Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Profesor Czesław Podrzucki profesorem honorowym AGH
02 listopad 2010

Profesor Czesław Podrzucki urodził się dnia 30 maja 1924 w Jaśle. Studia wyższe odbył na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. W 1950 roku złożył tu, z wynikiem bardzo dobrym, z odznaczeniem, egzamin dyplomowy, uzyskując stopień magistra inżyniera metalurga.

Jeszcze w czasie studiów, w 1949 roku, rozpoczął pracę w Katedrze Odlewnictwa Wydziału Hutniczego AGH, będąc tu zatrudniony początkowo jako asystent wolontariusz, od 1949 roku – jako asystent, od 1951 roku – jako starszy asystent i od 1954 roku – jako adiunkt.

W 1960 roku uzyskał na Wydziale Odlewnictwa stopień doktora nauk technicznych, a w 1963 roku na Wydziale Metalurgicznym AGH – stopień doktora habilitowanego (za pracę pt. „Badanie procesów spalania i zgazowania koksu w żeliwiaku ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ilości dmuchu na skład chemiczny gazów odlotowych”). W 1964 roku został powołany na stanowisko docenta etatowego w Katedrze Odlewnictwa Żeliwa Wydziału Odlewnictwa AGH (obecnie: Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych). W okresie od 1965 do 1995 pełnił obowiązki kierownika tej Katedry. W 1995 roku przeszedł na emeryturę.

W 1971 roku, Rada Państwa PRL, nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1981 roku – tytuł profesora zwyczajnego.

Profesor pełnił w AGH następujące funkcje kierownicze: Kierownika Odlewni Doświadczalnej AGH, Kierownika Działu Wydawnictw AGH (1968–1975), Kierownika Studium Doktoranckiego w zakresie „Odlewnictwo” (1969–1981 i 1993–1996) oraz kierownika Studium Podyplomowego z zakresu „Odlewnictwo stopów żelaza”.

W ciągu całego okresu swej działalności zawodowej osiągnął sukcesy przede wszystkim w takich dziedzinach, jak metalurgia żeliwa i piece metalurgiczne oraz inżynieria materiałowa, a w szczególności problemy krystalizacji, kształtowania się struktury i właściwości oraz zastosowania odlewów żeliwnych. Efektem tej działalności jest ponad 300 publikacji, w tym 5 podręczników i 15 skryptów oraz 15 patentów i kilkaset opinii oraz ekspertyz.

Odbył zagraniczne staże naukowe: w Instytucie Odlewnictwa Akademii Górniczej we Freibergu, Niemcy (1956), w Moskiewskim Wieczorowym Instytucie Budowy Maszyn (u prof. L. M. Marienbacha, 1961), w Instytucie Odlewnictwa (Centre Technique des Industries de la Fonderie) w Paryżu (1966), w Instytucie Odlewnictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Aachen, w Instytucie Odlewnictwa w Düsseldorfie oraz w nowoczesnych odlewniach żeliwa sferoidalnego, Niemcy (1973).

W ciągu całego okresu swej pracy w AGH współpracował aktywnie z przemysłem. Był w latach 1965–1991 konsultantem naukowo-technicznym 5 zakładów. Wielokrotnie przedstawiał swe prace na kongresach i konferencjach międzynarodowych.

Był promotorem 16 rozpraw doktorskich i recenzentem 29 rozpraw doktorskich, 13 rozpraw habilitacyjnych i 14 wniosków nominacyjnych do tytułu profesora.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjno-społeczną był wyróżniany wieloma odznaczeniami państwowymi w tym Medalem KEN (1992) i Krzyżem Oficerskim OOP (1995), 9 Nagrodami MNiSzW, licznymi nagrodami rektora AGH i odznaczeniami. stowarzyszeniowymi oraz innymi. W 1996 roku uzyskał godność Honorowego Odlewnika TU –Akademii Górniczej we Freibergu (Niemcy)

Profesor Podrzucki pełnił na Wydziale Odlewnictwa i w AGH następujące, funkcje kierownicze, związane z dydaktyką i kształceniem kadr naukowych: członka Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej (1959–1972), członka Rektorskiej Komisji Wydawniczej (1969–1978), w okresie 1976–1978 był zastępcą przewodniczącego Komisji), członka Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych AGH, serii „Metalurgia i Odlewnictwo” (od 1964 roku członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Metallurgy and Foundry Engineering” – Metalurgia i Odlewnictwo), członka Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Habilitacyjnych (1976–1978), opiekuna Sekcji „Żeliwo” (1971–1995), członka (w latach 1981–1994 przewodniczącego) Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich (1970–1997).

W latach 1975–1981 był członkiem Komisji Bibliotecznej AGH.

Uroczystość wręczenia godności profesora honorowego AGH, prof. Czesławowi Podrzuckiemu, odbyła się podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 4 listopada 2009.

fot. ZS