytacji PCA potwierdzający zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz upoważnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Badania techniczne wykonuje zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny.

Umowa została podpisana przez przedstawicieli firmy: Zygmunta Foltę – Prezesa Zarządu i Jana Knurę – Członka Zarządu oraz ze strony AGH przez prof. Antoniego Tajdusia – Rektora

Dodatkowo zostały podpisane dwie umowy szczegółowe wyszczególniające współpracę z Wydziałami: Górnictwa i Geoinżynierii (reprezentowanego przez dr. hab. inż. Piotra Czaję prof. nadzw. – Dziekana Wydziału) oraz Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (reprezentowanego przez prof. dr. hab. inż. Janusza Kowala – Dziekana Wydziału). Przedmiot umów obejmuję współpracę w zakresie zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym oraz inżynierii środowiska przemysłowego.

Metinvest Holding LLC –
możliwość potencjalnej współpracy

28 kwietnia 2010 roku na terenie AGH odbyło się spotkanie robocze dotyczące podjęcia współpracy z ukraińską firmą Metinvest Holding LLC

fot. ZS

Metinvest Holding LLC jest grupą zrzeszająca 24 firmy produkujące węgiel, koks, rudę, stal oraz rury spawane. To czołowy dostawca stali w Europie i w Azji, którego produkty są z powodzeniem sprzedawane w ponad 75 krajach świata. W 2009 roku, jako pierwsza firma ukraińska, Metinvest dołączył do WSA Światowej Organizacji Stali.

Misją Metinvestu jest stworzenie firmy, która stałaby się światowym potentatem w sektorze węglowym i hutniczym.

Grupą Metinvest kieruje Metinvest Holding założony w 2006 roku.

Na spotkaniu 28 kwietnia Metinvest był reprezentowany przez pana Jacka Maclachana – Dyrektora Generalnego Dywizji Metalurgii (DSP).

Oprócz Metinvest w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm: HRM Consulting – Robert Reinfuss i Adam Cichocki, Competitive Capabilities International – Tomasz Syndyka, Hay Group – Walery Marcinowicz.

Na spotkaniu akademia przedstawiona została z całym jej potencjałem naukowo-badawczym. Pokazano jakie możliwości mają poszczególne wydziały szczególnie górnictwo i geoinżynieria, inżynieria metali i informatyki przemysłowej oraz zarządzanie. Wspólnie z wymienionymi wyżej firmami omawiano zakres ewentualnej współpracy, która w niedługim czasie zostanie sformalizowana.

Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” SA podpisanie umowy o współpracy

W dniu 29 kwietnia 2010 podpisano „Umowy o współpracy” z przedstawicielami Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” SA.

fot. ZS

Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” SA są największym w Polsce i jednym z największych w Europie producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych. Materiały te są niezbędnym elementem wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Wyłożenia zużywają się w procesie eksploatacji i podlegają cyklicznej wymianie lub regeneracji.

Głównymi odbiorcami Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” są huty żelaza i stali (60–70% produkcji) oraz huty metali nieżelaznych (15–20% produkcji). Pozostała część przychodów uzyskiwana jest ze sprzedaży do zakładów cementowo-wapienniczych, hut szkła, odlewni oraz mniejszych odbiorców. Niemal 30% produkcji spółki trafia na eksport, przede wszystkim na rynki Europy i Ameryki Północnej.

Kierunki współdziałania, które zostały uzgodnione to między innymi: realizacja prac badawczo – rozwojowych, kształcenie kadr, zatrudnianie absolwentów, wymiana doświadczeń w zakresie naukowym i rynkowym, udział w konferencjach, szkoleniach i kursach specjalistycznych, współpraca w zakresie projektów technicznych i organizacyjnych.

Umowa została podpisana przez przedstawicieli firmy: Józefa Siwca – Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego i Mariana Darłaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Jakości i Rozwoju oraz ze strony Akademii przez prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju.

fot. ZS

Nowe studia podyplomowe –
wspólna inicjatywa Akademii Morskiej w Szczecinie i AGH

W dniu 29 kwietnia 2010 roku w AGH gościli przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie: prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Stanisław Gucma – Rektor AM oraz dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Mechanicznego AM, celem wizyty gości ze Szczecina było podpisanie dwóch porozumień o współpracy

Pierwsze porozumienie ma na celu nawiązanie długoterminowego współdziałania w zakresie kształcenia i badań naukowych przy jednoczesnej deklaracji swobodnej wymiany poglądów i doświadczeń i jednoczesnym działaniu w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej.

Współpraca międzyuczelniana będzie realizowana poprzez: realizację wspólnych inicjatyw edukacyjnych; w tym studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, itp., doskonalenie metod dydaktycznych i o ile to możliwe, organizację konferencji metodycznych, podjęcie działań prowadzących do stałego wzbogacenia i udostępniania, do wzajemnego wykorzystania bazy nauczania poprzez Internet, prowadzenie wzajemnej promocji wydawnictw – zwłaszcza dydaktycznych, realizację prac naukowo-badawczych, grantów, publikacji, organizacji konferencji, itp., Wspieranie różnych form współpracy samorządów studenckich.

Drugie zawarte tego dnia porozumienie dotyczy uruchomienia wspólnych studiów podyplomowych „Transport LNG i eksploatacja terminali”, które jest owocem współpracy obu uczelni ze spółką Polskie LNG w ramach projektu budowy w Świnoujściu terminalu do odbioru gazu ziemnego drogą morską. Do obsługi gazoportu potrzebne są wysoko wyspecjalizowane kadry i to właśnie jest celem uruchomienia wspólnych studiów AM-AGH.

Porozumienia podpisali:

• W imieniu Akademii Morskiej – prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Stanisław Gucma – Rektor, dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Mechanicznego.

• W imieniu Akademii Górniczo-Hutniczej – prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Rektor, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet – Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

fot. ZS

AGH i UJ wspólnie
w kierunku Kognitywistyki

Niezwykle doniosłym i godnym zaznaczenia jest fakt, iż pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej mieli swój znaczący udział przy pracach związanych z tworzeniem i otwarciem nowego kierunku studiów Kognitywistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, który rozpocznie się już w nadchodzącym roku akademickim 2010/2011. Rozmowy dotyczące połączenia wiedzy i praktyki pracowników akademii i uniwersytetu rozpoczęły się latem 2008 roku, kiedy to nieżyjący już dzisiaj prof. dr hab. Jerzy Perzanowski z Instytutu Filozofii UJ wraz z prof. dr hab. Marią Flis Dziekanem Wydziału Filozoficznego UJ zaprosili do współpracy, której celem było utworzenie nowego kierunku studiów, prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, specjalistę z dziedziny neurocybernetyki, która doskonale wpisuje się w dzisiejsze nurty rozwoju nauk kognitywnych. Profesor Ryszard Tadeusiewicz zafascynowany od lat rozwojem nauk informatycznych nie tylko w obszarach nauk inżynieryjno-technicznych, postanowił stworzyć na Akademii Górniczo-Hutniczej zespół pracowników, którzy od lat zajmowali się rozwojem nauk poznawczych na gruncie nauk informatycznych. Do prac związanych z utworzeniem kierunku Kognitywistyka spośród pracowników AGH zostali zaproszeni: prof. dr hab. Marek Ogiela (EAIiE), dr inż. Andrzej Izworski (EAIiE), dr inż. Piotr Szymczyk (EAIiE) oraz dr Lidia Ogiela (Wydział Zarządzania). Zespół ten pod kierownictwem prof. Ryszarda Tadeusiewicza rozpoczął prace nad utworzeniem planów studiów, sylwetki kandydata oraz sylwetki absolwenta kierunku Kognitywistyka. Oprócz pracowników AGH władze Wydziału Filozoficznego UJ zaprosiły także do współpracy naukowców z różnych dziedzin, które obecnie kształtują nurt i kierunki rozwoju nauk poznawczych, a pośród nich filozofów, psychologów, psychobiologów, logików oraz socjologów.

Prace zmierzające do zawarcia wspólnej umowy pomiędzy AGH, a Wydziałem Filozoficznym UJ zostały sfinalizowane podczas uroczystego aktu podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy uczelniami, które odbyło się dnia 29 kwietnia 2010. W trakcie spotkania niezwykle ciepło o nowej wspólnej inicjatywie dydaktycznej wypowiadali się Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, Rektor UJ prof. Karol Musioł oraz były Rektor AGH i współtwórca kierunku Kognitywistyka prof. Ryszard Tadeusiewicz, a także Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ prof. Maria Flis. Koordynatorami projektu zostali ze strony Uniwersytetu dr hab. Józef Bremer SJ, prof. UJ oraz ze strony AGH dr Lidia Ogiela.

fot. ZS