Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
05 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Przemówienie Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia wygłoszone w auli AGH
02 listopad 2010

podczas inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010, w dniu 20 października 2009

Szanowni Państwo,
Przyjaciele uczelni,
drodzy pracownicy i studenci!

Dzisiejszą immatrykulacją rozpoczynamy uroczyście 91 Rok Akademicki w naszej Uczelni. Rok wyjątkowy bo jubileuszowy.

Pierwsze słowa mojego wystąpienia chciałbym skierować do wszystkich pracowników i studentów naszej Alma Mater. Chcę Wam niezwykle serdecznie podziękować za miniony rok – za ogromne zaangażowanie, za wkład i poświęcenie wniesione w rozwój naszej uczelni. Dzięki Wam i Waszej pracy to był dla nas kolejny bardzo dobry rok. Rok, w którym konsekwentnie realizowaliśmy założenia dynamicznego rozwoju naszej akademii, istotnego wzmocnienia Jej pozycji zarówno w kraju, jak również w Europie i Świecie. Budowania nowoczesnej, otwartej i przyjaznej uczelni na miarę wyzwań XXI wieku.

Drodzy pracownicy i studenci, bardzo Wam za to dziękuję – za pracę dla naszej uczelni, naszego wspólnego domu.

W kolejnych latach musimy dalej konsekwentnie budować siłę AGH przy zgodzie i przy pełnej akceptacji całej naszej społeczności, pamiętając o łacińskiej maksymie: „Ibi victoria, ubi Concordia” – Tam zwycięstwo – gdzie zgoda.

Szanowni Państwo

Przez tych 90 lat, wielu naukowców pracujących w naszej uczelni, zapisało piękną kartę w historii polskiego szkolnictwa wyższego. Wspomnijmy w tym miejscu kilku wspaniałych profesorów: Goetla, Hoborskiego, Budryka, Bolewskiego, Olszaka, Żemajtisa, Janowskiego. Zawsze byliśmy, jesteśmy i nadal mamy zamiar być blisko gospodarki narodowej, na którą nasi naukowcy i absolwenci mieli i mają znaczący wpływ. W licznych dziedzinach to my wyznaczamy standardy, jesteśmy w czołówce najbardziej rozwijających się dziedzin współczesnej nauki. Na naszej kadrze akademickiej ciąży duża odpowiedzialność, za kształcenie młodzieży na wysokim poziomie, dobre jej wychowanie, a także rozwój naukowy i gospodarczy kraju. Z dumą mogę powiedzieć, że w zdecydowanej większości nasi pracownicy z ogromnym zaangażowaniem pokonują wyzwania jakie przed nimi stoją.

fot. ZS

Szanowni Państwo,
nasi Drodzy Goście,

Mogę z satysfakcją powiedzieć, że pomimo spadku ilości kandydatów na studia w Polsce oraz obserwowanego od kilku lat zmniejszenia się zainteresowania studiami inżynierskimi, do AGH co roku zgłasza się coraz więcej kandydatów chcących studiować, i co istotne – są to w przeważającej większości dobrzy kandydaci, z wysokimi ocenami osiągniętymi na maturze. Wśród młodzieży można zaobserwować swoistą „modę na AGH”. Myślę, że wynika to z wypracowanej wysiłkiem kilku pokoleń pracowników, wysokiej pozycji AGH w dziedzinie kształcenia, znacznych osiągnięć naukowych, dużego potencjału intelektualnego i rozwiniętej infrastruktury. Od lat wiadomo, że AGH kształci na wysokim poziomie doskonałych inżynierów dla prawie wszystkich gałęzi przemysłu. Inżynierowie ci nie mają problemów z uzyskaniem interesującej pracy, wielu z nich, w stosunkowo krótkim czasie osiąga wysokie stanowiska w przemyśle lub administracji. Nasi absolwenci wykazują się również duchem przedsiębiorczości, zakładając prężnie rozwijające się firmy.

W bieżącym roku akademickim przyjęliśmy blisko 11 tysięcy studentów na studia stacjonarne, studia niestacjonarne oraz studia doktoranckie. Aktualnie na naszej uczelni studiuje blisko 35 tysięcy studentów. Uznajemy to za ogromny sukces. Ten sukces jest także wynikiem naszej znacznej aktywności w kontaktach ze szkołami średnimi. Objęliśmy bowiem patronatem ponad 250 szkół średnich i dla lepszego przygotowania kandydatów z zakresu matematyki, fizyki i chemii, zorganizowaliśmy tzw. „rok zerowy”, na który zapisało się już ponad tysiąc uczestników. Uruchomiliśmy także liczne kursy e-learningowe, by odległość między uczelnią, a miejscem zamieszkania przyszłych studentów, która niejednokrotnie jest barierą – stała się sprawą drugorzędną.

Sięgamy nawet głębiej – do gimnazjów, by już od najmłodszych lat edukacji zaszczepić w umysłach zamiłowanie i fascynację przedmiotami ścisłymi. Poszerzamy ofertę kształcenia o nowe unikalne kierunki studiów podążając za trendami rynku i gospodarki. Ostatnio wśród 32 kierunków wykładanych na naszej uczelni pojawiły się: geofizyka, inżynieria naftowa i gazownicza, turystyka i rekreacja, studia międzykierunkowe – inżynieria akustyczna, makrokierunki – ceramika oraz wirtotechnologia. Ponadto nieustannie tworzymy atrakcyjne specjalności – w ostatnim czasie były to m.in. bionanotechnologia, nowoczesna grafika komputerowa, socjologia ekonomiczna czy geomatyka.

Ogromny nacisk położyliśmy na kształcenie w językach obcych. Na tym polu jednak jeszcze mamy dużo do zrobienia, albowiem założyliśmy sobie ambitny plan. Docelowo chcemy, aby każdy kierunek studiów prowadzony w AGH w języku polskim – przynajmniej na drugim stopniu kształcenia prowadzony był równolegle w języku obcym. Jest to warunek konieczny dla uatrakcyjnienia naszej oferty kształcenia na rodzimym oraz europejskim rynku edukacyjnym. To po prostu wymóg czasu i musimy takie programy wdrożyć. Bardzo ważnym elementem kształcenia są studia doktoranckie, ponieważ mają zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej. Jest faktem, że konkurencyjność kariery naukowej, wobec perspektywy dobrze płatnej pracy w przemyśle, w ostatnich latach spada. Tymczasem nasz kraj potrzebuje prężnych i doskonale wykształconych młodych ludzi. Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku, wprowadzamy system wsparcia finansowego dla doktorantów oparty o fundusze unijne i odpowiednie granty.

fot. ZS

Obserwujemy ogromny rozwój studiów podyplomowych. Zwiększa się nasza oferta, ale co najważniejsze – liczba słuchaczy. Na ponad 80-ciu  proponowanych kursach kształci się ponad 3 tysiące osób i ich liczba z roku na rok dynamicznie rośnie.

Szanowni Państwo,

W ostatnich latach szybko – o blisko 50mln zł/rocznie – wzrastały przychody uczelni. Jest to wynikiem rozwijającej się współpracy z przemysłem polskim i zagranicznym oraz naszej mobilności w pozyskiwaniu grantów krajowych oraz europejskich. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że już teraz dotacja na działalność dydaktyczną uczelni przyznawana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowi tylko 50% łącznych przychodów uczelni.

Mocną stroną naszej Uczelni pozostaje działalność naukowo-badawcza. Pozyskujemy dużo projektów badawczych, celowych i zamawianych. Na uznanie zasługują zaangażowanie i aktywność pracowników w poszukiwaniu nowych źródeł przychodów – szczególnie w ramach funduszy unijnych, strukturalnych oraz zleceń z przemysłu. O naszej aktywności niech świadczy fakt, że przychody z działalności naukowo-badawczej stanowią ponad 30% wszystkich przychodów uczelni i stale rosną. Ta struktura dochodów z działalności naukowo-badawczej napawa nas optymizmem, ale mimo tego podejmujemy aktywne działania zmierzające do dalszej poprawy w tej sferze.

Intensywnie rozwijają się Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych oraz Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystych Energii, których byliśmy inicjatorami. Dobrze rozwija się Konsorcjum Naukowe Centrum Zaawansowanych Technologii Akcent Małopolska, pełniące rolę koordynatora w pozyskiwaniu europejskich funduszy strukturalnych. Rozwijamy strukturę informatyczną uczelni. Prowadzimy intensywne prace nad systemem informatycznej obsługi procesu kształcenia. W ciągu ostatnich lat znaczne środki wydaliśmy na zakup aparatury oraz nowych licencji oprogramowania. Systematycznie poszerzamy dostęp do sieci WiFi.

Ostatnie miesiące były też dla AGH okresem wzmożonej aktywności na arenie międzynarodowej. Zostaliśmy m.in. koordynatorem dużego projektu powstającego w ramach Europejskiego Węzła Wiedzy i Innowacji w dziedzinie „Energetyki”, otrzymaliśmy również szereg wyróżnień od współpracujących z nami korporacji międzynarodowych, w tym nagrodę „IBM Faculty Awards”. Nieustannie rozwijamy współpracę z zagranicznymi uczelniami oraz instytucjami, zwiększamy również liczbę visiting professors.

Uczelnia rośnie w siłę, rozwija się. Mamy nowy piękny basen, Centrum Dydaktyki z salą na 650 osób, nowy budynek Telekomunikacji. Kolejne remonty powodują, że wizerunek zewnętrzny zyskuje nowy wymiar. Kluczowe dla dalszego rozwoju AGH są nowe inwestycje. W najbliższym czasie korzystając z funduszy unijnych rozpoczniemy budowę: Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Centrum Informatyki, Centrum Ceramiki, laboratorium energetyki odnawialnej w Miękini, budynek dla fizyki medycznej, przebudujemy budynek Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH oraz budynek dla Wydziału Energetyki.

W strukturze Akademii dobrze funkcjonują jednostki: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH oraz Centrum Transferu Technologii AGH. Wspieranie przedsiębiorczości studentów oraz pracowników naszej Uczelni uważamy za rzecz niezwykle ważną.

fot. ZS

Dwa lata temu powołaliśmy dwa bardzo ważne ciała doradcze uczelni: Konwent oraz Radę Społeczną. W obydwóch znalazło się wielu wybitnych przedstawicieli polityki i biznesu, co tworzy sprzyjającą aurę wokół naszej uczelni i pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji. Ważnym wydarzeniem było utworzenie Fundacji dla AGH. Jej zadaniem jest wspieranie działalności akademii, głównie przez pozyskiwanie funduszy, które są wykorzystywane m. in. na pomoc socjalną dla studentów, stypendia dla zdolnej młodzieży, czy też na wspieranie działalności inwestycyjnej AGH.

Szanowni Państwo,

pod koniec mojego wystąpienia chciałbym zwrócić się do naszej drogiej młodzieży, która będzie budować przyszłość tej uczelni i całego naszego kraju.

Niezmiernie się cieszę, że mogę Was przywitać w murach naszej uczelni. Chciałbym aby AGH stała się dla Was miejscem niezwykle ważnym, drugim domem.

Studia to trudne zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności i realizowanie marzeń. Nie osiągnie się tego bez ogromnej pracy i zaangażowania. Wierzę że będziecie wytrwali i osiągniecie swój cel.

Przed Wami ogromna szansa, ponieważ wybraliście uczelnię techniczną. Nadszedł czas dla inżynierów: to nie slogan, to fakt! Z deficytem wysoko wykwalifikowanych kadr inżynierskich boryka się nie tylko Polska, ale także czołowe kraje Europy Zachodniej.

To problem, który musimy rozwiązać, ale i obiecująca perspektywa dla młodych ludzi, dla Was, którzy zdecydowaliście się kształcić w kierunkach technicznych. Z jednej strony dzięki ogromnej chłonności rynku, będziecie mieli okazję podjąć ciekawą i dobrze płatną pracę, a z drugiej uczestniczyć w części większego projektu, w budowaniu pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Wykorzystajcie dobrze ten czas!

Pamiętajcie też, że studia to wspaniała, niepowtarzalna przygoda życia. Atmosfera, która będzie Wam towarzyszyła przez wiele lat. Tu rodzą się wielkie i trwałe przyjaźnie, a czasami miłości życia.

Zwracam się do studentów pierwszego roku. Początek studiowania to dla Was najtrudniejszy okres, czas wytężonej pracy, ale również możliwość uczestniczenia w atrakcyjnym życiu studenckim. Korzystajcie z niego rozważnie. Wierzymy w Was i postaramy się Wam pomóc w chwilach trudnych.

Drodzy Młodzi Przyjaciele, życzę Wam, aby okres studiów był najpiękniejszym okresem w Waszym życiu. Wierzę, że uzyskana wiedza, umiejętności, a także wiara we własne siły i możliwości pozwoli Wam zaplanować i zrealizować wspaniałe kariery zawodowe i naukowe. Życzę Wam spotkania na swojej drodze wartościowych ludzi, wybitnych nauczycieli o ogromnym autorytecie moralnym. Jestem przekonany, że na całe życie zakochacie się w Krakowie, którego stanowicie ważną część.

fot. ZS

Wierzę, że okres studiów w AGH będzie dla Was czasem osobistego rozwoju. Szybko zrozumiecie, dlaczego studenci naszej uczelni są tak z nią zżyci – dziesiątki organizacji, klubów, sekcji sportowych i kół naukowych, nie pozwolą Wam się nudzić. Wykorzystajcie ten czas dobrze i pamiętajcie, że od teraz jesteście ważną cząstką społeczności AGH.

Szanowni Państwo,
drodzy goście i przyjaciele uczelni!

90 lat temu kiedy powstawała nasza uczelnia, kiedy w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego inaugurowano pierwszy rok akademicki, mało kto przypuszczał, że po latach AGH wyrośnie na jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce, z ambicjami na uczelnię odgrywającą istotną rolę na arenie międzynarodowej. Nie mamy wątpliwości, że realizując wytyczone cele, przy pełnym zaangażowaniu całej społeczności uczelni, będziemy konsekwentnie budować nowoczesny uniwersytet – Akademię Górniczo-Hutniczą – NASZ WSPÓLNY DOM. Uniwersytet, który sprosta wyzwaniom jakie niesie współczesność, i który w perspektywie najbliższych lat odegra znaczącą rolę w Unii Europejskiej.

Wszystkich pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej zapraszam do pracy na rzecz budowy wspólnego dobra i pomyślności uczelni, bowiem od nas zależy jaki będzie następny rok.

91-ty rok akademicki 2009/2010 w Akademii Górniczo-Hutniczej uważam za otwarty.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT – Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą losu owocne.

Z tej okazji całej społeczności akademickiej naszej uczelni składam życzenia sukcesów w pracy, szczęścia osobistego i pogody ducha.

Dziękuję za uwagę.