Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
10 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Wydarzenia w AGH
06 kwiecień 2010

Porozumienie AGH z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II

W dniu 23 czerwca 2008 podpisano porozumienia o współpracy z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Celem Porozumienia jest nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. AGH oraz Szpital im. JPII wyraziły wolę nawiązania współpracy i zadeklarowały swobodną wymianę poglądów i doświadczeń, działając jednocześnie w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie jest wiodącym zakładem opieki zdrowotnej w Polsce, który zapewnia pacjentom specjalistyczną opiekę medyczną najwyższej jakości w zakresie chorób serca i naczyń, układu oddechowego i chorób infekcyjnych, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod leczniczych oraz najnowszej aparatury. Szpital jest również liderem we wdrażaniu innowacyjnych technologii medycznych, a także realizuje liczne programy naukowo-badawcze i dydaktyczne we współpracy ze środowiskiem akademickim Krakowa. Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie jest realizatorem projektu „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych”, którego celem jest wzmocnienie potencjału B+R Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz stworzenie infrastruktury służącej rozwijaniu współpracy interdyscyplinarnej ze środowiskiem naukowym Krakowa.

Porozumienie z Funduszem Górnośląskim SA

W dniu 3 czerwca 2008 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Funduszem Górnośląskim SA. Fundusz Górnośląski SA jest instytucją, której misją jest aktywne wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, poprzez podejmowanie samodzielnie bądź we współpracy z instytucjami samorządowymi, inicjatyw gospodarczych opartych na rachunku ekonomicznym, inwestowanie w podmioty gospodarcze w celu zwiększenia ich wartości rynkowej, a także wspieranie podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych przez dostarczanie im odpowiednich narzędzi do usprawniania operacji finansowych oraz obniżania ich kosztów i ryzyka, jak też pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na potrzeby inwestycji publicznych i komercyjnych.

Przedmiotem porozumienia jest nawiązanie długoterminowego współdziałania pomiędzy stronami.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Ryszarda Tadeusiewicza

W dniu 28 maja 2008 r. prof. Ryszard Tadeusiewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Za twórczy wkład w rozwój teorii informatyki w Polsce oraz jej zastosowań w zakresie ekonomii i zarządzania.

Studia MBA na Wydziale Zarządzania AGH

Wydział Zarządzania AGH podpisał porozumienie z Colorado State University (CSU), o uruchomieniu w AGH studiów Master of Business Administration (MBA). W wstępnych rozmowach o uruchomieniu tego rodzaju studiów udział wzięli: ze strony AGH Dziekan Wydziału Zarządzania prof. Lech Bukowski oraz dr inż. Jerzy Feliks, ze strony Colorado State University Fort Collins Dziekan College of Business Dr. Ajay Menon oraz Senior Associate Dean Dr. John Olienyk. Pierwszym efektem współpracy będzie realizacja od stycznia 2009 dwuletnich studiów MBA na Wydziale Zarządzania AGH prowadzonych w całości przez wykładowców amerykańskich.

Studia MBA prowadzone w systemie „distance learning” składają się z 16 odpowiednio punktowanych kursów. Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie 36 punktów za cały okres studiów trwający przeważnie cztery semestry. Treści wykładów przekazywane będą w trzech formach, a mianowicie w formie wstępnego wykładu wprowadzającego prowadzonego na Wydziale Zarządzania AGH przez amerykańskich wykładowców, w formie płyt DVD oraz internetowego dostępu do zasobów filmowych na których nagrano poszczególne wykłady dotyczące wybranych kursów. Wszystkie wykłady jak i materiały przygotowane będą w języku angielskim.

Więcej informacji na temat programu studiów można znaleźć na stronie: www.biz.colostate.edu/mba/distance/distance.htm.

Profesor Manuel Ricardo Ibarra Garcia, doktorem honoris causa
Akademii Górniczo-Hutniczej

W dniu 2 czerwca 2008, Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, wręczył doktorat honoris causa AGH prof. Manuel Ricardo Ibarra Garcia z Uniwersytetu w Saragossie. W uzasadnieniu przyznania doktoratu honorowego czytamy: „…za wybitne osiągnięcia naukowe w fizyce ciała stałego oraz za wielki wkład w rozwój badań nowych materiałów magnetycznych i promocję naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej…”

Profesor Jan Szargut, doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej

W dniu 24 czerwca 2008, Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, wręczył doktorat honoris causa AGH prof. Janowi Szargutowi. W uzasadnieniu przyznania doktoratu honorowego czytamy: „…za stworzenie uznanej w nauce światowej polskiej szkoły energetyki, za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny polskiej energetyki oraz za wkład w rozwój kadr naukowych w zakresie energetyki w Polsce i Akademii Górniczo-Hutniczej…”

Porozumienia AGH
z Valdi – Ceramika sp. z o.o.

W dniu 23 czerwca 2008 r. władze AGH podpisały porozumienie o współpracy z firmą Valdi – Ceramika sp. z o.o. Obie strony wyraziły wolę nawiązania w przyszłości bezpośredniej współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz edukacyjnej leżącej w sferze zainteresowania stron. Obustronna współpraca będzie zmierzać do stworzenia płaszczyzny umożliwiającej wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i intelektualnego Akademii Górniczo-Hutniczej dla potrzeb Valdi-Ceramika Sp. z o.o.

Celami, do których będą dążyć strony będzie realizacja prac naukowo-badawczych na potrzeby Valdi-Ceramika sp. z o.o. jako zakładu wprowadzającego innowacyjną, w skali światowej, technologię produkcji płytek ceramicznych opartą na urządzeniach najwyższej klasy światowej w tym segmencie produkcji, najwyższego poziomu nauczania i szkolenia, a także swobodnej i otwartej wymiany poglądów oraz doświadczeń w celu promocji osiągnięć Valdi-Ceramika sp. z o.o. oraz Akademii w kraju i za granicą.

Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś

nowym Przewodniczącym KRPUT

Podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektorzy – elekci – wybrali Przewodniczącego Konferencji na kadencję 2008-2012. Został nim prof. Antoni Tajduś, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Na wiceprzewodniczących wybrano: prof. Andrzeja Sobkowiaka, rektora Politechniki Rzeszowskiej i prof. Tomasza Krzyżyńskiego, rektora Politechniki Koszalińskiej.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne.

KRPUT działa od 1989 roku. Konferencja pierwotnie działała pod nazwą Autonomicznej Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Technicznych, a następnie pod obecną nazwą od roku 1996. KRPUT jako jedna z konferencji określonego typu szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

Polski inżynier w Kraju i na Świecie

W dniu 5 września 2008 r., w nowo oddanym Centrum Dydaktyki AGH, odbyło się I Sympozjum pt. „Polski inżynier w kraju i na świecie”, które zorganizowane zostało w ramach II Kongresu Towarzystw Naukowych na Obczyźnie.

Kongres zorganizowany został przy współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Państwową Akademią Nauk (PAU) oraz Uniwersytetem Jagiellońskim.

W II Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie uczestniczyło ponad 70 naukowców m.in. z Belgii, Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Ukrainy i Białorusi.

Kongres, trwający 4 dni, zakończył się w niedzielę 7 września.

Sympozjum zostało objęte honorowym patronatem Premiera Waldemara Pawlaka oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej.

Wydarzenie poprzedzone zostało przekazaniem przez Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP), na ręce Rektora AGH, prof. Antoniego Tajdusia, monografii pt. „Wychowankowie Akademii Górniczej w Krakowie na Obczyźnie”.

Przedmiotem prezentacji i dyskusji przeprowadzonych w ramach I Sympozjum były zagadnienia związane z kształceniem inżynierów dla potrzeb nowych technologii, współpraca pomiędzy uczelniami, a przemysłem, a także rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w rozwoju gospodarczym kraju. Przedstawiciele amerykańskich stowarzyszeń technicznych przedstawili uwagi do proponowanej reformy uczelni technicznych oraz wskazali modele wykorzystania nowoczesnych, amerykańskich technologii w różnych dziedzinach gospodarki.

Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej wyraziły wolę nawiązania bezpośredniej współpracy naukowej, dydaktycznej oraz konferencyjnej leżącej w sferze zainteresowania stron. Obustronna współpraca będzie zmierzać do stworzenia warunków do wymiany ekspertyz technicznych oraz pomysłów pomiędzy Akademią, a Radą, a także nawiązywania współpracy dydaktycznej z Uniwersytetami Stanów Zjednoczonych o podobnym profilu.

Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej jest formalnym porozumieniem polonijnych stowarzyszeń inżynierskich, działających na obszarze USA i Kanady. Stowarzyszenia wchodzące w skład Rady Polskich Inżynierów są pełnoprawnymi członkami z zachowaniem swojej statutowej niezależności.

II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych, którego częścią było Sympozjum pt. „Polski inżynier w kraju i na świecie”, zorganizowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polską Akademię Umiejętności oraz Uniwersytet Jagielloński, odbył się w Krakowie w dniach 4-7 września 2008 roku.

Jego celem była zarówno prezentacja dorobku i problemów towarzystw naukowych, jak i nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi uczonymi działającymi w różnych krajach i na różnych kontynentach.

Sympozjum pt. „Polski inżynier w kraju i na świecie”, cieszące się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych uczestników, skupiło na sobie uwagę przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego oraz reprezentantów sektora przedsiębiorców, co pozwala przypuszczać, iż spotkanie to będzie miało wpływ na dalsze i twórcze pogłębianie współpracy obydwu środowisk.

Stowarzyszenie „Medycyna Polska”

W dniu 8 lipca 2008 r., podpisane zostało porozumienie o współpracy AGH ze Stowarzyszeniem „Medycyna Polska”. Porozumienie podpisane zostało przez Prezesa Zarządu – lek. med. Andrzeja Witka, Członka Zarządu (Sekretarza) dr. Tadeusza Łyczakowskiego oraz ze strony Akademii przez prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju oraz prof. Ryszarda Tadeusiewicza.

Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Stowarzyszenie „Medycyna Polska” wyraziły wolę nawiązania bezpośredniej współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz konferencyjnej leżącej w sferze zainteresowania stron. Obustronna współpraca będzie zmierzać do stworzenia płaszczyzny umożliwiającej wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i intelektualnego AGH dla potrzeb Stowarzyszenia „Medycyna Polska”.

Stowarzyszenie „Medycyna Polska” jest koordynatorem klastra „Medycyna Polska Południowy-Wschód”, którego misją jest wspieranie przedsiębiorców, uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz innych instytucji otoczenia biznesu działających w obszarze (branży) medycyny i turystyki poprzez nawiązanie stałej współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami klastra przy udziale jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych.

Kolporter Holding

W dniu 2 lipca 2008 r., podpisano porozumienia o współpracy z Grupą Kolporter Holding.

Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu – Krzysztofa Klickiego oraz ze strony Akademii przez prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

AGH oraz Kolporter Holding wyraziły wolę nawiązania bezpośredniej współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz konferencyjnej leżącej w sferze zainteresowania stron. Obustronna współpraca będzie zmierzać do stworzenia płaszczyzny umożliwiającej wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i intelektualnego AGH dla potrzeb Kolporter Holding.

Jubileusz 10-lecia
Wydziału Matematyki Stosowanej

Główne uroczystości jubileuszowe dziesięciolecia Wydziału Matematyki Stosowanej odbyły się 10 października 2008. Po mszy w Kolegiacie św. Anny za absolwentów, pracowników i studentów WMS odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 WMS w auli AGH z udziałem Prorektora AGH ds. Nauki prof. Tomasza Szmuca, Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Piotra Czaji oraz innych zaproszonych gości. Dziekan WMS prof. Marek Capiński wraz z rektorem dokonali uroczystego aktu przyjęcia w poczet studentów akademii jedenastego rocznika przyszłych matematyków. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Stanisław Brzychczy. Kolejnym punktem obchodów rocznicowych była konferencja naukowo-historyczna „10 lat Wydziału Matematyki Stosowanej” prowadzona przez Prodziekana WMS ds. Nauki prof. Mariusza Woźniaka. Podczas konferencji zostały wygłoszone m.in. następujące referaty:

Na zakończenie uroczystości Rektor AGH prof. Antoni Tajduś otworzył wystawę „10 lat Wydziału Matematyki Stosowanej”. W uroczystości otwarcia uczestniczyli poprzedni Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz, Prorektor AGH prof. Tomasz Szmuc, były Prorektor WSP prof. Eugeniusz Wachnicki, Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu prof. Andrzej Gonet (były pracownik Instytutu Matematyki AGH), Przewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. Wojciech Mitkowski, Przewodniczący Konwentu Seniorów AGH prof. Jan Lech Lewandowski, pierwsi dziekani WMS prof. Stanisław Białas i prof. Adam Paweł Wojda oraz inni licznie przybyli goście. Przy tej okazji zaproszeni goście podzielili się wspomnieniami i uwagami związanymi z 10-leciem WMS. Poniżej cytuję fragmenty artykułów zamieszczonych w książce „10 lat Wydziału Matematyki Stosowanej AGH” wydanej pod redakcją prof. Bogdana Choczewskiego, które oddają ducha dyskusji prowadzonej z okazji 10-lecia WMS.

Jubileusz Profesora Stanisława Mroweca

W dniu 12 września 2008 w Akademii Górniczo-Hutniczej, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odbyło się międzynarodowe seminarium „DifRea 2008, Diffusion and Reactions: Multiscale Phenomena”, zorganizowane z okazji jubileuszu 80-tej rocznicy urodzin Profesora Stanisława Mroweca.

Seminarium otworzył prof. Marek Danielewski, który przywitał przybyłych gości, a następnie przypomniał długoletnią historię działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Dostojnego Jubilata.

Pan Profesor Stanisław Mrowec jest od 40 lat powszechnie uznawanym autorytetem w świecie naukowym związanym z fizykochemią ciała stałego i inżynierią materiałową. Swą działalność rozpoczął w 1952 roku i odtąd jego kariera zawodowa związana była nierozerwalnie z AGH. W latach 1968–1973 pełnił kolejno obowiązki prodziekana i dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, a w latach 1971–1991 obowiązki dyrektora stworzonego przez niego Instytutu Inżynierii Materiałowej na tym Wydziale. Po reorganizacji uczelni w roku 1991 i powstaniu w ramach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedry Fizykochemii Ciała Stałego kierował nią aż do przejścia na emeryturę. W 1976 roku został wybrany członkiem korespondentem, a w 1986 roku – członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W roku 1990 został wybrany członkiem czynnym (rzeczywistym) Polskiej Akademii Umiejętności.

35-lecie Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH

W dniach 26 i 27 października 2008 r. odbyły się uroczyste obchody 35-lecia CYFRONETU. Udział w uroczystościach wzięli: minister prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, Rektor UJ prof. Karol Musioł, Rektor PK prof. Kazimierz Furtak i wiele innych osób związanych z Cyfronetem. Okolicznościowe adresy nadesłali między innymi: JE ks. kard. Stanisław Dziwisz, pani minister prof. Maria Elżbieta Orłowska, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jack Majchrowski. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą, po czym nastąpiła część oficjalna i koncert. W drugim dniu obchodów zorganizowano Dzień Otwarty CYFRONETU w postaci sesji, na której zaprezentowano wiele referatów omawiających działalność i zasoby Centrum.

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH powstało ponad 35 lat temu. W początkach lat siedemdziesiątych XX wieku możliwość wykonywania obliczeń za pomocą dużych systemów komputerowych stała się niezbędnym warunkiem rozwoju wielu dyscyplin naukowych. W związku z tym w 1971 roku Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wystąpiło do władz państwowych z wnioskiem o zakupienie nowoczesnego, dużego, wielodostępowego komputera dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego i utworzenie międzyuczelnianego centrum komputerowego. 23 marca 1973 roku Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW. W 1992 roku nazwa Centrum została zmieniona na Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET-KRAKÓW. W grudniu 1998 roku ACK CYFRONET-KRAKÓW zostało przekształcone w Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK CYFRONET AGH).

Jubileusz profesora Andrzeja Olesia

W październiku 2008 r. przypadł jubileusz profesor Andrzeja Olesia, nestora fizyków w AGH i jej doktora honoris causa. Profesor obchodził 85-lecie urodzin. Z tej okazji, pragnąc specjalnie uhonorować Profesora – Jubilata, władze dziekańskie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej zorganizowały uroczyste seminarium, które odbyło się w dniu 24 października 2008. Sylwetkę Jubilata oraz jego najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne przedstawili goście: prof. Jerzy Warczewski (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) i prof. Andrzej Szytuła (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kolejnym mówcą podczas tego spotkania był prorektor AGH, prof. Tadeusz Słomka, który w bardzo osobistym wystąpieniu podkreślił wielkie zasługi Jubilata dla nauki polskiej, dydaktyki fizyki i dla naszej uczelni. Rektor przypomniał, że profesor Oleś jest pierwszym laureatem prestiżowej nagrody im. Taklińskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, a także, że pełnił funkcję prorektora AGH ds. nauki; pod koniec wystąpienia wręczył list gratulacyjny nadesłany przez Rektora AGH, prof. Antoniego Tajdusia.

Najważniejszym mówcą w tym dniu był jednak sam Jubilat – profesor Oleś podziękował swoim kolegom i przyjaciołom za wszystkie lata wspólnych badań naukowych i podsumował je w krótkim, wzruszającym wystąpieniu.

Po tej części oficjalnej seminarium nastąpiła część artystyczna, podczas której wystąpił Chór I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego pod dyrekcją pana Ryszarda Źróbka. W programie – po tradycyjnym Gaudeamus Igitur – chór przedstawił wiązankę pieśni żołnierskich i patriotycznych. Następnie rozpoczęła się część towarzyska – przy lampce wina i skromnym poczęstunku była okazja do osobistego kontaktu i rozmowy z Jubilatem, składania mu życzeń i gratulacji. Wśród wielu znakomitych gości, którzy bardzo licznie przybyli na tę uroczystość, było kilku dziekanów i prodziekanów zaprzyjaźnionych wydziałów AGH.

Współpraca AGH z firmą Halliburton

W dniu 29 października 2008 r. władze AGH podpisały porozumienie o współpracy z firmą Halliburton. AGH oraz Halliburton wyraziły wolę nawiązania bezpośredniej współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej konferencyjnej oraz szkoleniowej leżącej w sferze zainteresowania stron. Obustronna współpraca będzie zmierzać do stworzenia płaszczyzny umożliwiającej wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i intelektualnego Akademii Górniczo-Hutniczej dla potrzeb firmy Halliburton, ale także do dążenia do rozwoju sektora poszukiwawczo-wydobywczego gospodarki.

Przedsiębiorstwo Halliburton jest jedną z największych firm serwisowych świadczących wszelkie usługi w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Landmark, jeden z pododdziałów Halliburtona, jest dostawcą zintegrowanego oprogramowania oraz systemów informacyjnych wspomagających proces poszukiwania i wydobycia węglowodorów jak również usług konsultingowo-doradczych.

Współpraca z miastem Mielec
oraz powiatem Mieleckim

W dniu 19 listopada 2008 r. w Pałacyku Oborskich w Mielcu, podpisano porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą oraz miastem Mielec i powiatem Mieleckim. AGH oraz Miasto Mielec i powiat Mielecki wyraziły wolę nawiązania bezpośredniej współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz szkoleniowej leżącej w sferze zainteresowania stron. Obustronna współpraca będzie zmierzać do stworzenia płaszczyzny umożliwiającej wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i intelektualnego AGH, dla potrzeb regionu mieleckiego.

Region mielecki jest proinnowacyjnym obszarem przemysłowym, realizującym szereg przedsięwzięć z zakresu transferu nowoczesnych technologii. Na sukces inwestycyjny złożyła się restrukturyzacja przemysłu oraz zatrudnienia. Obszar pierwszej w kraju Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro Park Mielec” oraz utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego od lat przyciągają kapitał zagraniczny i polski w wielu branżach, w tym m.in. lotniczej, motoryzacyjnej, maszynowej.

Centralnym punktem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy. W imieniu AGH porozumienie podpisali rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis. Region mielecki reprezentowali Janusz Chodorowski, Prezydent Miasta Mielca, oraz Józef Smaczny, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego.

Podczas wizyty w Mielcu, Centrum e-Learningu AGH, reprezentowane przez Dyrektora Centrum, dr hab. inż. Jana Kusiaka, zostało zaproszone przez podkarpackie centra kształcenia nauczycieli, do współpracy przy realizacji pierwszego etapu programu „Komputer dla ucznia”.

W ramach współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Centrum e-Learningu AGH rozpoczęło dnia 1 listopada 2008 realizację projektu „Studia Podyplomowe dla kadry inżynieryjno – technicznej przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MEN, poddziałanie 3.3.2. Efektywny System Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.

Delegacja władz uczelni, w osobach rektora AGH, prof. Antoniego Tajdusia, prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, prof. Jerzego Lisa, prorektora ds. Kształcenia prof. Zbigniewa Kąkola, Dyrektora Centrum e-Learningu dr hab. inż. Jana Kusiaka, Dyrektora Centrum Transferu Technologii AGH, mgr inż. Tomasza Pyrcia oraz dr inż. Bolesława Karwata, zwiedziła Specjalną Stefę Ekonomiczną „Euro Park Mielec”, Zakłady PZL – Sikorski oraz przedsiębiorstwa znajdujące się w SSE Mielec – Kirchhoff Polska Sp. z o.o. i Lear Corporation Poland Sp. z o.o. 

Porozumienie AGH ZAPEL SA

W dniu 12 grudnia 2008 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy AGH i Zakładami Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL SA w Boguchwale.

Strony porozumienia wyraziły wolę współpracy opartej na wzajemnej wymianie doświadczeń oraz praktyk m.in. w zakresie technologii wytwarzania wyrobów ceramiki elektrotechnicznej, wsparcia w zakresie wdrażania nowoczesnych technik zarządzania produkcją, a także w zakresie informatyki, mechaniki, automatyki, robotyki i ochrony środowiska.

Współpraca pomiedzy Stronami porozumienia, będzie inicjowana m.in. poprzez realizację zleconych opracowań naukowo-badawczych, realizację prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, organizację praktyk studenckich i staży naukowych, uczestnictwo pracowników w specjalistycznych zespołach konsultingowych oraz w specjalistycznych zespołach eksperckich.

W imieniu Akademii Górniczo-Hutniczej, porozumienie podpisali, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, prof. Jerzy Lis oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, prof. Jan Chłopek. Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL SA, reprezentowali, Prezes Zarządu Spółki, Roman Leśniak oraz Członek Zarządu, Stanisław Onak.

Podczas podpisania porozumienia obecni byli również: dr hab. inż. Robert Filipek, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju AGH; oraz dr inż. Janusz Partyka.

AGH wspólnie z Arcelormittal
pomogą chorym dzieciom

W dniu 10 grudnia 2008 r. podpisana została partnerska umowa pomiędzy AGH a firmą ArcelorMittal Poland SA, której celem jest wspólna realizacja pilotażowego przedsięwzięcia w ramach projektu „Wirtualna Akademia Umiejętności”.

AGH oraz ArcelorMittal Poland SA postanowiły wspólnie zrealizować pilotażowy etap projektu „Wirtualna Akademia Umiejętności”, który obejmować będzie wykorzystanie metod e-learningu w nauczaniu dzieci pozostających w długoterminowym leczeniu szpitalnym.

W marcu 2008, AGH zainicjowała, za pośrednictwem Centrum e-Learningu AGH, akcję mającą na celu pomoc przewlekle chorym dzieciom poprzez ułatwienia dostępu do nauki oraz uatrakcyjnienie procesu uczenia się w trakcie pobytu w szpitalu. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz e-Learningu. Pierwszym szpitalem, w którym projekt będzie realizowany jest Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu.

Jak dotąd w ramach akcji „Wirtualna Akademia Umiejętności” Centrum e-Learningu AGH przeprowadziło serię nieodpłatnych szkoleń dla nauczycieli Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, w celu zapoznania ich z metodami wykorzystywania e-learningu w ich codziennej pracy.

Warto wspomnieć o życzliwym wsparciu projektu przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, Dyrekcję Uniwersyteckiego Szpitala w Prokocimiu oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

W imieniu AGH umowę podpisali rektor prof. Antoni Tajduś oraz prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis, w imieniu ArcelorMittal Poland SA Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Gregor Muenstermann oraz Dyrektor Technologii, Członek Zarządu Stefan Dzienniak. W kolejnym już zrealizowanym we współpracy z AGH projekcie, firma zadeklarowała chęć kompleksowej współpracy w dalszym rozwoju e-learningu i IT na terenie placówek medycznych.

Wielki Zderzacz Hadronów – wystawa

W dniach od 10 do 18 stycznia 2009 r. w gmachu głównym AGH, można było zwiedzać wystawę „Wielki Zderzacz Hadronów”. Na wystawie można było zapoznać się z największym, z dotychczas przeprowadzonych, eksperymentem fizycznym, który będzie realizowany na wybudowanym akceleratorze-zderzaczu protonów LHC w ośrodku CERN w Genewie (szerszy tekst o tym akceleratorze ukazał się w Biuletynu AGH nr 8/9). Licznie zgromadzone eksponaty, plansze, animacje zjawisk, prezentacje, pochodziły z CERN oraz jednostek polskich współpracujących w tym eksperymencie. Część wystawy poświęcona była prezentacji eksperymentów fizycznych związanych z funkcjonowaniem LHC i planowanymi eksperymentami.

Wystawę zwiedziło ponad sześćdziesiąt grup młodzieży szkół ponadgimnazjalych, dla których zorganizowane były wykłady wprowadzające w tematykę wystawy. Jednym ze zwiedzających wystawę był wicepremier Waldemar Pawlak. Oceniamy, że wystawę zwiedziło ponad pięć tysięcy osób.

Remont lokomotywy AGH na 5+

Z dniem 6 lutego 2009, zakończył się kolejny przełomowy etap projektu. Po ponad pięciu miesiącach prac z hali Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego, Zakładu Napraw i Utrzymania Taboru Sp. z o.o. w Pyskowicach, wyjechała nasza „Żyleta”. Prorektor ds. Ogólnych Tadeusz Słomka osobiście odbierał nasz AGH-owski parowóz po remoncie i tak jak wszyscy był oczarowany efektem przemiany z „kupy złomu na kołach” w lśniącą maszynę, przypominającą o dawnej potędze lokomotyw parowych. Więcej informacji na stronie
www.firma.agh.edu.pl.