Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
09 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Rozpoczęcie budowy Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
05 listopad 2010

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w naszej uczelni realizowany jest projekt Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMIN) na kwotę 89 840 000 zł, mający na celu zbudowanie nowoczesnego instytutu naukowo-badawczego w dziedzinie nauki o materiałach i zaawansowanych technologii materiałowych dla nowopowstającej Jednostki Pozawydziałowej ACMIN-AGH. W wyniku intensywnych działań powołanego w 2008 roku przez Rektora AGH, prof. Antoniego Tajdusia, Zespołu Realizacyjnego oraz Rady Technicznej Projektu, został przygotowany we współpracy z Krakowskim Biurem Architektonicznym CZEGEKO, projekt nowego budynku i jego program funkcjonalno-użytkowy obejmujący utworzenie zaawansowanych laboratoriów badawczych wyposażonych w najnowszą aparaturę pomiarową i technologiczną. W oparciu o kilkuletnie konsultacje prowadzone w krakowskim środowisku akademickim przez Kierownika Projektu Profesora Marka Szczerbę powstała również koncepcja naukowo-organizacyjna i program badawczy ACMIN-AGH, zaakceptowane pozytywną decyzją Zespołu Interdyscyplinarnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zatwierdzoną przez Ministerstwo w dniu 11 maja 2009 roku o dofinansowaniu tego projektu.

fot. ZS

Zwycięzcą przetargu na wykonanie budynku ACMIN, ogłoszonego we wrześniu 2009 roku, zostało Konsorcjum WARBUD-Qumak i w dniu 10.02.2010, w gabinecie Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia i w jego obecnosci, została podpisana umowa pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Konsorcjum WARBUD-Qumak na wykonanie budynku ACMIN AGH. Ze strony Konsorcjum umowę podpisał Dyrektor WARBUD SA Regionu Południe mgr inż. Grzegorz Koprowski, a ze strony AGH – Kierownik Projektu prof. Marek Szczerba i Zastępca Kwestora AGH – mgr Ewa Słobodzian.

Umowa przewiduje przeprowadzenie wszystkich prac niezbędnych do wykonania budynku Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii oraz oddanie go w użytkowanie w I kwartale 2012 roku. Wykonany obiekt pomieści 15 laboratoriów naukowo-badawczych, które już w końcowym etapie budowy będą wyposażane w unikalny sprzęt technologiczno-pomiarowy, w tym urządzenia pracujące w warunkach wysokiej czystości, w tzw. „clean room” z aparaturą do nanotechnologii i nano-diagnostyki materiałowej. Projekt ten został uzyskał zaproszenie i zostanie zgłoszony na listę Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej włączając tym samym Akademię Górniczo-Hutniczą w obszar Europejskiej Przestrzeni Badawczej związany z nanotechnologiami materiałowymi. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, które będzie użytkownikiem nowego budynku, stworzy możliwość prowadzenia badań w zakresie materiałów konstrukcyjnych, funkcjonalnych i nanomateriałów na najwyższym światowym poziomie, w oparciu o współpracę z wiodącymi laboratoriami światowymi w tej dziedzinie, jak również we współpracy z naukowo-badawczymi instytucjami i jednostkami przemysłowymi reprezentującymi „wysokie technologie” w naszym kraju. Umożliwi również realizację prac doktorskich, staży po-doktorskich i prac habilitacyjnych na bardzo wysokim poziomie, zapewniając tym samym kształcenie i odnawianie kadry naukowej naszej Uczelni i regionu w zakresie nanotechnologii, inżynierii i fizyki materiałowej.

prof. Marek Szczerba
Kierownik Projektu
prof. Czesław Kapusta
Koordynator Projektu ds. Infrastruktury B+R.