Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Posiedzenie Konwentu AGH
02 listopad 2010

20 października 2009 r. w „Klubie Profesora” obradował Konwent AGH. Wiodącym tematem kolejnego spotkania były „Wyzwania Społeczeństwa Informacyjnego”. Na wstępie Przewodniczący Konwentu prof. Jerzy Niewodniczański powitał przybyłych członków Konwentu i zaproszonych gości oraz przedstawił program obrad. Poprosił o przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia, które odbyło się 29 maja br. Następnie głos zabrał Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, który na zakończenie swojego wystąpienia wręczył akty powołania nowym członkom Konwentu AGH, którymi na mocy uchwały Senatu AGH zostali:

– prof. dr hab. Michael Waligórski – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

– mgr inż. Wojciech Kotlarek – Członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN SA

Bardzo ważnym punktem posiedzenia Konwentu było podpisanie umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a Akademią Górniczo-Hutniczą na dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektów inwestycyjnych. Umowy sygnowali:

• ze strony Urzędu Marszałkowskiego:

– Wicemarszałek Województwa Małopolskiego mgr inż. Roman Ciepiela

– Członek Zarządu Województwa Małopolskiego mgr Marek Sowa

• ze strony Akademii Górniczo-Hutniczej Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz prof. Kazimierz Wiatr – Dyrektor ACK Cyfronet AGH i Pani Teresa Ozga, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ACK Cyfronet AGH (umowa dotycząca modernizacji ACK CYFRONET AGH).

Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie z MRPO znalazły się następujące inwestycje:

− Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH – pawilon dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki AGH,

− Rozbudowa bazy dydaktycznej Katedry Telekomunikacji AGH w zakresie nowoczesnych sieci optycznych,

− Adaptacja i doposażenie laboratorium badawczego metali i stopów pod kątem analiz odlewów i zabytków archeologicznych na Wydziale Odlewnictwa AGH,

− Multimedialne Centrum Językowe dla studentów kierunków technicznych AGH,

− Modernizacja ACK CYFRONET AGH.

Łączna kwota dofinansowania w wyniku podpisania w/w umów zamyka się w kwocie 64 144 426 PLN.

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Konwentu AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz, który przedstawił wykład pt. Wyzwania Społeczeństwa Informacyjnego. W swoim wystąpieniu przytoczył on podstawowe definicje związane z zagadnieniem społeczeństwa informacyjnego oraz zwrócił uwagę na problem kształcenia informatyków, a także zmianę roli badań naukowych, które powinny być podstawą intensywnego rozwoju gospodarczego. Niejako uzupełnieniem wykładu prof. Ryszarda Tadeusiewicza była prezentacja Pigułki o Teleinformatyce w Społeczeństwie Informacyjnym autorstwa Wacława Iszkowskiego (Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji) oraz Wiesława Paluszyńskiego (Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego). Przestawili oni wiele praktycznych aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego zwracając uwagę na rozwój „e-rzeczywistości”, perspektywy rozwoju oraz potencjalne zagrożenia.

Przed dyskusją na temat poszczególnych wystąpień zabrał głos prof. Kazimierz Wiatr – Dyrektor ACK Cyfronet AGH, który zaprezentował swoją jednostkę, jej obecne możliwości i plany rozwoju.

fot. ZS

W dyskusji omówiono korzyści i problemy oraz zagrożenia związane z powstawaniem społeczeństwa informacyjnego. Poruszano również problem braku pracowników pośredniczących pomiędzy informatykami, a odbiorcami ich produktów. W tym kontekście dyskutowano na kształceniem w zakresie informatyki i informatyki stosowanej w AGH oraz nad przygotowaniem kandydatów na studia. Dyskusja dotyczyła także uwarunkowań technicznych i ekonomicznych tworzenia w Polsce elementów Społeczeństwa Informacyjnego, a w szczególności kwestię infrastruktury informatycznej, która jest nieodzownym warunkiem powstania i rozwoju takiego społeczeństwa. Przy tej okazji wskazano między innymi na bardzo pozytywne działania elektroenergetyki, która stwarza nowe możliwości komunikacji sieciowej dzięki umieszczaniu światłowodów przesyłających informacje cyfrowe w przewodach odgromowych napowietrznych linii energetycznych. Najtrudniejszy pozostaje jednak nadal tak zwany problem ostatniej mili to znaczy połączenia końcowego użytkownika (coraz częściej – prywatnego gospodarstwa domowego) do szybkiej sieci szkieletowej będącej nośnikiem usług Internetu. Dyskutowano także na temat roli nauki (w tym zwłaszcza badań naukowych rozwijanych w AGH) w rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wskazywano na wyzwania w dziedzinie kształcenia specjalistów zdolnych do wykorzystania wszystkich możliwości niesionych przez rewolucję teleinformatyczną.

Zamykając obrady Przewodniczący Konwentu AGH prof. Jerzy Niewodniczański zaprosił wszystkich członków Konwentu na  następne posiedzenie, którego tematem wiodącym będzie szeroko rozumiana  energetyka. Zaproponował zaproszenie na obrady przedstawicieli (prezesów i dyrektorów) firm związanych z branżą energetyczną oraz dziekanów z Wydziałów Akademii, które kształcą na kierunkach „energetycznych”. Przewodniczący poinformował również zebranych o zaproszeniu Konwentu do odbycia posiedzenia w siedzibie MOTOROLA Polska Elektronics Sp. z o.o. w Krakowie.

Przemysław Olszewski
Ryszard Nowak

fot. ZS